میهن سایت میهن سایت .

میهن سایت

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

فهرست

عنوان                                                          صفحه

 


مقدمه.....................................................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات ........................ ..... 6

مبحث اول: مفهوم خسارت و انواع آن در حقوق ایران ........................ ..... 7

گفتار اول: مفهوم خسارت در حقوق ایران: ........................ ..... 7

بند 1: مفهوم خسارت در قانون مدنی ........................ ..... 8

بند 2: مفهوم خسارت در قانون مسئولیت مدنی ........................ ..... 9

بند 3: مفهوم خسارت در عرف .................................................................................................................................... 10

گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ایران ........................ .. 11

بند 1: خسارت مادی ........................ .. 12

بند2: خسارت معنوی ........................ .. 15

بند 3: خسارت بدنی ........................ .. 16

مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسیون ........................ .. 17

گفتار اول: مفهوم خسارت در کنوانسیون ........................ .. 17

گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسیون ........................ .. 18

بند 1: خسارت مادی ........................ .. 18

بند 2: خسارت عدم النفع ........................ .. 18

بند 3: خسارت معنوی ........................ .. 19

فصل دوم: شیوه جبران خسارت در حقوق ایران ........................ .. 21

مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در مسئولیت قراردادی ........................ .. 22

گفتار اول: تعهد به انجام عمل ........................ .. 22

بند 1: انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد ........................ .. 23

بند 2: تعیین خسارت روزانه ........................ .. 23

بند 3: تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد ........................ .. 24

بند 4: پرداخت وجه التزام ........................ .. 24

بند 5: فسخ قرارداد ........................ .. 27

گفتار دوم: تعهد به وجه نقد........................ .. 29

بند 1: شرایط خسارت تأخیر تأدیه ........................ .. 30

بند 2: خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی ........................ .. 31

بند 3: میزان خسارت تأخیر تأدیه ........................ .. 32

بند 4: فرق خسارت تأخیر تأدیه با ربا.........................................................................................................................32

مبحث دوم: شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قهری ............................ .. 32

گفتار اول: برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت سابق خود ........................ .. 33

بند 1: بازگرداندن عین مال به صاحب آن .................................................................................................................34

بند 2: از بین بردن منبع خسارت ........................ ....34

گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال ........................ .. 35

بند 1: رد عین در صورت وجود  ........................ .. 35

بند 2: پرداخت بدل ........................ .. 36

گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت ........................ .. 40

فصل سوم: شیوه‌های جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا(1980) ........................ .. 42

مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون ........................ .. 43

گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره ........................ .. 43

بند 1: دریافت معادل پولی خسارت ........................ .. 43

بند 2: دریافت بهره ........................ .. 44

گفتار دوم: درخواست تقلیل ثمن ........................ .. 47

بند 1: درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون ........................ .. 47

بند 2: شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن ........................ .. 48

الف: تسلیم کالای مورد قرارداد......................................................................................................................................48

ب: عدم مطابقت کالای تسلیمی....................................................................................................................................49

1: عدم مطابقت مادی.....................................................................................................................................................49

2: عدم مطابقت حقوقی................................................................................................................................................ 50

ج: قبول کالای نامنطبق توسط خریدار........................................................................................................................51

د: انجام تکلیف مندرج در مواد 29 و 40 توسط مشتری.........................................................................................51

هـ: ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا.....................................................................................................................51

بند 3: استثنائات اعمال ماده 50 کنوانسیون.............................................................................................................52

الف: جبران نقص پس از موعد تسلیم توسط فروشنده به شرط عدم تأخیر غیرمعقول.....................................52

ب: عدم اعلام نظر خود توسط مشتری با وجود درخواست فروشنده....................................................................53

ج: اعلام بایع دایر برایفای تعهد ظرف مدت معین.....................................................................................................53

د:  شرط وصول اخطاریه فروشنده به مشتری............................................................................................................53

ه: رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده........................................................................................54

بند 4: چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون ........................ .. 54

گفتار سوم : بازفروش مبیع ........................ .. 56

بند 1: بازفروش اختیاری مبیع ........................ .. 56

بند 2: بازفروش الزامی مبیع ......................... .. 56

الف: موارد بازفروش الزامی مبیع....................................................................................................................................59

ب: اقدامات بازفروش الزامی بیع....................................................................................................................................60

مبحث دوم: شیوه های غیرپولی جبران خسارت ........................ .. 61

گفتار اول: درخواست تعمیر کالا ........................ .. 61

بند 1: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون ........................ .. 62

بند 2: شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون ........................ .. 63

گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین ........................ .. 65

بند 1: مفهوم تسلیم کالای جانشین ........................ .. 65

بند 2: شرایط درخواست تسلیم کالای جانشین ........................ ... 66

الف: تسلیم کالا به خریدار..............................................................................................................................................66

ب: عدم انطباق کالای تسلیم شده به خریدار با قرارداد............................................................................................66

ج: نقض اساسی بودن عدم انطباق ..............................................................................................................................67

د: اخطار عدم مطابقت.....................................................................................................................................................68

هـ: امکان اعاده کالا به وضعیت سابق...........................................................................................................................69

بند 3: قلمروی درخواست تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون ........................ .. 69

گفتار سوم: الزام به انجام عین تعهد ........................ .. 70

بند 1: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی مشتری ........................ .. 70

الف: شرایط اجرای عین قرارداد توسط مشتری ........................................................................................................71

ب: محدودیتهای اجرای عین قرارداد............................................................................................................................71

بند2: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی فروشنده ........................................... .. 73

الف: حق درخواست اجرای اجباری قرارداد.................................................................................................................73

ب: محدودیتهای راجع به اجرای اجباری.....................................................................................................................74

گفتار چهارم: فسخ قرارداد ........................ .. 75

بند 1: اعمال حق فسخ برای مشتری ........................ .. 76

الف: موارد ایجاد حق فسخ برای مشتری.....................................................................................................................76

ب: شرایط اعمال حق فسخ از طرف مشتری...............................................................................................................79

بند 2: اعمال حق فسخ برای فروشنده ........................ .. 80

الف: موارد ایجاد حق فسخ برای فروشنده...................................................................................................................80

ب: شرایط اعمال حق فسخ برای فروشنده .................................................................................................................80

نتیجه گیری و پیشنهادات........................................................................................................................................82

فهرست منابع ........................ .. 84

 

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

مقاله :

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۰۰:۳۳ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)