میهن سایت میهن سایت .

میهن سایت

بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان

رابطه پدر ومادر  بافرزندان

مناسبات پدرومادر  بافرزندان ، تعیین کننده چگونگی  روابط اعضای  خانواده است  روابط والدین  بافرزندان  پیوسته  درحال دگرگونی  است وبر تمامی  اعضای خانواده  است که  ازبه وجود آمدن دگرگونیهای  نامطلوب وناگوار پیشگیری  کنند .

باافزایش  سن فرزندان ، ازسویی ، آنان خواستار  دگرگونیهای  دررفتاروالدین  خودهستند ، واز سوی دیگر  ،والدین نیز از فرزندان  انتظا ردارند  که ارزشهای  معتبر خانوادگی  رااحترام گذاشته  ، آنها را به کار ببرند . این امر موجب کنشهای  واکنشهای  مداوم  روانی درروابط  میان والدین  وفرزندان  است هر گونه  عاملی که تعادل  وآرامش عاطفی  یکی از اعضای  خانواده را مختل  سازد ، تعادل و آرامش  عاطفی تمامی  اعضای  خانواده  رانیزبرهم خواهد زد . به طورکلی  درتعیین  کیفیت  روابط والدین  بافرزندان  عوامل گوناگون  ومتعددی  دخالت دارند  که از آن جمله :

عامل فرهنگی

درسالهای اخیر ، روان شناسان  ودانشمندان  کوشیده اند  تا با بیان نظرات  وافکار  مستدل وروشن  ، رفتار  وشیوه برخوردوالدین  بافرزندانشان  راسمت وسویی  مشخص بخشند . فروید  روان شناسان  نامی اطریش ،  براین باور  است که درمحبتها  ودلسوزیهای  بیش از  حدوالدین  ،موجب  حساسیت  وبلوغ  وکمال  جنسی زودرس  درکودکان شده  ،از آنان شخصیتیی می سازد  که درزندگی  آینده نتوانند  بامهرومحبت  مادری برای حفظ سلامت  روانی کودک  معتقدند .

به نظراین گروه  والدین می بایست  باکودک به خصوص  درسالهای خردسالی  ، به دلیل  ناتوانیها  ونیازهای  فراوانش  ، رفتارها  محبت آمیز ومهربانانه  داشته باشند . به هر حال ، آنچه میتوان گفت  این است که مهر  ومحبت برای کودک  لازم است ، اماافراط درابراز آن تا دوره نوجوانی  موجب عقب  ماندگی کودک درتکامل عاطفی  واجتماعی است واین امر سازگاری وی را باشرایط  زندگی بزرگسالی  مختل می سازد ( احدی ونبی جمالی  ، 1373 ، ص 98)

عامل شخصیت  پدر ومادر

بایدتوجه داشت  که والدین گوناگون  ،رفتارهای  گوناگونی  با فرزندان خود دارند  وحتی یک پدرومادر  مشخص ممکن است درسالهای  مختلف ، رفتارهای  گوناگونی داشته  باشد برای نمونه ،  ممکن است  پدرومادری  گاه سهل  انگارو آسانگیر  وگاه بی اندازه  وسختگیر باشند  این ناپایداری رفتاری درنزد والدین  معمولا ارتباطی  به رفتارکودک ندارد  بیشترمعلول  وضعیت جسمانی وروانی  آنان است خاطرات  پدرومادر ازانواع  رفتاری که درشرایط مشابه ،  دردوران کودکی  ، با آن برخورد داشته  اند ، دگرگونیهای  ناشی از تولد  کودک دروضعیت  خانواده وهمچنین  میزان محدودیتی  که کودک درآزادی  والدین ایجاد  کرده است  نیز درناپایداری  احساسات  ورفتارهای  آنان  بافرزند انشان موثر است  ( همان منبع  ، ص 99)

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان ( دختران  وپسران  19-13 سال شهر تهران  ) 

 مقاله : نقش هیجان‌ پذیری و جو عاطفی خانواده در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانش‌ آموزان
عامل سن  کودک

سن کودک درشیوه رفتارپدرومادر  با اوموثر است باافزایش سن کودک ،  معمولا  ازمیزا ن  گرمی ومحبت  والدین به او  کاسته می شود  وسختگیری  ومحدودیت  جایگزین  آن می گردد  اینامر ، به خصوص  هنگامی که  پای نوزاد  محبوبی  نیز درمیان باشد .

دو چندان می گردد  که خود افزایش  سختگیری والدین  رادرپی دارد  وباافزایش  سن ، احساس  وطرز تفکر  کودک نسبت به  محبتهای والدین  نیز دگرگون  می گردد  ( همان منبع  ، ص 100)

عامل سن پدر ومادر

پدران  ومادران  جوان دررفتار خود بافرزندان  شکیبایی  وآرامش  بیشتری  دارند ، درحالیکه والدین سالمند  باعصبانیت  بیشتری  نسبت به فرزندان  رفتارمیکنند  وهمین امر  موجب بروز  اختلاف  میان آنان  برسرچگونگی  رفتاربافرزند شود . ( همان منبع  ، ص 101)

عامل تحصیلات  پدر ومادر

پدران ومادرانی که ازتحصیلات  عالی تر  وعمیقتری برخوردارند  ،درمقایسه  باوالدین معمولی  ، رفتار  دوستانه  وآزادانه تری  بافرزندان  خود دارند ( همان منبع  ، ص 101)


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۴۶:۱۶ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)