میهن سایت میهن سایت .

میهن سایت

پایان نامه ارشد گروه حسابداری: بررسی تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری ...

پایان نامه کار شناسی ارشد رشته حسابداری “MA”
عنوان:
بررسی تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:
دکتر محمد محمودی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده ۱
مقدمه... ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۴
۱-۲- بیان مسأله. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۶
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۷
۱-۵-  فرضیه‏های تحقیق.. ۸
۱-۶- قلمرو تحقیق.. ۸
۱-۷- سؤالات تحقیق.. ۹
۱-۸- روش شناسی تحقیق.. ۹
۱-۹- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۱۱
۱-۱۰- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات... ۱۱
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۲- ۱- مقدمه. ۱۴
۲- ۲- مبانی نظری پژوهش... ۱۵
۲-۳- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی.. ۱۶
۲-۴- تعریف پیامد اقتصادی.. ۱۷
۲-۴-۱- پیامد های اقتصادی گزارش های مالی.. ۱۷
۲-۵- تعریف پیش بینی و اهداف آن. ۱۸
۲-۶- سود آوری.. ۱۸
۲-۷-  قابلیت پیش بینی سود. ۱۹
۲-۷-۱- اهمیت سود هر سهم. ۱۹
۲-۸- سود به عنوان معیاری برای پیش بینی.. ۱۹
۲-۹- سود تحقق یافته هر سهم (EPS) 20
۲-۱۰- سود تحقق یافته هر سهم طی دوره ۲۰
۲-۱۱- سود اقتصادی.. ۲۱
۲-۱۲- سود حسابداری.. ۲۲
۲-۱۳- مقایسه بین روشهای مبتنی بر پیش بینی و مبتنی بر واقعیت در عامل سود. ۲۲
۲-۱۴- مفهوم سود. ۲۳
۲-۱۵- ثبات نسبی سودآوری.. ۲۳
۲-۱۶- سود هر سهم. ۲۴
۲-۱۷- نسبت های سود دهی.. ۲۴
۲-۱۷-۱- نسبت سود هر سهم  (EPS) 25
۲-۱۷-۲- نسبت قیمت به سود هر سهم  (P/E) 25
۲-۱۷-۲-۱- کاربرد نسبت (PE) 26
۲-۱۷-۲-۲- رشد سود. ۲۶
۲-۱۷-۲-۳- نسبت سود تقسیمی هر سهم. ۲۶
۲-۱۸- تحلیل نسبت P/E و  E/P سود هر سهم. ۲۷
۲-۱۹- درآمد برای هر سهم. ۲۸
۲-۲۰-  تورم. ۲۸
۲-۲۰-۱- تعریف تورم از دیدگاه  گونتربورگر. ۲۹
۲-۲۰-۲- تعریف تورم از دیدگاه محسن دستگیر. ۲۹
۲-۲۱- طبقه بندی تورم ها بر مبنای درجه شدت تورم. ۳۰
۲-۲۲- طبقه بندی تورم ها بر مبنای نسبت افزایش قیمت ها به افزایش حجم پول. ۳۱
۲-۲۳- رابطه تورم و پول. ۳۲
۲-۲۴- عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر تورم. ۳۳
۲-۲۵- نرخ ارز. ۳۴
۲-۲۶- تعریف بورس اوراق بهادار. ۳۵
۲-۲۶-۱-  قیمت اوراق بهادار به عنوان پیش بینی کننده سود حسابداری.. ۳۵
۲-۲۷- شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ((TEPIX 36
۲-۲۷-۱- روش ها و مبانی ارزیابی سهام. ۳۷
۲-۲۸- ارزیابی سهام  از طریق سود آوری (بورس) ۳۸
۲-۲۹- حد نوسانات قیمت... ۳۹
۲- ۳۰- نسبت ارزش بازار به دفتری.. ۳۹
۲- ۳۱- پیش بینی سود، محتوای اطلاعاتی دارد. ۳۹
۲- ۳۱- جایگاه کیفیت سود. ۴۱
۲- ۳۲- افزایش تورم و کاهش کیفیت سود شرکت ها ۴۲
۲-۳۳- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته. ۴۲
۲- ۳۳- ۱- تحقیقات داخلی.. ۴۲
۲- ۳۳- ۲-  تحقیقات خارجی.. ۴۴
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه. ۵۰
۳-۲- مساله تحقیق.. ۵۱
۳-۳- فرضیه های تحقیق.. ۵۱
۳-۴- جامعه آماری.. ۵۲
۳-۵- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۵۲
۳-۶- روش گردآوری اطلاعات... ۵۵
۳-۷- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها ۵۶
۳-۷-۱- متغیر وابسته. ۵۶
۳-۷-۲- متغیرهای مستقل.. ۵۶
۳-۸- مدل تحقیق.. ۵۷
۳-۹- روش تحقیق.. ۵۷
۳-۱۰- روش های آماری مورد استفاده در تحقیق.. ۵۸
۳-۱۰-۱- تحلیل توصیفی داده ها ۵۹
۳-۱۰-۲- ضریب همبستگی پیرسون. ۵۹
۳-۱۰-۳- مدل داده های تابلویی.. ۶۰
۳-۱۰-۴- مزیت استفاده از داده های ترکیبی نسبت به سری های زمانی و مقطعی.. ۶۱
۳-۱۰-۵- روش های تخمین داده های تابلویی.. ۶۳
۳-۱۰-۶- آزمون های تشخیصی.. ۶۵
۳-۱۰-۶-۱- آزمون F لیمر. ۶۵
۳-۱۰-۶-۲- آزمون هاسمن.. ۶۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱- مقدمه. ۶۷
۴-۲- آمار توصیفی.. ۶۷
۴-۳- آزمون ضرایب همبستگی.. ۶۸
۴-۴- آمار استنباطی.. ۷۰
۴-۵- آزمون فرضیه های تحقیق.. ۷۱
۴-۵-۱- آزمون های آماری.. ۷۱
۴-۵-۲- آزمون فرضیه اول. ۷۲
۴-۵-۳- آزمون فرضیه دوم. ۷۳
۴-۵-۴- آزمون فرضیه سوم. ۷۳
۴-۵-۵- آزمون فرضیه چهارم. ۷۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه. ۷۷
۵-۲- یافته های تحقیق.. ۷۷
۵-۲-۱- نتایج آزمون فرضیه اول. ۷۷
۵-۲-۲- نتایج آزمون فرضیه دوم. ۷۸
۵-۲-۳- نتایج آزمون فرضیه سوم. ۷۸
۵-۲-۴- نتایج آزمون فرضیه چهارم. ۷۹
۵-۳- نتیجه گیری.. ۷۹
۵-۴- محدودیت های تحقیق.. ۸۱
۵-۵- پیشنهادات تحقیق.. ۸۲
۵-۵-۱- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. ۸۲
۵-۵-۲- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. ۸۳
پیوست ها ۸۴
منابع و ماخذ. ۹۲
فهرست جداول
جدول ۳- ۱- روند انتخاب نمونه آماری تحقیق.. ۵۳
جدول ۴- ۱- آماره های توصیفی تحقیق.. ۶۸
جدول ۴- ۲-  آزمون همبستگی پیرسون. ۷۰
جدول ۴- ۳-  نتایج آزمون F لیمر. ۷۱
جدول ۴- ۴- نتایج آزمون هاسمن.. ۷۲
جدول ۴- ۵-  نتایج تخمین مدل رگرسیونی.. ۷۵
جدول ۵- ۱- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق.. ۸۰
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های ۱۴۰ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ با استفاده از نرم افزار Eriews  و روش panal data نسبت به بررسی فرضیه ها اقدام شد.
نتایج تحقیق تصریح نمود که بین نرخ ارز،  شاخص بورس و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود رابطه وجود دارد ولی نتایج نشان داده است که بین نرخ تورم بر صحت پیش بینی سود رابطه ای وجود ندارد.
مقدمه
پیش بینی از این که عنصر بنیادین و کلیدی در تصمیم گیری استفاده کنندگان درون سازمانی و همچنین برون سازمانی محسوب می شود، مهم است. بر این اساس کارآیی و اثر بخشی نهایی هر تصمیم، به نتایج رویدادهای آتی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می دهد. بدین ترتیب تصمیمی کارا و اثربخش خواهد بود که بر اساس پیش بینی هایی انجام گیرد که مبنای آن صحیح بوده باشد. یکی از این پیش بینی ها، پیش بینی سود بوده که باید اطلاعات منطقی، قابل اتکا و به موقع را فراهم آورد و نیز قابل فهم و مربوط باشد. پیش بینی های دقیق و به موقع، موجب بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان از گزارش های حسابداری است. افراد به وسیله آن مقیاسی برای ارزیابی عملکرد شرکت ایجاد می کنند، در حقیقت اطلاعات مربوط به پیش بینی سود سهام شکل دهنده انتظارات بازار است. منابع و ابزارهای متعددی برای بالا بردن پیش بینی سود برای مدیران وجود دارد که اگر منجر به پیش بینی نزدیک به واقعیت شوند، مطلوب تر خواهند بود.عوامل اقتصادی و حسابداری از جمله عواملی است که صحت پیش بینی سود را تحت تاثیر قرار می دهد. در این تحقیق متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، تورم، شاخص بورس) و نسبت ارزش بازار به دفتری شرکت به عنوان عوامل موثر بر پیش بینی سود در راستای صحت پیش بینی سود بررسی می شود. تشخیص صحت متغیرهای مذکور موضوع بررسی در این پژوهش است.
تعداد صفحه : ۱۰۸
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۰۶:۴۸ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)