میهن سایت میهن سایت .

میهن سایت

دانلود پایان نامه ارشد:جایگاه داوری تجاری بین الملی در دعاوی بین المللی حوزه نفت و گاز ...

4- سوابق پژوهش...

5- اهداف تحقیق..

6- روش شناسی پژوهش...

7- ضرورت انجام تحقیق.

8- ساماندهی تحقیق.

فصل اول- کلیات و مفاهیم.

1-1-تعاریف.

1-1-2-موجر و مستاجر در قراردادهای نفت و گاز.

1-1-3-تعریف روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات...

1-1-4-انواع روشهای حل اختلاف...

1-1-4-1-روش‌های سنتی حل اختلافات...

1-1-4-2-روشهای مدرن حل و فصل اختلافات...

1-1-5-روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات و مزایای آن.

1-2-انواع روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات...

1-2-1-مذاکره

1-2-2-مساعی جمیله.

1-2-3-میانجیگری..

1-2-4-کارشناسی..

1-2-5- مذاکره

1-2-6-سازش...

1-2-7-داوری..

1-2-1-تعریف داوری.

1-2-2-داوری بین المللی.

1-2-3- داوری تجاری بین المللی.

1-3- انواع اختلاف های نفت وگاز.

فصل دوم- سازوکارهای داوری در حوزه نفت و گاز.

2-1-طرفین اختلاف...

2-2-شروع جریان دادرسی..

2-3-قانون حاکم.

2-3-1-انتخاب صریح قانون حاکم بر قرارداد.

2-3-2-لزوم یا عدم لزوم ارتباط قانون منتخب با قرارداد.

2-3-3-قانون حاکم بر مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد.

2-4-1-کنوانسیون ایکسیدبرای حل مجادلات سرمایه گذاری..

2-4-2-قوانین بین المللی حاکم بر اقدام توافق نامه ها و آراء داوری..

2-4-3-اتخاذ قانون مدل آنسیترال.

2-4-4- اصلاحات ایکسید در کشورهای آمریکای لاتین..

2-4-5- ارتباط ایکسید با مقوله انرژی..

2-5-راه حل‌های جایگزین برای حل اختلاف (ای دی آر)

2-5-1-تعیین کارشناس...

2-5-2-مذاکره

2-6-روش های مدرن حل اختلاف در حوزه نفت و گاز.

2-6-1-میانجی‌گری..

2-6-2- گوناگونی روشهای حل اختلاف...

2-6-2-1-اهداف حل اختلاف طرفین..

2-6-2-1-1-اهداف موجر.

2-6-2-1-2-اهداف مستاجر.

2-6-2-2-داوری اختلافات اجاره نامه.

2-6-2-2-1-الزامات ساختاری..

2-6-2-2-2-شناخت اختلاف...

2-7-مدیریت فرایند حل اختلاف...

2-8-آشکار کردن جریان فکری داور.

2-9-نگرانی‌های هزینه‌ای..

2-10- صدور رای در اختلافات حوزه نفت و گاز.

3-11-اجرای آرای داوری..

نتیجه گیری و پیشنهادها

فهرست منابع و مآخذ

 

    چکیده:

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته بررسی قوانین و مقررات و اصول مربوط به داوری در حوزه قراردادهای نفت و گاز می باشد. مذاکره، مساعی جملیه، میانجیگری، کارشناسی، مذاکره و سازش و در نهایت داوری، می توانند به بهترین شکل حق های قانونی طرفین را تضمین نموده و در بر این اساس آنان را به اهداف اقتصادی خود نیز نزدیک نماید. بسیاری از این روشهای حل و فصل اختلافات امروزه با روش های سنتی که پیش بینی آن در قوانین و رویه ها موجود بود متفاوت شده و از این رو بحث از روش های مدرن حل و فصل اختلافات در حقوق موضوعه و رویه قضایی راجع به نفت و گاز مطرح شده است. کشور ایران نیز با توجه به اینکه از لحاظ سیاسی و اقتصادی نفت و گاز یکی از شریان های اصلی حیاتش محسوب می شود می تواند با رویکرد هزینه منفعت به این موضوع از مزایای آن در حل و فصل اختلاف های مربوط به نفت و گاز استفاده نماید.

واژگان کلیدی:

داوری،  مذاکره، نفت و گاز، دادرسی،  روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات

 

مقدمه

یکی از چالشهای مهم در حوزه صنعت نفت و گاز با توجه به اختلاف های وسیعی که در آن به وجود می آید مقوله داوری در این حوزه است. از آنجا که نفت و گاز هر ساله حجم کلانی از سرمایه کشورهای نفت خیز را به خود اختصاص می دهد و کشورهای مرتبط با این منبع، همواره با چالش های تجارت جهانی در این مورد درگیر می باشند؛ درصدند که بهترین راه حل را برای اختلاف جستجو نمایند.

شاید اولین راه حل و قدیمی ترین راه حل ها، حل اختلاف از طریق دادگاه ها باشد. در این شیوه اما به دلیل زمان بر بودن و طولانی شدن فرآیند رسیدگی و همچنین به علت آنکه بعضاً هزینه زیادی را برای طرفین درگیر در اختلاف به همراه دارد نقدهایی وجود دارد که بحث در مورد آن از حیطه این پایان نامه خارج است. امروزه مساعی دولتها و حتی سازمانهای بین المللی در این جهت بوده است که بهترین، سریعترین و شاید ارزانترین روش یعنی داوری را در حوزه نفت و گاز انتخاب نمایند.

استفاده از شیوه داوری با توجه به قدمت آن و مزایایی از جمله، سریع بودن، ارزان بودن، مبتنی بر آراء دموکراتیک طرفین بودن و همچنین اصالت به نظرهای مختلف مد نظر قرار گیرد. اما باید در نظر داشت که با توجه به تخصصی شدن جوامع، استفاده از شیوه داوری خود تابع معیارهای تخصصی شده است. تخصصی شدن این موضوع نیاز به تبیین حوزه های علمی مربوط به موضوع و شناخت دقیق تر جنبه های مبهم آن دارد. در این راستا استفاده از آموزه های حقوق تطبیقی و به خصوص کشورهایی که نه از حیث نظام حقوقی، بلکه به دلیل درگیر بودن با موضوع و داشتن منابع نفت و گاز با این حوزه درگیر بوده اند را می توان وارد کارزار پژوهش نمود. در این پایان نامه نیز نگارنده درصدد است تا با یک نگاه حداقلی در پرتو حقوق کشورهایی که در این خصوص کار کرده اند موضوع را تحلیل و ارزیابی نماید.

1- بیان مساله

نفت و گاز از عمده ترین منابع ارضی ایران هستند که مهمترین بخش وابسته به سرمایه گذاری خارجی است. قراردادهای دولت با اشخاص حقوقی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه و تحکیم این روابط مورد استفاده قرار گرفته اند. این امر به خصوص در کشور تک محصولی ایران نیز واجد اهمیت است که در صورت اختلاف بر سر این منبع مهم چگونه به حل و فصل آن پرداخته شود. دولتها من جمله ایران از این ابزار جهت توسعه اقتصادی خود بهره می گیرند. راه های توسعه از طریق محصولات کشور، دولتها را با مسائل حاشیه ای آن نیز درگیر ساخته است؛ چرا که ایده ها و نظرها در این حوزه ممکن است تا حدی پیش رود که کار را به اختلاف بکشاند. اختلاف نظر در حوزه های مختلفی مجال ظهور و بروز می یابد. یکی از مهمترین و بحث برانگیز ترین این قراردادها، قراردادهای نفتی است که به ویژه در کشورهای جهان سوم و صاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد و عامل تعیین کننده ای در حیات سیاسی و اقتصادی مردم این کشورها بوده و خواهد بود. کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج و بهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری و فن آوری کشورهای پیشرفته و شرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی در اسلوب های مختلف در جهت استفاده و بهره برداری از این منابع بر آمدند.

یکی از مقوله های مهم در عصر حاضر برای حل و فصل هر گونه اختلافی بحث داوری می باشد. استفاده از این روش در اسناد و در قوانین مختلف کشورها توصیه شده و قوانینی در این حوزه به تصویب رسیده‌اند. از یک سو اصل آزادی اراده در حقوق طرفین را به انتخاب قانون حاکم و شیوه رسیدگی بر دعوا که به شکل رسیدگی رسمی و از طریق دادگاه باشد سوق می دهد و از سوی دیگر الزامات مطرح شده در قالب قوانین بر طرفین رابطه بار می شود. اما به هر حال آنچه در این میان مهم است حل و فصل اختلافات ما بین این شرکت ها و دولت های طرف قرارداد از طریق داوری می باشد. «داوری روشی است که با استفاده از آن دو یا چند شخص ذی نفع حل و فصل مسئله ای را به یک یا چند شخص دیگر محول می کنند که اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کرده اند و بر اساس این قرارداد باید مسئله مزبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند. در بیشتر قراردادهای تجاری بین المللی مربوط به حوزه نفت وگاز امروزه شرط رجوع به داوری بین طرفین به امضاء می رسد. رد حقوق خصوصی طرفین اختلاف حق دارند اختلافات ناشی از تفسیر و یا اجرای معاهده را به داوری ارجاع دهند. اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قرارداد فی مابین را در حدی که مخالف قانون نباشد با داروی ارجاع داده و ممنوعیت ها و محدودیت های آن نیز در قوانین یا در قراردادهای بین طرفین وضع می شود. در قراردادهای بین المللی نفت گاز نیز امروزه دولتها به دلایل گوناگون به داوری متوسل شده اند. در واقع مزایای استفاده از داوری است که امکان استفاده از آن را در قراردادهای نفت و گاز ممکن و ضروری می سازد. از این میان می توان به سرعت در رسیدگی، تخصصی شدن حل و فصل اختلاف های نفت و گاز و ... اشاره کرد.

2- سوالات تحقیق

1-در دعاوی حوزه نفت و گاز چرا گرایش به داوری تجاری بین المللی زیاد شده است؟

2-مزایای این روش حل اختلاف  نسبت به سایر روشها چیست؟

3-اسناد بین المللی در مورد حل و فصل دعاوی نفت و گاز چه روشی را توصیه می کنند؟

متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۲۵:۲۶ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

آموزش کامل فن بیان ، مذاکره، آداب معاشرت و سخنرانی

نقشه ذهنی چیه؟
نقشه ذهنی (Mind Map) طبق کارکرد مغز طراحی شده و به خاطر همین درک اون واسه ما بسیار ساده تره.
نقشه ذهنی چیزی مثل به درختچه حافظهه و به ما کمک می کنه که بتونیم موضوعات رو دسته بندی کنیم و از موضوع کلی تر به موضوع جزئی تر برسیم.

علاوه بر این، نقشه ذهنی در خلاصه نویسی مطالب، یادداشت کردن ایده ها و درک بهتر اون به ما کمک می کنه.

خصوصیات نقشه ذهنی در سخنرانی
یه نقشه ذهنی واسه اینکه درک بهتر و تند تری رو واسه ما بسازه باید یه سری خصوصیات داشته باشه که اونو با هم بررسی می کنیم.

رنگ
به کار گیری رنگای جور واجور واسه هر شاخه اصلی به ما کمک می کنه تا تند تر موضوعات رو از هم دیگه جدا کنیم و تو یه نگاه بتونیم به موضوع مورد نظر دسترسی داشته باشیم.
هم اینکه وقتی ما از رنگای جور واجور در نقشه ذهنی سخنرانی خودمون به کار گیری کنیم، درک مغز نسبت به دریافت اون اطلاعات بهتر هستش.

به کار گیری بُعد در نقشه ذهنی سخنرانی
در نقشه ذهنی سخنرانی ما میتونیم به تصاویر و یا متنایی که داریم بُعد بدیم.
بُعد هم یکی از آن مواردیه که ذهن ما می تونه تند تر اونو درک کنه و یادش باشه.
پس بنا به کارکرد مغز، داشتن بُعد در تصاویر و یا متنا می تونه بسیار اثر داشته باشه.

تصویر نقشه ذهنی در سخنرانی
تو یه آزمایش و تحقیقی که در یکی از دانشگاهای معتبر جهان انجام شده، محققان به افراد چند تصویر و متن نشون می دادن و بعد از یه مدت از اونا می خواستن که تصاویر و متنا راه به خاطر بیارن،
در این آزمایش افراد تونستن تعداد عکس بیشتری رو نسب به متن به خاطر بیارن، پس به کار گیری عکسا و یا حتی نقاشیایی که خودمون کشیدیم باعث می شه که ما بتونیم موضوعی رو راحت تر به یاد بیاریم.
پیشنهاد محققان اینه که به جای به کار گیری تصاویر آماده ای که از اینترنت دریافت می کنیم، از تصاویری که خودمون اونا رو کشیده ایم به کار گیری کنیم.
مثلا میتونیم واسه هر کدوم از موضوعات اصلی یا فرعی یه نقاشی در نظر بگیریم تا وقتی که به اون نگاه می کنیم بتونیم تو یه لحظه مواردی که مربوط به اینه رو به یاد بیاریم.
اصلا هم نیاز نیس که یه نقاش حرفه باشیم، چون این نقشه ذهنی واسه ماست و فقط قرار هست که ما ازش به کار گیری کنیم.
علاوه بر این وقتی که ما نقاشی می کشیم طرف راست مغز ما فعال تر میشه، به عبارت دیگه، خلاقیت ما بیشتر می شه، حافظه ما قوی تر می شه و هم اینکه پیوند طرف راست مغز با طرف چپ مغز ما قوی تر می شه که این موضوع خیلی در کارکرد بهترِ مغز اثر داره.
پیشنهاد می کنم که کشیدن نقاشی واسه نقشه های ذهنی خودتون رو شروع کنین و بعد از یه مدت می بینین که چقدر از این کار حال می کنین.

کلمات کلیدی
کلمات کلیدی نقشه ذهنی در سخنرانی می تونن همون موضوعات و پایین موضوعاتی باشن که می خوایم ارائه بدیم.
بهتره که از جملات در نقشه ذهنی به کار گیری نکنین، چون اگه از جملات به کار گیری کنیم این اشکالات رو واسه ما همراه داره:
۱- خطی خوانی
۲- کوچیک شدن اندازه نوشته
۳- گم کردن خط و جملات

چون در زمان سخنرانی، آدرنالین در بدن ما بیشتر ترشح می شه و به خاطر همین هیجان، مردمک چشمامون گشاد تر می شه و این موضوع باعث می شه که ما نتونیم نوشته های کوچیک رو که به شکل جمله نوشته شدن ببینیم.
یعنی در این زمان ما دور رو خیلی بهتر از نزدیک میتونیم ببینیم.
پس به کار گیری جملات به خاطر اینکه فونت اون کوچیک می شه اصلا در نقشه ذهنی سخنرانی پیشنهاد نمی شه.
به جای نوشتن جمله بهتره که از کلمات کلیدی به کار گیری کنیم. و بهتره که این کلمات کلیدی هم دارای بٌعد باشن و یا اینکه توپور (Bold) باشن تا راحت تر دیده شن.

گروه بندی (از کل به جزء)
همونطور که در اول خدمتتان گفتم، گروه بندی مطالب و از کل به جزء رسیدن جزو یکی از اصول نقشه ذهنی در سخنرانیه.
چون که اگه قرار باشه ما در مورد موضوعی صحبت کنیم و بعد بپریم سر موضوع دیگه و از هر دری یه سخن بگیم اصلا قابل فهم نمیشه.
کارکرد مغز ما طوری طراحی شده که می تونه از کل به جزء برسه.
مثلا اگه ما بخوایم آدرسی رو پیدا کنیم باید از کل به جزء برسیم.
مثلا: تهران – بلوار میرداماد – بعد از مسجد الغدیر – پلاک … طبقه … واحد …

پس اگه این خصوصیات رو در نقشه ذهنی رعایت کنیم، میتونیم یه نقشه ذهنی خوب واسه سخنرانی خودمون آماده کنیم تا یه صحبت کامل رو ارائه بدیم.

اگه بخوایم به این سئوال که گفتگو چیه جواب روشن و ساده ای بدیم، میتونیم بگیم که:

گفتگو به گفتگویی که بین دو یا چند نفر در مورد موضوع خاصی انجام می شه می گن.

گفتگو به انگلیسی Negotiation می شه.

اگه هم دقت کرده باشین ما روزانه با بقیه در حال گفتگو هستیم و داریم تلاش می کنیم که یا امتیاز بگیریم یا امتیار بدیم، در نظر داشته باشین وقتی می گیم امتیاز منظور این نیس که باید پولی رد و بدل شه.

منظور از امتیاز می تونه به شکل مادی، احساسی، الهی، دادن یا گرفتن یه فرصت از شخصی، یا هر چیز دیگه ای که هدف از گفتگو در اون صحبت هست باشه.

در مذاکرات و مراودات روزمره ای که با افراد داریم شاید اینکه امتیاز بدیم یا بگیریم زیاد مهم نباشه.

اما زمانیکه در حال صحبتا و مذاکرات جدی تر و حرفه ای تر هستیم، اینکه ما چقدر در گفتگو میتونیم خوب و حرفه ای عمل کنیم می تونه روی کیفیت گفتگو ما اثر بذاره و تعیین کننده این باشه که ما گفتگو رو بریم یا باختیم، یعنی نتیجه این گفتگو “برد – برد” بوده یا “برد – باخت” یا شاید هم “باخت – برد”

به نظر من داشتن یه فن بیان قوی می تونه پایه های یه گفتگو کننده خوب باشه.

پس داشتن فن بیان خوب می تونه روی خیلی از مسائل زندگی ما اثرات خوب و مثبتی بذاره.

مذاکرهای روزمره:
شاید باحال باشه براتون که بدونین این موارد هم در زندگی ما یه جور گفتگو حساب میشه:

چانی زنی بر سر قیمت
صحبت در مورد افزایش حقوق در سال جدید
مطرح کردن خواسته های خود در خواستگاری
درخواست کردن مرخصی از مدیر
درخواست کردن وام از مدیر شرکت
یا خیلی از موارد دیگه که ما در روز با اونها سر و کار داریم می تونه یه جور گفتگو باشه.
گفتگو یا درخواست کردن؟
البته درخواست کردن هم راه و روش خاص خودشو داره که اگه بتونیم به شکل صحیحی از طرف مقابلمون درخواست کنیم بیشتر بله می شنوین.

چگونگی جواب به سوالات مخاطبان در سخنرانی و پرزنتیشن به احتمال زیاد یکی از نگرانیای سخنرانان تازه کاره.
و اگه هم سخنران یا مدرس نخواد این سئوال رو بپرسه معمولا مخاطبان به این طرف می رن که بخوان از مدرس سوالاتی رو سئوال کنن و به زور یه جلسه سئوال و جواب به وجود میاد.
خیلی از مدرسین و سخنرانان رو می شناسم که وقتی به انتهای جلسه می رسن صحبت رو جمع بندی می کنن و تند از کلاس یا سالن بیرون می شند (به عبارت دیگه از دست مخاطبین در می رن)
این اصلا راه حل درستی واسه روبرو شدن نشدن با سئوال مخاطبین نیس و شخص مدرس یا سخنران رو خیلی غیرحرفه ای و یا بهتره بگم ترسو نشون می ده که از دست سوالات مخاطبان در می ره.

اصلا به چه دلیل مخاطبین سئوال می پرسن
به نظر من دلیل اینکه مخاطبین از ما سئوال می پرسن این هست که:
۱- واقعا یه سئوال ذهن شون رو مشغول کرده و می خوان که با پرسیدن سئوال از ما راه حل و جواب اون سئوال رو پیدا کنن.
این سوالات، سوالاتی هستن که هم ما از آن استقبال می کنیم و هم مخاطبین دیگه، چون که ممکنه سئوال خیلی از مخاطبین دیگه هم باشه.
اگه سئوال در بخش تخصصی ما بود و جواب اونو می دونستیم که چه عالی، اما اگه سئوال در بخش تخصصی ما هست و جواب رو نمی دونیم باید به مخاطب بگیم که جواب رو نمی دونیم اما تحقیق می کنیم و جواب سئوال شما رو در جلسه آینده میگم یا با هر روش دیگه به سئوال شما جواب میدم.

۲- میخوان شخصیت و علم ما رو به رقابت بکشن.
اگه اینطور باشه که باید اونو مدیریت کنیم، معمولا مخاطبا در این جور مواقع متوجه می شن که طرف مقابل قصدش از پرسیدن سئوال چیه و اینجا ما باید به شکل قاطعانه برخورد کنیم.
جالبه بدونین که وقتی با شخص خطاکار به شکل قاطعانه برخورد می کنیم معمولا مخاطبای دیگه از این طرز برخورد ما حال می کنن.

یادم میآد که چار یا پنج سال پیش در جایی واسه سخنرانی رفته بودم در انتهای جلسه شخصی دستش رو بلند کرد واسه سئوال کردن.
همینطور که داشت سوالش رو می پرسین به طور کامل احساس کردم که قصد تخریب منو داره و از طرفی هم سوالش هیچ ربطی به مبحث اون کلاس نداشت.
اجازه دادم که سوالش کامل تموم شد و در آخر بهش گفتم که سئوال خیلی خوبی پرسیدید اما مربوط به موضوع جلسه ما نیس و از اونجا که فرصت مون واسه اتمام این جلسه کم هست در انتهای این جلسه باهم صحبت می کنیم.
این یه صحبت قاطعانه واسه برخورد کردن با این فرد بود.
از اونجا که اون فرد میخواس منو در بین جمع تخریب کنه و نتونست این کار رو بکنه در انتهای جلسه هم واسه صحبت کردن حاضر نشد و رفت.
پس ما میتونیم در این جور مواقع به شکل قاطعانه صحبت کنیم و اختیار جلسه رو در دست بگیریم، موقع قاطعانه صحبت کردن نه به طرف مقابل بی احترامی شده و نه ما پایین سئوال می ریم.

پیش بینی سوالات مربوطه
بدیش اینه خیلی از مدرسین و سخنرانا رو می بینم که با وجود اینکه هر سری به خاطر یه سری سوالات به رقابت کشیده می شند بازم دست به هیچ کاری نمی زنن.
این ربطی به حرفه ای بودن یا نبودن نداره.
اگه سوالی واقعا در بخش تخصصی ما باعث می شه که ذهن مخاطب ما رو درگیر خودش کنه ما باید بریم و این سوالات رو پیدا کنیم و از طرفی هم جواب خوب و واضحی براش پیدا کنیم.
و اگه هم نیاز هست که ما خودمون رو به روز نگه داریم، حتما حتما باید این کار رو از راه مطالعه و یا آموزشای تکمیلی انجام بدیم.
این که هر سری از یه سوارخ گزیده بشیم اصلا باحال نیس و ما به عنوان یه سخنران یا مدرس باید سوالات احتمالی رو در بخش تخصصی خودمون پیدا کنیم و به آونها جواب واظحی بگیم.
اگه پیدا کردن این سوالات کمی سخت هست می تونین از دوستان و هم رشته هایی خودمون کمک بگیریم تا سوالات این چنینی رو استخراج کنیم.
به شما قول می دم اگه واسه هر سوالی که پیدا می کنین ده تا پونزده دقیقه زمان بزارید واسه پیدا کردن راه حلش می تونین این رقابت رو به یه فرصت واسه خودتون تبدیل کنین و دیگه هم از این حراس نداشته باشین که اگه ازم فلان سئوال رو سئوال کنن و نتونم جواب بدم چی میشه.
شاید یه سری سوالات باشه که ما از اونها متنفر باشیم، به هر حال باید سراغ این جور سوالات هم رفت تا خیلی قوی ظاهر بشیم.
پس فقط کمی زمان بزارید و جواب یه سری سوالات رو واسه خودتون در بیارین. 🙂
علاوه بر این ممکن هست که مخاطبا کارای عجیب و غریبی انجام بدند. ما حتی می تونیم پیش بینی این کارای عجیب و غریب هم انجام بدیم.
البته در بیشتر مواقع ثابت شده، هیچ وقت بدترین چیزی که فکر می کنیم، اتفاق نمی افته.
مثلا تا حالا چند بار دیدیدیا واسه شما اتفاق افتاده که مخاطبا به سخنران گوجه فرنگی پرت کنن؟ (اینا ساخته ذهن ماست و از طرفی هم توی این فیلما زیاد این موضوع رو مشاهده کردیم)
به هر حال ما باید یه سری اتفاقات پیش بینی نشده رو واسه خودمون مشخص کنیم و یه راه حل براش پیدا کنیم.

به جواب دادن تمایل نشون بدیم
توی خیلی از کلاسا دیدم که وقتی مدرس می چرخ، کسی سوالی نداره؟
همچین با یه اخم و زبون بدن بسته ای می چرخ که اگه واقعا کسی سوالی داشته باشه جربزه نکنه سوالش رو بپرسه.
پس این که اصلا تمایلی به جواب دادن به سوالات نداشته باشیم اصلا خوب نیس و باعث می شه که مخاطب رضایت کافی رو از کلاس نداشته باشه.
ما در وقتی که می خوایم این سئوال رو پرسیم که کسی سوالی نداره؟
بهتره که چهرمون یه چهره گشاده و زبون بدنی باز داشته باشیم نه اینکه مثل بُرج زهر مار سئوال کنیم کسی سوالی نداره؟
اگه هم واسه تدریس یا سخنرانی پشت میز نشسته ایم خوبه که از پشت میز پاشیم و یا از روی سن بیاییم پایین و واسه جواب دادن به سوالات خودمون رو آماده کنیم.
این طرز زبون بدن و رفتار به مخاطب نشون می ده که من آماده واسه پاسخگویی هستم.

به سئوال کننده احترام بذاریم
بدیش اینه خیلی از مدرسین و سخنرانا رو می بینم که به مخاطبین در زمان پرسیدن سوالات (به خاص سوالاتی که خیلی روشن هست و یا در مورد اون موضوع به طور مفصل در اون جلسه صحبت کردن) بی احترامی می کنن.
مثلا با این کار میخوان به مخاطب بگن که ما جواب این سوالی که پرسیدی رو چند دقیقه قبل دادیم و این تو بودی که خوب گوش ندادی.
توی این جور مواقع بهتره که عالی و روشن به سئوال مخاطبمون جواب بدیم و طرف رو پایین سئوال نبریم.
شاید در ظاهر ما طرف مقابل رو با تحقیر کردنمون بردیم پایین سئوال اما در واقع ما خودمون رو با تحقیر کردن طرف مقابل کوچیک می کنیم.
این یه اصل هست که ممکنه مخاطبین تو یه سری زمانا حواسشون از صحبتامون پرت بشه و به یه چیز دیگه فکر کنن و صحبتامون رو در چند لحظه نشنوند.
پس این که بخوایم مخاطب رو پایین سئوال ببریم اصلا خوب نیس.

طرح بندی سخنرانی
اصلا به چه دلیل باید سخنرانی خودمون رو طراحی کنیم؟
طرح بندی و یا طراحی سخنرانی واسه اینه که ما محتوای خودمون رو به طوری منظم و قابل درک ارائه بدیم و به قولی صحبتامون یه صحبت بی سروته نشه.
سخنرانان و مدرسین زیادی رو دیدم که عالی صحبت می کردن، اما وقتی که سخنرانی شون به پایان می رسین مخاطبا هیچ چیزی از صحبت هاشون نمیفهمیدن و در کل یه صحبت بی سروته رو شنیده ان که هیچ فایده ای براشون نداشته و در آخر نمی دونستن که باید چه کاری بکنن.

پس واسه اینکه روش سخنرانی خودمون رو به دست بیاریم باید صحبت و سخنرانی خودمون رو طراحی کنیم تا یه صحبت منظم بگیم.
به عبارت دیگه باید شروع، بدنه و پایان رو واسه خودمون مشخص کنیم و اگه لازم بود در آخر سخنرانی به مخاطبای خودمون بگیم که کاری رو بکنن.

یه روش سخنرانی عادی
معمولا یه روش سخنرانی که در خیلی از جاها میبینم به این صورته که:

مقدمه یا معرفی
یه معرفی و تعریف کلی از مواردی که قراره در مورد اون صحبت شه رو میگن تا مخاطبا با اون موضوع آشنا شن، به عبارت دیگه واسه صحبتایی که قراره بگن یه مقدمه می گن تا افراد با اون موضوع آشنا شن تا بتونن اونو بهتر بفهمن.
حالا این مقدمه یا معرفی می تونه هر چیزی باشه.
مثلا میتونیم در مورد اینکه به چه دلیل باید به یه همچین کلاسی بیایید و به چه دلیل باید این موضوع رو بدونین صحبت کنیم و اهمیت اون موضوع رو واسه مخاطب بگیم.
وقتی که مخاطب بدونه اگه صحبتامون رو گوش نکنه ممکنه موارد مهم و زیادی رو از دست بده خیلی راحت تر ما و صحبتامون رو موردپذیرش قرار میده.

در خیلی از موارد اگه ما چرایی چیزی رو به افراد بگیم راحت تر اونو قبول می کنن.

ما در شروع میتونیم اهمیت سیستم سازی رو روی کسب وکارمون بگیم و بگیم اگه سیستم سازی نکنین ممکنه چه مواردی در آینده رخ دهد.

بیان صحبتای اصلی (بدنه)
حالا بعد از بیان مقدمه و معرفی میتونیم بریم سروقت صحبتای اصلی یا (بدنه).
بدنه سخنرانی معمولا ۸۰ درصد زمان ما رو در بر میگیره.
به هرحال صحبت یا مواردی که قراره آموزش بدیم رو در این قسمت میگیم.
من همیشه روی ساده سازی محتوایی که قراره بیان شه تأکید می کنم.
همیشه به دانشجویانم می گم اگه قراره صحبتی رو بگید بهتره اونو، هم از دید محتوا و هم از دید لغات ساده سازی کنین.
اگه صحبتای مشهورترین سخنرانان ایران و جهان رو بشنوین میفهمید که چقدر روان و ساده صحبت می کنن.
اینکه ما در زمان سخنرانی از لغات دهن پُر کن و واژه های سخت به کار گیری کنیم اصلا خوب نیس و پیشنهاد نمی کنم، مگه اینکه تموم افراد اون جمع لغات تخصصی، مخفف و سختی که بیان می شه رو بدونن و موضوع شما به طور کامل تخصصی باشه.
وقتی که ما تو یه سخنرانی و یا صحبتای روزمره از کلمات خیلی سخت به کار گیری کنیم، اتفاقی که میفته اینه:

صحبتامون واسه بار اول و دوم خوب و جذاب و با کلاسه.
اما واسه دفعات بعدی چون افراد صحبتا و واژه هایی که به کار می بریم رو نمیفهمند تلاش می کنن از ما دوری کنن.

پس پیشنهاد اکید می کنم تا اونجا که ممکنه صحبتای خودمون رو ساده سازی کنیم و از کلمات دهن پُبخش به کار گیری نکنیم.
یه مورد که در واژه هایی که به کار می بریم باید دقت کنیم اینه که واژهامون باید قابل تصویر سازی باشه.
به این جمله دقت کنین:

یکی از موارد بسیار مهم در کار نصیحت و سخنوری، خاص و خاص جلوه کردن سخنوره.
در اصل تموم تشخص طبق ویژگیه، یعنی شما تا وقتی که ویژگی آفرین نباشین و ویژگیایی در خودتون ایجاد نکنین، تشخص به ارمغان نمیاد.
به تمثیل بخوام واسه شما بگم …

در این جمله از واژه هایی به کار گیری شده که اصلا توانایی تصویر سازی رو ندارن و یا خیلی سخت و قلمبه سلمبه هستن:

تشخص
ویژگی آفرین
ارمغان
تمثیل
بیان مثال و یا نشون دادن کارای عملی
در آموزش روش سخنرانی و طراحی سخنرانی اولین مرحله معرفی و مقدمه بود، دومین مرحله بدنه سخنرانی و صحبتامون بود و سومین مرحله که بیان مثال و یا نشون دادن با کارای عملیه.

شاید لازم باشه در سخنرانی و یا تدریسی که انجام می دیم از کارای عملی واسه بهتر درک کردن آدما به کار گیری کنیم.
هرچقدر مثالامون ساده تر باشه و افراد با اون در روزمره برخورد داشته باشن درکش هم براشون راحت تره.
اصلا اجباری نیس که ما بدنه صحبت مون رو کامل بگیم و بعد بریم سراغ بیان مثال، میتونیم مثالای خودمون رو هم در لابه لای صحبتا بگیم و یا به شکل عملی کاری رو نشون بدیم.

جمع بندی
بعدازاین مرحله میتونیم صحبتا و مثالایی رو که گفتیم جمع بندی کنیم و تموم اونو یه بار مرور کنیم.
جمع بندی باعث می شه که ما یه مرور کلی روی محتوای که ارائه شده داشته باشیم.
ما وقتی کل داستان رو یه بار از بالا نگاه کنیم و موضوعاتی که بیان شده رو یه بار مرور کنیم خیلی راحت تر میتونیم اونو درک کنیم و ترتیب اونو بفهمیم.
پس جمع بندی کردن واسه داشتن یه روش سخنرانی می تونه بسیار به درد بخور باشه.

سئوال و جواب
و همونجوریکه گفتم در خیلی از سخنرانیا و آموزشایی که مدرسین برگزار می کنن در آخر جلسه، سئوال و جواب هست.
معمولا واسه یه سری از افراد پرسشایی به وجود میاد که ممکنه ذهن شون رو درگیر کنه و تمایل داشته باشن که سئوال شون رو مطرح کنن.
پس خوبه که سخنران و یا مدرس در آخر کلاس یا جلسه به سوالات مخاطبان جواب دهد.

خراب شدن لوازم
شاید خراب شدن لوازم در زمان سخنرانی یکی از بدترین اتفاقاتی باشه که پیش میاد. اما این موضوع عالی قابل مدیریته و شاید خیلی کم واسه شما این اتفاقات پیش بیاد.
مثلا خیلی کم پیش میاد که لامپ دستگاه ویدیو پروژکتور بسوزد (مگه اینکه به خاطر نوسانات برق باشه که باز اونم راه حل داره و میتونیم از محافظای برقی به کار گیری کنیم) چون طول عمر لامپای ویدیو پروژکتور معمولا بالای ۵۰۰۰ ساعته. پس احتمالش خیلی خیلی کمه که بخواد در زمان سخنرانی با یه همچین مسئله ای روبه رو شیم. اما به هرحال روزی عمر این دستگاه به سر خواهد.
خراب شدن لپ تاپ هم می تونه یکی از این مسائل باشه که خیلی کم اتفاق می افته.
یادم میاد که در زمان دانشگاه یه لپ تاپ خیلی قدیمی داشتم که اصلاحا می گفتم با زغال کار می کنه، همیشه منتظر بودم که منو وسط ارائه ام تنها بزاره و خراب شه.
اما حالا خوبیش اینه تابه حال یه همچین مسئله ای واسه من و خیلی از دوستان من و یا افراد دیگه پیش نیامده.
من رد نمی کنم که دستگاه های الکترونیکی هیچ وقت خراب نمی شن و اصلا نیاز به نگرانی یا نیاز به پیدا کردن راه حل نیس، اتفاقا من پیشنهاد می کنم که همیشه واسه دستگاه هایی که خیلی لازمن یه زاپاس داشته باشیم.
مثلا زاپاس و جانشین لپ تاپ در زمان برگزاری کلاسای خودم، به کار گیری جزوه هاییه که واسه همه هنرجویان پرینت گرفته شده و یا حتی اگه هم جزوه ای نداشته باشم یه لپ تاپ زاپاس با خودم همراه دارم.
پس تا اونجا که می شه واسه یه سری از لوازم زاپاس جفت و جور کنین.

می دونم شاید جفت و جور یه ویدیو پروژکتور کار جوری به صرفه ای نباشه، اما اگه صحبت ما خیلی مهمه و داشتن ویدیو پروژکتور هم اهمیت بالایی داره حداقلش اینه که یه دستگاه دیگه واسه زمان سخنرانی خودمون اجاره کنیم.
واسه اجاره ویدیو پروژکتور هم فقط نیازه که یه جستجوی ساده در اینترنت انجام بدیم.
مثلا در گوگل جستجو کنیم “اجاره ویدیو پروژکتور”
پس می شه گفت با این شرایط احتمال اینکه دستگاه بخواد سخنرانی ما رو پریشون کنه وجود نداره.
به هرحال اگه هرکدوم از لوازم ما با مشکل فنی روبه رو شد اصلا احتیاجی نیس که دست وپایمان رو گم کنیم.
از شما می خوام که خیلی خونسرد به ادامه صحبتای خودتون ادامه بدین، اگه سیستم صوتی سالن با مسئله ای روبرو شدن شد به مخاطب هاتون نزدیک تر شید و تُن صدای خودتون رو هم زیاد کنین و یا در بین صندلی اونا قدم بزنین.

پس اصلا نیاز به هول شدن و معذرت خواهی کردن در مورد چیزی که اتفاق افتاده نیس.
چون با این کار توجه مخاطب رو به طرف اون مسئله جلب می کنین و از طرفی هم نبود مدیریت بحران خودتون رو به نمایش درخواهید بیاره که اصلا واسه ما باحال نمیشه.

بررسی سالن و لوازم
بررسی سالن و لوازم و به خاص اگه سالن و لوازم قبل از شروع سخنرانی یکی از واجبات قبل از شروع سخنرانیه.
به خاص اگه در یا کلاسی که واسه اولین با در اونجا اجرا داریم مهم بودن این موضوع چند برابر می شه.
پیشنهاد من اینه که دست کم یکی دو روز قبل از شروع سخنرانی خودمون سالن رو چک کنیم و لوازم رو کامل امتحان کنیم تا اول اینکه از سالم بودن اونا مطمئن شیم، دوم اینکه اگه قلق خاصی داره اونو کشف کنیم و یا از مسئول سالن سئوال کنیم.

اشتباه تایپی در اسلاید
امکان داره که اسلایدامون دارای اشتباه تایپی باشه.
قبل اینکه مخاطبان بخوان که به ما گوشزد کنن بهتره که خودمون حواسمون رو به این موضوع جمع کنیم و علاوه بر اینکه خودمون اسلایدا رو چک می کنیم از یه شخص دیگه هم بخوایم که این کار رو واسه ما انجام دهد تا مطمئن باشیم که هیچ اشتباه تایپی در اسلاید وجود نداره.
دلیل اینکه می گم یه نفر دیگه این کار رو انجام دهد اینه که ما چشممون به محتوایی که تایپ کردیم آشنا شده و عادت کرده و اگه بخوایم اشتباه تایپی خودمون رو کشف کنیم احتمال داره بازم از دستمون در بره.
اما به هرحال اگه به هر دلیلی در اسلاید ما هنگام سخنرانی اشتباه تایپی وجود داشت و یکی دو نفر از حضار این مسئله رو یادآوری کردن اصلا نیاز نیس که بهم بریزیم، معذرت خواهی کنیم و یا هزارتا کار اشتباه دیگه انجام بدیم.
خیلی قابل احترام و با لحنی خوب از آن طرف به خاطر یادآوری که انجام دادن تشکر می کنیم و ادامه صحبت مون رو از سر می گیریم. 🙂

زنگ خوردن گوشی موبایل حضار
خیلی از مدرسین و سخنرانان رو دیده ام که خیلی روی این موضوع حساس هستن و همیشه هم سر کلاس و صحبت هاشون تلفن یکی دو نفر از حضار زنگ می خوره و شدیدا عصبانی می شن.
به هرحال این موضوع یکی از عوامل و مسائلی هست که ممکنه صحبت و سخنرانی ما رو با مشکل روبه رو کنه.
من خودم معمولا زیاد روی این موضوع حساس نیستم و حالا خوبیش اینه مخاطبان من هم همیشه افراد بافرهنگ و باشخصیتی بودن و در زمان کلاس با گوشی موبایل خودشون صحبت نمی کنن یا اینکه اونو روی حالت بی صدا (Silent) قرار میدن.
اما اگه به هر دلیلی (مثل فراموش کردن قرار دادن روی حالت بی صدا یا داشتن کار واجب) تلفن شون زنگ بخوره و بخوان در کلاس صحبت کنن من چیزی نمی گم.
چون در خیلی از مواقع نگاه افراد دیگه باعث می شه که یا به بیرون از کلاس یا سالن واسه صحبت کردن بره و یا اینکه صحبت اش رو خیلی تند تموم می کنه.
و در موارد زیادی خیلی کمی بوده که من بخوایم این موضوع رو به شخصی تذکر بدهم.
پس پیشنهاد من واسه مدیریت یه همچین مسئله ای اینه که اول اینکه اصلا براتون مهم نباشه دوم اینکه اگه این موضوع از طرف شخص یا اشخاصی تکرار شد خیلی قابل احترام از حضار بخواین که یا تلفن شون رو روی حالت بی صدا بذارن و یا اینکه واسه صحبت کردن با تلفن به بیرون از کلاس تشریف ببرن.
شاید در جایی نیاز به یه صحبت با لحنی قاطع باشه و یا شاید هم با یه لحن عادی بیان شه کفایت کنه.

آموزش روش سخنرانی و یا بهتره بگم که آموزش روشای سخنرانی چیزیه که یه سخنران باید اونو بدونه و در سخنرانی خودش اونو اجرا کنه.
به احتمال خیلی زیاد یه روش سخنرانی نتونه واسه هر سخنرانی اثر داشته باشه و اگه قرار باشه که همه از یه روش سخنرانی در صحبتا و ارائه هایی که دارن به کار گیری کنن، صحبتا و مواردی که میگیم با روش سخنرانی که ما ازش به کار گیری می کنیم جور درنیآید.
پس خیلی خوبه که فقط به یه روش سخنرانی اکتفا نکنیم و با الهام گرفتن و دیدن سخنرانی افراد دیگه، یه روش سخنرانی واسه خودمون بوجود بیاریم.
اما چیزی که هست اینه که میتونیم تموم آموزش روش سخنرانی رو به مواردی که در این نوشته میگم گسترش بدیم و با همین موارد کلی یه سخنرانی خوب واسه خودمون طراحی کنیم (البته با کمی خلاقیت)

در رابطه چشمی موثر دقیقا به کجا نگاه کنیم
واسه این منظور یه اصول ساده هست.
در رابطه چشمی موثر اگه ما صورت طرف مقابل رو با خطای فرضی از چشما به دهن وصل کنیم یه مثلث ساخته میشه.
پس ما میتونیم موقع نگاه کردن به طرف مقابل به این نقاط نگاه کنیم و البته هم میتونیم چشم مون رو در زمانای جور واجور در این نقاط عوض کنیم.

تایم نگاه مستقیم در چشم
تایم نگاه مستقیم در چشم طرف مقابل بستگی به صمیمیت ما با طرف مقابل داره.
شاید ما با همسرمون یا یکی از اعضای نزدیک خونواده یمان بتونیم چند دقیقه بهم زل بزنیم. اما تایم این رابطه چشمی با افراد دیگه مثل همکارها و یا مشتریان باید کمتر باشه.
اما به هر حال ما در گفتگوای روزمره باید به طرف مقابل به یه اندازه متعادل نگاه کنیم.
نه زیادتر از اندازه رابطه چشمی برقرار کنیم و نه این رابطه چشمی رو از بقیه بدزدیم و به اونا نگاه نکنیم.
پس تایم نگاه مستقیم در چشم طرف مقابل باید به یه اندازه متعادل باشه.

رابطه چشمی با دختر یا پسر (با جنس مخالف)
رابطه چشمی با دختر یا پسر (منظور این که اگه جنس مخالف ما باشن) به دلیل حجب و حیا ممکنه که کمی کمتر از حالت عادی باشه و بخاطر موذب بودن یکی از دو طرف یا دو طرف رابطه چشمی به اندازه خیلی کمتری ایجاد بشه.
دلیل این موضوع به طور کامل مشخصه و اینجا معمولا افراد میفهمن که بخاطر حجب و حیا چشما از هم دیگه دزدیده می شه و دلیلش بی احترامی نیس.
شاید همونطور که میدونید اگه کسی نگاش رو از ما بدزده یا در طول گفتگو به ما نگاه نکنه یه نوع بی احترامی تلقی می شه، اما در رابطه چشمی با دختر یا پسر، همونطور که خدمتتان گفتم، این موضوع به طور کامل توجیح داره و قبول کردنیه.
پس اگه شخصی از جنس مخالف ما، با ما رابطه چشمی موثری برقرار نکرد دلیلش بی احترامی نیس (البته در خیلی از مواقع ما خودمون متوجه این موضوع میشیم.)

توجه به حالت صورت و چشما
در وقتی که با بقیه رابطه چشمی برقرار می کنیم باید حواسمون به حالات صورت و چشم هامون باشه تا از نوع نگاه ما برداشت اشتباه انجام نگیرد.
همونطور که میدونید چشمای افراد هم با ما صحبت می کنن و البته برعکس هم صادق هست.
پس باید حواسمون به نوع نگاهمون باشه.

چیجوری رابطه چشمی خود رو تقویت کنیم
واسه تقویت رابطه چشمی موثر باید یه سری تمرینات رو انجام بدیم که در زمان گفتگوای واقعی بتونیم یه رابطه چشمی موثر و خوبی رو با بقیه برقرار کنیم.
در ادامه دو مورد از قدرتمندترین تمرینات رو که میتونیم در منزل واسه تقویت رابطه چشمی خودمون انجام بدیم خدمتتان معرفی می کنم.

تمرین نگاه کردن به اجسام
در این تمرین میتونیم از اجسام کمک بگیریم و فرض کنیم که اون اجسام مثل یه شخص هستن و به اونا نگاه می کنیم.
مثلا میتونیم چندین نمکدان رو با فاصله روی میز بذاریم و تصور کنیم که اونا چشم هستن و تلاش کنیم که به تموم این نمکدانا نگاه کنیم و با اونا رابطه چشمی موثر برقرار کنیم.
شاگردی داشتم که از ایجاد رابطه چشمی با مردان خیلی موذب می شد، پیشنهاد دادم که روی سی دی عکس سیبیل بکشه و تصور کنه که اون سی دیا مرد هستن و باید تلاش کنه که با اونا رابطه چشمی موثری برقرار کنه.
این تمرین رو یه مدت انجام داد و بعد از حدود یکی دو هفته این مسئله براش حل شد و تونست خیلی راحت با مردانی که به عنوان ارباب مراجعه در محل کارش حضور پیدا می کنه و یا در جلساتی که شرکت می کنه رابطه چشمی خوب و موثری برقرار کنه و تو یه کلام اینکه تونست رابطه چشمی خودشو با بقیه تقویت کنه.

تمرین نگاه کردن به عکسا
ما علاوه بر به کار گیری اجسام میتونیم از عکسای بریده شده مجلات یا پوسترها هم به کار گیری کنیم.
به این صورت که میتونیم اون عکسای بریده شده رو روی دیوار یا صندلی بچسبونیم و تلاش کنیم که موقع صحبت کردن با تموم اونا رابطه چشمی خوب و موثری برقرار کنیم.
به کار گیری این دو فوت وفن می تونه نتیجه فوق العاده ای رو داشته باشه و واسه تقویت رابطه چشمی میتونیم از این موارد به کار گیری کنیم.

شاید تا الان هنوز هیچ اجرا و سخنرانی انجام نداده باشین و یا شاید هم تجربه صحبت در جمع و سخنرانی رو داشته باشین.
شاید بدونین که ممکنه موقع سخنرانی مشکلاتی به وجود بیآید.
از طرفی هم بعضی مواقع به یه مشکلاتی فکر می کنیم که رخ دادنش یه در میلیون هستش.
در بیشتر مواقع مواردی پیش میاد که بهترین برنامه ریزیا هم غلط از آب در بین.
با هم می خوایم یه سری مشکلات احتمالی رو که موقع سخنرانی ممکنه به وجود بیآید رو بررسی کنیم.

البته من پیشنهاد می کنم به جای به کار گیری واژه “مشکل” بگیم “مسئله”، چون مشکل حل یا بر طرف کردن شدنی نیس و مثل یه مانعه اما مسئله ها همیشه قابل حل بودن و حتی اگه مثل شاگردان تنبل کلاس هم باشین مسائلتون رو به بقیه می دین تا حل کنن 🙂

جواب به چار سئوال اساسی قبل از سخنرانی
قبل اینکه ما بخوایم سخنرانی خودمون رو طراحی کنیم بهتره که به این چار سئوال واسه خودمون جواب بدیم.

۱- مخاطباتون چه کسائی هستن؟
ما باید مخاطبای خودمون رو بشناسیم تا بتونیم صحبتایی رو که آماده می کنیم طبق اون افراد باشه.
ما اگه مخاطب خودمون رو نشناسیم نمی تونیم صحبتای خوبی رو بگیم. بهتره که رده سنی، شغل، تحصیلات، جنسیت و موارد دیگه رو در مورد مخاطب خودمون بدونیم تا بتونیم سخنرانی خوبی رو طراحی و اجرا کنیم.

۲- هدف شما از این صحبت چی هست؟
باید بدونیم که دقیقا هدف ما از این سخنرانی و صحبت چی هست؟
اگه ندونیم به احتمال زیاد سخنرانی باارزش و قدرتمندی رو طراحی نمی کنیم. مثلا ممکنه هدف ما از سخنرانی این موارد باشه:
• دادن اطلاعات عمومی
• بیان کردن یه دیدگاه جدید
• عوض کردن دیدگاه و نگاه افراد
• آموزش یه مهارت یا دانشی خاص

اگه هدف از سخنرانی خودمون رو ندونیم دقیقا مثل اینه که با یه قایق لوکس بریم وسط دریا و بدون هیچ نقشه و هدفی پیش بریم و در آخر هم به هیچ جا نرسیم و یا به جایی که نباید برسیم.

۳- چقدر زمان دارم؟
اینکه چقدر زمان دارم می تونه مشخص کنه که من چه مواردی رو باید بگم و چه مواردی اولویت کمتری داره و باید اونو حذف کنم.
بدیش اینه خیلی از سخنرانان رو می بینم که می گن:
واقعیش کنین فرصت کم بود و این موضوع هم خیلی گسترده بود و در این تایم کم نمی شد تموم زوایای این موضوع رو گفت.

به نظر من این جمله یعنی اینکه من قادر نیستم که طبق اولویت مطالب و وقتی که داریم صحبتای خودمو طرح بندی کنم.

فیلما و صحبتای یه دقیقه ای که در شبکه های اجتماعی هست این موضوع رو ثابت می کنه که ما حتی تو یه دقیقه هم میتونیم یه صحبت منظم داشته باشیم.
پس ازتون می خوام که روی صحبتای خودتون و حذف و اضافه کردن موضوعات دقت کنین و زمان رو در نظر داشته باشین تا بتونین در مدت وقتی که در اختیار دارین یه صحبت خوب و منظم داشته باشین.

موضوع صحبت من چی هست؟
و واسه سئوال آخر هم از خودمون سئوال کنیم که موضوع صحبت من چی هست؟
هدف از سخنرانی من به موضوع صحبت من مربوط می شه یا نه؟
ما طبق هدفی که واسه صحبت خودمون مشخص کردیم باید موضوع سخنرانی و صحبت خودمون رو مشخص کنیم.
موضوع صحبت ما هست که مشخص می کنه چه موارد و موضوعاتی باید بیان شه و طبق زمان، هدف و مخاطب باید مشخص شه.

به صحبتای خودمون اطمینان داشته باشیم
اگه ما به صحبتای خودمون اطمینان و ایمان نداشته باشیم شک نداشته باشین در چگونگی صحبت کردنمون تاثیر داره.
وقتی که ما به حرف خودمون اطمینان نداشته باشیم چیجوری میتونیم توقع داشته باشیم که بقیه هم به حرفامون اطمینان پیدا کنن؟
اگه بهرام به حرفایی که در آخر به کامران می زد اطمینان نداشت و محکم صحبت نمی کرد هنوزم به دنبال پول و سندش بود.
فرض کنین می خواید که مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومن در شرکتی سرمایه گذاری کنین.
۱- وقتی با مدیر اون مجموعه صحبت می کنین اون شخص خیلی شل و ول به شما میگه:
اگه پول تون رو اینجا سرمایه گذاری کنین شاید در آینده ای نزدیک مبلغ شما چند برابر می شه.

۲- حالا فرض کنین همین مدیر خیلی محکم و با اطمینان در مورد این موضوع صحبت می کرد و می گفت:
ما با برنامه ریزهای که انجام دادیم و با در نظر گرفتن تجربیات قبلی مطمئن هستیم که اگه در شرکت ما سرمایه گذاری کنین طی شش ماه آینده مبلغ شما سه برابر می شه.

شما با کدوم چگونگی صحبت کردن مجاب می شدید که پولتون رو در اونجا سرمایه گذاری کنین؟
با صحبت اول یا صحبت دوم.
روشنه که با صحبت دوم شما خیلی مطمئن تر این کار رو انجام می دادین.
چون در صحبت اول هیچ حس اطمینان و اعتمادی از طرف مقابل دریافت نمی کردین.

پس اینکه ما به صحبتای خودمون ایمان و اطمینان داشته باشیم می تونه خیلی در محکم و قاطعانه صحبت کردن ما تاثیر داشته باشه.

داشتن صدای رسا واسه محکم صحبت کردن
داشتن صدای رسا یکی از پایه های اساسی واسه خوب صحبت کردن در هر موقعیتیه.
بارها این موضوع رو در مقالات و کلاسای حضوری و غیرحضوری ام گفتم که اگه می خواین صحبت شما شنیده شه باید یه صدای رسا داشته باشین.
ما هرچقدر هم از واژگان خوب و عالی در صحبتای خودمون به کار گیری کنیم، اگه صدای رسایی نداشته باشیم انگار که هیچ کاری انجام نداده ایم.
واسه داشتن صدای رسا و قوی می تونین یه کتاب رو وردارین و هر روز دو مرتبه یه صفحه از آن کتاب رو بلند بخونین.
به این فوت وفن بلندخوانی می گن.
نکته ای که اینجا هست اینه که نباید زیاد از حد به حنجره و تارهای صوتی خودمون فشار وارد کنیم تا آسیب ببینه.
این تمرین دقیقا مثل روخوانی کردن از کتاب در زمان مدرسهه.
اگه یادتون باشه در زمان مدرسه روخوانی کردن از روی کتاب رو به کسی که صدای خیلی رسا و قدرتمندی داشت می دادن.

پس داشتن یه صدای رسا می تونه در بهتر و محکم صحبت کردن ما نقش اساسی داشته باشه.

یادم میاد که وقتی این تمرین رو به بهرام گفتم، بهرام در هر زمان که فرصت می کرد این تمرین رو انجام می داد. مثلا وقتی پشت فرمون نشسته بود با صدای بلند شروع به صحبت کردن می کرد.

داشتن زبون بدن مناسب و با اعتمادبه نفس
داشتن زبون بدن مناسب و با اعتمادبه نفس در محکم صحبت کردن یکی از موارد اساسی دیگه س.

شاید ازنظر خیلی افراد اگه زبون بدن خوبی موقع صحبت کردن نداشته باشیم مسئله خاصی پیش نمیاد.
اما می خوام خودتون قضاوت کنین!

۱- شخصی که خیلی محکم صحبت می کنه و زبون بدنش حس خاطر جمع نبودن به ما میده و موقع صحبت کردن همش سرش رو می خاراند، به زمین و هوا نگاه می کنه، شک رو نسبت به صحبت کردنش با نگاش به ما میده، دست وپایش رو موقع صحبت کردن خیلی بدون کنترل به این ور و اون ور پرت می کنه.
۲- شخصی که خوب در چشمامون نگاه می کنه و صحبتش رو خیلی محکم میگه، از زبون بدن خودش آشنایی داره و حس اطمینان رو با زبون بدن به ما میده و ما هنگام موقع صحبت کردن نگاش می کنیم به طور کامل میدونیم که طرف مقابل ما به صحبت هاش اطمینان و ایمان داره و الکی صحبت نمی کنه.

حالا نظرتون در مورد داشتن یه زبون بدن متناسب و با اعتمادبه نفس چیه؟
دوست دارین که خوب و با اطمینان صحبت کنین اما با زبون بدنتون به طرف مقابلتون بگید من به صحبت ام اطمینان ندارم؟

یا اینکه می خواین، هم کلامتون و هم زبون بدن تون به طرف مقابل بگه من به طور کامل به صحبت ام اطمینان دارم و می دونم که چه می گیم و خیلی هم روی حرفم محکم وایس تادم؟

رابطه چشمی از آن جمله ارتباطات غیرکلامیه که اگه در صحبتا و مراوات روزمره رعایت نشه ممکنه که خیلی از موقعیتای خوب ما از دست بره.
واسه تقویت رابطه چشمی و داشتن یه رابطه چشمی موثر باید یه سری از اصول رو رعایت کنیم و در زمان صحبتای روبرو به اونا عمل کنیم تا یه گفتگو و ملاقات عالی رو داشته باشیم.
پس منظور از تقویت رابطه چشمی اینه که بتونیم در زمان گفتگوای دو نفر، چند نفره و یا حتی در زمان سخنرانیایی که داریم یه رابطه چشمی خوب و موثر با بقیه برقرار کنیم. شاید به نظر نرسه، اما برقرار کردن یه رابطه چشمی خوب به اندازه ای می تونه قوی باشه که طرف شما تصمیم میگیره به صحبتاتون گوش دهد یا نه.
پس قدرت یه رابطه چشمی موثر رو دست کم نگیرید.

با لحن مثبت حرف بزنیم
اگه می خوایم که مثبت حرف بزنیم شاید اولین چیزی که باید به اون توجه کنیم چگونگی بیان و لحن صحبت مائه.
ما هرچقدر هم از جملات و کلمات مثبت در صحبتای خودمون به کار گیری کنیم، اگه لحن خوب و مثبتی نداشته باشیم هیچ تاثیری بر مثبت حرف زدن ما نداره.

لطفا این جمله رو یه بار با لحن بد و خشن و یه بار هم با لحن خوب و مثبت بخونین:
وای، این لباس چقدر قشنگه

فرق در لحن رو در زندگی روزمره خودمون از افراد زیادی می شنوین و در بیشتر موارد از آن افراد می پرسیم داری شوخی می کنی یا جدی میگی؟ واقعا این رو دوست داری یا نداری؟ طعنه می زنی یا واقعی هست؟

فرق لحنه که باعث می شه یه جمله مثبت شه و یا منفی

پس حتما روی لحن خودتون کار کنین و تلاش کنین که لحن صحبت کردن خودتون رو مثبت تر کنین.
وقتی که صحبتای مثبتی میگیم و احساس مثبت به اون اضافه می کنیم واقعا به دل طرف مقابلمون می شینه.

چشم هامون هم باید مثبت باشه
شاید سئوال کنین که چشمامون چه ربطی به سئوال چیجوری مثبت حرف بزنیم داره؟
ربطش اینه که چشمامون روشن تر از بیان ما با طرف مقابل صحبت می کنه.
حتما این جمله رو شنیدین که “با دست پس میزنه با پا پیش میکشه”.
این دقیقا نمونه طرز نگاه مائه.
طرز نگاه ما هم دقیقا مثل لحن صحبت ما می مونه.
اگه جمله مثبت و با لحن مثبتی بگیم اما طرز نگاه ما منفی باشه به احتمال زیاد مخاطب از نگاه ما میفهمه که یا ما دروغ می گیم یا اینکه اون موضوعی رو که گفتیم بهش اطمینان نداریم.

پیشنهاد می کنم که برید جلوی آینه و به شکل نگاه خودتون توجه کنین، ببینین که چیجوری می تونین حس خوبی از نگاه خودتون داشته باشین.
جملات مثبت رو با لحن مثبت بگید و به چشمای خودتون نگاه کنین.

تلاش کنین که حالات صورت و نگاه خودتون رو به اشکال جور واجور در بیارین، بهترین اونو انتخاب کنین و بعد هر روز اون حالت صورت و نگاه و لحن رو جلوی آینه با خودتون تمرین کنین.

از جملات و واژگان مثبت به کار گیری کنیم
به کار گیری کردن از واژگان مثبت واسه اینکه مثبت حرف بزنیم جزو اصلی این موضوعه.
شاید اگه تموم موارد رو در مثبت حرف زدن رعایت کنیم اما از واژگان مثبت به کار گیری نکنیم یه پای این موضوع بلنگد.

مثبت حرف زدن در مورد خواسته هامون
در صحبتای روزمره خودمون ممکنه خواسته و یا ناخواستهایی داشته باشیم.
معمولا ناخواستهامون چیزها منفی هستن و خواستها ما موارد خوب و مثبت.
هیچ کسی چیز بد رو واسه خودش نمی خواد. پس در خیلی از موارد ناخواستها همون چیزای منفی هستن و خواستها چیزای مثبت.
حالا واسه اینکه مثبت حرف بزنیم، به جای اینکه روی ناخواستهای خودمون تمرکز کنیم و در مورد ناخواستهای خودمون صحبت کنیم بهتره در مورد خواسته های خودمون صحبت کنیم.
وقتی در مورد خواسته های خودمون صحبت می کنیم حداقلش اینه که به خودمون احساس خوبی می دیم.

اگه خواستی داریم،
به جای اینکه بگیم: من این موبایل قدیمی و کهنه رو نمی خوام.
بگیم: من یه موبایل جدید و خوشگل می خوام.

به جای اینکه بگیم: من نمی خوام که چاق باشم
بگیم: من می خوام تناسب اندام داشته باشم.

به جای اینکه بگیم: من از این ماشین لعنی که همش خرابه خسته شده ام.
بگیم: من یه تویوتا یاریس آخرین مدل مشکی رنگ می خوام.

به جای اینکه بگیم: تو پسر بدی هستی چون نمره ریاضی ات کم شده.
بگیم: تو پسر عالی و باهوشی هستی، اما باید توی درس ریاضی بیشتر تمرین و تلاش کنی.

و خیلی مثالای دیگه.

همین موارد روزانه منفی کوچیک هستن که روز ما رو میسازن، ما با همین نکات منفی کوچیک کم کم به یه آدم منفی نگر تبدیل میشیم.
اما اگه دیدمون رو نسبت به موضوعاتی که دور و بر ما در حال اتفاق افتادن هستن عوض کنیم و اونو از طرف مثبتش نگاه کنیم باعث می شه که ما کم کم و به مرورزمان مثبت تر حرف بزنیم، مثبت تر نگاه کنیم و انرژی که از خودمون پخش می کنیم هم مثبت تر باشه.

مثبت حرف زدن در مورد بقیه
اگه در مورد بقیه می خوایم صحبت کنیم خوبه که از اونا مثبت صحبت کنیم و به قولی ذکر نه اونا رو بگیم.
کسی که غیبت می کنه نکته منفی اون شخص رو می بینه.

هممون آدم هستیم و هیچ کدوم از ما بی اشکال نیستیم. تنها بی عیب و مشکل خداس.

غُر نزنیم
غٌر زدن در مورد هر چیزی واقعا یه اخلاق بسیار بده و دقیقا یکی از نقاط مقابل مثبت حرف زدنه.

در تاکسی می شینیم راننده تاکسی در مورد ترافیک غُر می زنه.
باران میاد و خیابونا رو آب میگیره به شهرداری غٌر می زنیم.
نمک یا لیوان سر سفره نیس غٌر می زنیم.
هوا سرد می شه غٌر می زنیم.
هوا گرم می شه غٌر می زنیم.
اجناس گران می شن غٌر می زنیم.
تا دلتون بخواد غٌر زدن در مورد هر چیزی زیاده.
اگه میتونیم راهی واسه بر طرف کردن اون موضوع و حل کردن اون مسئله پیدا کنیم، پس چه عالیست، راه حلش رو پیدا می کنیم و انجامش می دیم.
اما اگه کاری از دست ما برنمیاد انجام بدیم، (مثلا در مورد ترافیک هیچ کاری نمی شه انجام داد یا در مورد آب وهوا چیزی نیس که دست ما باشه) پس غٌر زدن به هیچ دردینمی خوره.

بهتره دنبال راه حل باشیم تا پیدا کردن مقصر و غٌر زدن.

مثلا در ترافیک میتونیم روی رانندگی خودمون دقت کنیم، بین خطوط حرکت کنیم، به چیزای خوب فکر کنیم و ذهن مون رو از ترافیک بیرون کنیم.
اگه چیزی قرار بود با غٌر زدن درست شه تا الان همه چیز عالی بود.
در مورد مسائلی که کاری از دست ما برنمیاد بهتره که اصلا به اون فکر نکنیم.

گله و شکایت و انتقاد نکنیم
گله و شکایت و انتقاد کردن هم دقیقا نقطه مقابل مثبت حرف زدنه.
این مورد هم چیزی مثل به موضوع قبلیه (غٌر زدن).
به جای اینکه از بقیه انتقاد کنیم بهتره که روی نقاط خوب اون افراد تمرکز کنیم و در مورد نقاط مثبت طرف مقابلمون حرف بزنیم.
به نظر من اصلا بهتره که انتقاد نکنیم. اما اگه خواستیم که از بقیه انتقاد کنیم بهتره در مورد چگونگی انتقاد کردن بدونیم که چیجوری این کار رو انجام بدیم.

انتقاد کردن و گله و شکایت کردن از بقیه هم باعث می شه ما یه آدم منفی نگر شناخته بشیم و کم کم این منفی نگری و این دید انتقادی روی خودمون هم تاثیر میذاره و ما به مرورزمان یه شخص منفی نگر، باانرژی منفی، غمگین و مضطرب میشیم.

به زیباییای دور و برمون توجه کنیم
بیاییم از این به بعد به زیباییای دور و برمون بیشتر توجه کنیم.
این کار رو خودم هرروز انجام میدم و باحال اینجاس ک
برچسب: ،
ادامه مطلب

امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۲۷:۰۵ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس -خرید پایان نامه

امروزه شرکت‌ها پایه فعالیت‌های اقتصادی بوده و بیشترین میزان تولید ثروت و درآمد، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه در آنها رخ می‌دهد و در نتیجه مهم‌ترین عنصر در اقتصاد امروز محسوب می‌شود. از مسایل مهمی که در سال‌های اخیر در پی‌ رسوایی‌های گسترده مالی در سطح شرکت‌های بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه‌گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت بر مدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و ذینفعان می‌پردازد. حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز درصدد است تا از  منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان‌ها حفاظت کنند. در واقع سیستم حاکمیت شرکتی به مجموعه قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌ها و رویه‌هایی اطلاق می‌گردد که از طریق مکانیزم‌های مختلف تعیین می‌کند شرکت‌ها به چه نحو و در جهت منافع چه کسانی اداره می‌شود، لذا هدف از اعمال حاکمیت شرکتی اطمینان‌یافتن از وجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق و منافع ذینفعان مختلف شرکت فراهم می‌آورد. تشکیل و تجمیع سرمایه تاثیر و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها دارد و توسعه پایدار نیازمند جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی است.

در سال‌های اخیر پیشرفت­های قابل‌ملاحظه­ای در استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانونگذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت­ها در کشور­های توسعه‌یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه‌گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی یافته­اند و نسبت به پیگیری استقرار این نظام در شرکت­ها علاقه­مند شده‌اند. در یک بیان کلی حاکمیت شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین، کنترل و هدایت می‌نماید. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می­کند. تفاوت اصلی در نگرش­ها، گستره حوزه روابط شرکت با ذینفعان است.

یکی از مهم‌ترین مسایل مالی شرکت‌ها، اندازه‌گیری عملکرد آنها می‌باشد.‌‌ اندازه‌گیری عملکرد مالی شرکت‌ها از آنجا که پایه بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در داخل و خارج از شرکت می‌باشد، دارای اهمیت است. تصمیم‌گیری مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش سرمایه شرکت‌ها، رابطه نمایندگی و بسیاری از تصمیمات دیگر، همگی مبتنی بر اندازه‌گیری عملکرد است. در واقع حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت ایفا می‌کند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای مالی توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد.

در این فصل مباحثی از حاکمیت شرکتی در بخش اول، عملکرد شرکت‌ها در بخش دوم، سپس بخش سوم پیشینه پژوهش است که بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها را توسعه می‌دهد.

متن کامل در سایت زیر :

 

دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۴۵:۰۲ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

دانش، شامل حقایق و باورها، مفاهیم و اندیشه ها، قضاوت ها و انتظارات، متدولوژی (روش شناسی) یا علم اصول و نحوه انجام فنون است (افرازه، 1386).

دانش ایده‌ها، فهم‌ها و درس‌های آموخته شده ما در طول زمان است. درس‌ها و ایده‌هایی که باکنار هم نهادن اطلاعات دریافتی از منابع مختلف و درگذر زمان به آن دست یافته‌ایم (امامی و کیهانی،1386).

اضافه کردن درک و حافظه به اطلاعات، موجب توسعه طبیعی پس از اطلاعات می‌گردد. خلاصه سازی هر چه بیشتر (انباشت) اطلاعات اولیه به دانش منجر می‌شود. دانش را در این حالت می توان بینشهای حاصل از اطلاعات و داد‌ه هایی تعریف کرد که می‌تواند به روشهای مختلف و در شرایط گوناگون موثر و قابل تقسیم باشد. دانش به حداقل رساندن جمع آوری وخواندن اطلاعات است، نه افزایش دسترسی به اطلاعات. دانش کارآمد کمک می‌کند تا اطلاعات و داده های ناخواسته حذف شوند. دانش یک ادراک و فهم است که از طریق تجربه، استدلال، درک مستقیم و یادگیری حاصل می‌شود (نوروزیان ،1387).

2-3-مفاهیم مدیریت دانش
در راستای تعریف مدیریت دانش تاکنون تعاریف زیادی صورت گرفته است که مختصراً در ذیل به آن ها اشاره می‌گردد.

پرز (1999) معتقد است: مدیریت دانش عبارت است از گردآوری دانش، قابلیت های عقلانی وتجربیات افراد یک سازمان وایجاد قابلیت بازیابی برای آن ها به عنوان یک سرمایه سازمانیPerez,1999) (.

سازمان‌ها با توسعه و تجدید ساختار دانش قبلی و کنونی با روشهای مختلف به خلق واقعیت‌ها و مفاهیم جدید می‌پردازند. ایجاد دانش فرآیند مهمی است که در آن انگیزه، تلقین، تجربه و شانس، نقش مهمی ایفا میکنند(افرازه،1386).

معیار ارزیابی در مفید بودن دانش معمولا مشخص نیست. در عین حال، اگر سازمانی دانش را در کارها و فعالیتهای رایج خود مفید دانست، باید ترتیبی اتخاذ نماید که گروه‌های کاری بتوانند به سنجش و ارزیابی دانش بپردازند (علاقه بند، 1391).

مدیریت دانش ارتقای یک رویکرد جامع برای شناسایی، تسخیر، بازیافتن، تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطلاعاتی سازمان است. این سرمایه اطلاعاتی ممکن است، داده ها، اسناد، خط مشی و رویه ها باشد. در کل مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود می‌پردازد (موحد زاده،1387).

مدیریت دانش با تبدیل سرمایه های انسانی خود به دارایی‌های فکری سازمان یافته، برای سازمان ایجاد ارزش می کند (بقایی نیا، 1386).

مدیریت دانش، به کارگیری سرمایه فکری برای تفوق سازمان در رقابت با سازمان های همتا، همچنین پاسخ های نوآورانه ای برای چالش‌های جدید و اهرمی برای عمل و یک میانجی است (علاقه بند، 1391).

2-4-عناصر مدیریت دانش
عناصر مدیریت دانش عبارتند از:

فرد: کارگر دانشی، واحد اصلی ایجاد، ذخیره و استفاده از دانش در سازمان است.

گروه: شبکه ها (رسمی و غیر رسمی)، از نظر دانش، سرمایه مهمی هستند که معمولا غیر عینی هستند. گروه‌ها متشکل از کارکنانی هستند دارای تجربیات مشترک که معمولا سرمایه فزاینده‌ای از دانش را به وجود می‌آورند.

سازمان: کل سازمان می‌تواند به صورت نهادی نگریسته شود، که نتایج مجموعه‌ای از دانش را تجسم می‌بخشد (محمدی، 1388).

دانلود پایان نامه ارشد :

پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

دانلود مقاله :

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و نوآوری سازمانی

2-5-اصول مدیت دانش
مدیریت دانش خود به خود در سازمان ها شکل نمی‌گیرد و زمینه و مهارت های خاصی را می‌طلبد بعضی از سازمان ها ممکن است وظیفه اجرای مدیریت دانش را به کارکنان یا مدیران خود تفویض کنند. البته این تعامل و به کارگیری نیروها در این امر می تواند اثر بخشی را بالا ببرد. درزیر به مواردی از اصول مدیریت دانش اشاره می‌شود:

سرمایه گذاری: دانش یک دارایی محسوب می‌شود که برای اثربخشی آن باید در بخش‌های دیگر آن نیز سرمایه گذاری کرد. به عنوان مثال سرمایه گذاری در بحث آموزش کارکنان.

رابظه میان انسان و تکنولوژی: اطلاعات و داده ها ازطریق انسان‌ها به رایانه داده شده و رایانه سریعا آن را پردازش می کند. حال این داده‌ها در ذهن انسان است که به رایانه انتقال داده می‌شود. از آنجا که دانش مبتنی برداده‌ها و اطلاعات است این دو در ارتباط با هم می‌توانند موثر باشند.

مدیران دانشی: مدیران با ارزش گذاشتن بر دانش افراد می‌توانند دانش نهفته را جذب کنند.

دستیابی به دانش: دانش را باید به کار گرفت و در فرآیندهای سازمانی وارد کرد، به گونه‌ای که منجر به بهبود عملکرد سازمانی شود.

چهار عامل ذکر شده در بالا جزء  مهمترین اصول در مدیریت دانش به حساب می‌آیند، حال آنکه عوامل دیگری از قبیل آموزش، مدیریت کنترل زمان بر بودن، ثمر بخش بودن، نگاه فرآیندی داشتن به مدیریت دانش نه نگاه ابزاری به آن، نیز اهمیت دارند. با توجه به همه این موارد می توان گفت که مدیریت دانش به تعهد دراز مدت از جانب مدیران ارشد، کارکنان متعهد و آموزش دیده و در نهایت به استفاده مناسب از فن آوری اطلاعات نیازدارد (فاتحی، 1390).

2-6-دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش
از مهمترین عللی که موجب شده تا سازمان ها به موضوع مدیریت دانش تمایل نشان دهند آن است که مدیریت دانش:

موجب افزایش بهره‌وری و سود دهی می‌شود.
همکاری را تقویت می‌نماید.
موجب بروز و رشد خلاقیت می شود.
موجب تشویق و نوآوری می شود.
به برقراری و تسریع جریان انتقال دانش از تولید کننده به دریافت کننده کمک می‌کند.
موجب تسهیل اشتراک اطلاعات بین کارکنان می شود.
از دوباره کاری می‌کاهد.
توان سازمان را برای مقابله با پدیده تورم اطلاعات افزایش می‌دهد.
دانش کارکنان را پیش از ترک احتمالی سازمان گردآوری و ذخیره می‌نماید.
کیفیت ارائه خدمات به مشتری را بهبود می بخشد.
و از طریق افزایش سطح آگاهی سازمان نسبت به راهکارها، محصولات و عملکرد سازمان‌های رقیب به سازمان کمک می کند تا از گردونه رقابت خارج نشود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۸:۰۱ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اثر۱-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده ...

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد دامغان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تولیدات گیاهی-باغبانی
عنوان:
بررسی اثر۱-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده رز
استاد راهنما:
دکتر حسن خوش قلب


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده.......................................................................................................................................................................... ۱

فصل اول: مقدمه و کلیات......................................................................................................................................... ۲

۱-۱-مقدمه.................................................................................................................................................................. ۲

۲-۱- گل رز در فرهنگ.............................................................................................................................................. ۳

۳-۱- تاریخچه گلکاری در جهان................................................................................................................................ ۴

۴-۱- تاریخچه گلکاری در ایران................................................................................................................................. ۵

۵-۱-وضعیت تولید گل وگیاهان زینتی در ایران........................................................................................................ ۵

۶-۱- مشکلات صادرات گل در ایران....................................................................................................................... ۶

۷-۱- سطح زیر کشت گل  ........................................................................................................................................ ۶

۸-۱- اهمیت گل رز.................................................................................................................................................... ۶

۹-۱ - مشخصات گیاه شناسی ................................................................................................................................... ۶

۱-۹-۱-نسترن R. moschata................................................................................................................................. 6

۲-۹-۱-گل‌محمدی  R. domoscena.................................................................................................................... 7

۳-۹-۱-سگ گل R. canina.................................................................................................................................... 7

۴-۹-۱-رز زرد R. foetida .................................................................................................................................... 7

۵-۹-۱-رز هیبرید R. hybrid.................................................................................................................................. 7

۱۰-۱ - مشکل گل های بریده.................................................................................................................................... ۸

۱-۱۰-۱-عوامل زراعی قبل از برداشت:  .................................................................................................................. ۸

۲-۱۰-۱-عوامل محیطی پس از برداشت: ................................................................................................................. ۹

۱۱-۱ - عوامل مهم پیر شدن گل................................................................................................................................ ۹

۱-۱۱-۱-عدم توانائی جذب آب بوسیله ساقه........................................................................................................... ۹

۲-۱۱-۱-از دست دادن مقدار زیادی آب از گل های بریده...................................................................................... ۹

۳-۱۱-۱-کمبود کربوهیدرات ها................................................................................................................................. ۹

۴-۱۱-۱-بیماری ها و آفات........................................................................................................................................ ۹

۵-۱۱-۱-تأثیر منفی گاز اتیلن..................................................................................................................................... ۹

۱۲-۱ - راهکارهای افزایش طول عمر گل های بریده .............................................................................................. ۱۰

۱۳-۱- انبارداری ........................................................................................................................................................ ۱۰

۱۴-۱ -  انواع انبار...................................................................................................................................................... ۱۰
۱-۱۴-۱- انبار مرطوب............................................................................................................................................... ۱۰

۲-۱۴-۱-انبار خشک ................................................................................................................................................. ۱۰

۳-۱۴-۱-انبار با اتمسفر کنترل شده (CA)............................................................................................................... 11

۴-۱۴-۱-انبار با فشار کم (LPS  )........................................................................................................................... ۱۱

۱۵-۱- مواد طولانی‌کننده عمر گل های بریده  ......................................................................................................... ۱۱

۱۶-۱-کربو هیدرات ها .............................................................................................................................................. ۱۱

۱۷-۱-میکروب کش ها و مهار کننده های رشد میکروبی......................................................................................... ۱۲

۱-۱۷-۱-نمکهای ۸ هیدروکسی کوئینولین................................................................................................................. ۱۲

۲-۱۷-۱-تیو سولفات نقره (Ag2S2O3 , STS)................................................................................................... 12

۳-۱۷-۱-نیترات نقره (AgNo3 , SN).................................................................................................................. 12

۱۸-۱-اتیلن.................................................................................................................................................................. ۱۲

۱۹-۱-تنظیم‌کننده‌های رشد......................................................................................................................................... ۱۴

۱-۱۹-۱-جیبرلین ها  ................................................................................................................................................ ۱۴

۲-۱۹-۱-سیتوکنین .................................................................................................................................................... ۱۴

۳-۱۹-۱-آبسیزیک اسید............................................................................................................................................. ۱۵

۲۰-۱-سایر تنظیم کننده های رشد ............................................................................................................................ ۱۵

۲۱-۱-کند کننده‌های رشد........................................................................................................................................... ۱۵

۲۲-۱-نحوه فعالیت کند کننده های رشد.................................................................................................................... ۱۶

۲۳-۱-سایر ترکیبات افزایش‌دهنده طول عمر............................................................................................................ ۱۶

۲۴-۱-کیفیت آب........................................................................................................................................................ ۱۶

۲۵-۱-رو ش های مختلف تیمار پس از برداشت گل های بریده ............................................................................. ۱۶

۱-۲۵-۱-مقاوم کردن یا سازگار کردن ....................................................................................................................... ۱۶

۲-۲۵-۱-اشباع‌کردن.................................................................................................................................................... ۱۷

۳-۲۵-۱-آغشته کردن یا فرو بردن............................................................................................................................. ۱۷

۴-۲۵-۱-شکوفا نمودن غنچه‌ها.................................................................................................................................. ۱۷

۲۶-۱-اهداف از اجرای این طرح............................................................................................................................... ۱۷

فصل دوم : بررسی منابع............................................................................................................................................ ۱۸

فصل سوم: مواد و روش­ها......................................................................................................................................... ۲۲

۱-۳-محل انجام  آزمایش............................................................................................................................................ ۲۲

۲-۳-موقعیت جغرافیایی استان سمنان...................................................................................................................... ۲۲

۳-۳-موقعیت جغرافیایی شهرستان دامغان و حومه آن.............................................................................................. ۲۲

۴-۳-مواد مورد استفاده در پژوهش............................................................................................................................ ۲۳

۵-۳- طرح آزمایشی و نحوه اجرا............................................................................................................................... ۲۳

۶-۳- اجرای طرح....................................................................................................................................................... ۲۳

۷-۳- روش های اندازه گیری صفات  مورد نظر....................................................................................................... ۲۴

۱-۷-۳-اندازه گیری وزن تر گل ............................................................................................................................... ۲۴

۲-۷-۳-اندازه گیری درصد باز شدن گل ها ............................................................................................................. ۲۴

۳-۷-۳-اندازه گیری پتانسیل آب در گلبرگ.............................................................................................................. ۲۵

۴-۷-۳-اندازه گیری درصد پژمردگی گل ها............................................................................................................. ۲۵

۵-۷-۳-اندازه گیری وزن خشک گل ها..................................................................................................................... ۲۵

۶-۷-۳اندازه گیری سطح برگ................................................................................................................................... ۲۶

فصل چهارم : نتایج و بحث ...................................................................................................................................... ۲۷

۱-۴- اثر تیمارهای  متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم بر وزن ترگل................................................ ۲۷

۲-۴- اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره وکلرید کلسیم بر وزن خشک گل.......................................................... ۳۰

۳-۴- اثر  سطح برگ با متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم بر گل رز .............................................. ۳۲

۴-۴- اثر متقابل زمان، رقم و متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی قطر گل.............................. ۳۵

۵-۴- اثر زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر روی پتانسیل آبی گل..................... ۴۱

۶-۴- اثر زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر روی درصد پژمردگی گل رز......... ۴۷

۷-۴- ضریب همبستگی صفات ................................................................................................................................. ۵۸

۸-۴ نمودارهای همبستگی.......................................................................................................................................... ۶۰

نتیجه گیری نهایی........................................................................................................................................................ ۶۵

پیشنهادات.................................................................................................................................................................... ۶۸

فهرست منابع............................................................................................................................................................... ۶۹

فهرست منابع انگلیسی ............................................................................................................................................... ۷۱

چکیده انگلیسی .......................................................................................................................................................... ۷۴

 

فهرست جداول

جدول ۱-۴- اثر تیمارهای  متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم بر وزن ترگل.................................... ۲۸

جدول ۲-۴- تجزیه واریانس اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره وکلرید کلسیم و رقم ها بر روی وزن خشک گل رز  ۳۰

جدول ۳-۴- تجزیه واریانس اثر سطح برگ با متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم ورقم بر روی گل رز     ۳۳

جدول ۴-۴- تجزیه واریانس اثرات زمان(از روزی که گل ها درون محلول ها قرار داده شدند تا روزی که باز شدن گل ها به قطر ثابتی رسیدند )، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی قطر گل رز......................................... ۳۶

جدول۵-۴- مقایسه  میانگین  اثرات زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی قطر گل   ۳۹

جدول ۶-۴- تجزیه واریانس اثرات زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی پتانسیل آبی گلبرگ گل رز..................................................................................................................................................................................... ۴۳

جدول۷-۴- مقایسه  میانگین  اثرات زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی پتانسیل آبی گلبرگ رز..................................................................................................................................................................................... ۴۶

جدول ۸-۴- تجزیه واریانس اثرات زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی درصد پژمردگی گل رز..................................................................................................................................................................................... ۴۸

جدول۹-۴- مقایسه  میانگین  اثر زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و واریته بر روی پژمردگی گل رز         ۵۱

جدول(۱۰-۴) ضریب همبستگی بین صفات مورد بررسی........................................................................................ ۵۹

 

فهرست نمودارها

(نمودار ۱-۴) اثر نوع رقم بر روی وزن تر گل رز..................................................................................................... ۲۸

(نمودار ۲-  ۴) - اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره وکلرید کلسیم بر روی وزن تر گل رز................................ ۲۹

(نمودار۳-  ۴) اثر متقابل  متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره وکلرید کلسیم و نوع رقم بر روی وزن تر گل............ ۲۹

(نمودار ۴-  ۱) اثر نوع رقم بر روی وزن خشک گل رز........................................................................................... ۳۱

(نمودار ۵-  ۴) اثر  متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی وزن خشک گل رز........................... ۳۱

(نمودار ۶-  ۴) اثر متقابل  متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر روی وزن خشک گل رُز       ۳۲

(نمودار ۷-  ۴) اثر  سطح برگ و نوع رقم بر روی  گل رُز....................................................................................... ۳۳

(نمودار ۸-  ۴) اثر  سطح برگ با متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی  گل رُز........................ ۳۴

(نمودار ۹-  ۴) اثر متقابل سطح برگ با متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم بر روی گل رُز............. ۳۴

(نمودار۱۰-۴) اثر زمان(روز) بر روی قطر گل رُز..................................................................................................... ۳۷

(نمودار ۱۱-  ۴) اثر نوع رقم بر روی قطر گل رُز..................................................................................................... ۳۷

(نمودار ۱۲-  ۴) اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی قطر گل رُز....................................... ۳۸

(نمودار ۱۳-  ۴) اثر متقابل  متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم  و نوع رقم بر روی قطر گل زُز....... ۳۸

(نمودار ۱۴-  ۴) اثر متقابل زمان و نوع رقم بر روی قطر گل رُز.............................................................................. ۳۹

(نمودار ۱۵-۴) اثر نوع رقم بر پتانسیل آب گلبرگ ها............................................................................................. ۴۳

(نمودار ۱۶- ۴) اثر زمان بر روی پتانسیل آب گلبرگ ها.......................................................................................... ۴۴

(نمودار ۱۷-۴) اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی پتانسیل آب گلبرگ ها........................ ۴۴

(نمودار ۱۸- ۴) اثر متقابل  متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر پتانسیل آب گلبرگ ها ۴۵

(نمودار ۱۹-۴) اثر متقابل متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر پتانسیل آب گلبرگ ها... ۴۵

(نمودار ۲۰-  ۴) اثر نوع رقم بر درصد پژمردگی گل................................................................................................ ۴۹

(نمودار ۲۱-  ۴) اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی درصد پژمردگی گل ها.................... ۴۹

(نمودار ۲۲-  ۴) اثر مدت زمان بر روی درصد پؤمردگی گل ها.............................................................................. ۵۰

(نمودار ۲۳-  ۴) اثر متقابل متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر درصد پژمردگی گل ها ۵۰

 

چکیده
گل رز(Rosa hybrida)  یکی از محبوب ترین گل ها در سطح جهانی محسوب می شود و شاخه گل بریده آن بیشترین مصرف را در بین سایر گل ها داراست.  شاخه گل بریده رز به دلایل فیزیولوژیکی و فرازگرا بودن، در دوره عمر قفسه ای، شدیداً مستعد پژمردگی و کاهش طراوت و شادابی بوده و لازم است طول عمر شاخه بریده آن را تا حد امکان افزایش داد. این پژوهش برروی دو رقم هلندی گل رز به نام های آنجلینا و دولس و به منظور بررسی اثر برخی مواد شیمیایی با نام متیل سیکلو پروپان (mcp-1) با غلظت (۱۰ پی پی ام)، نیترات نقره(AGNO3) با غلظت (۳۰۰ پی پی ام) ،کلرید کلسیم (Cacl2) با غلظت (۵ گرم بر لیتر) و اثرات متقابل آن ها و نیز اثر طول مدت نگهداری شاخه بریده بر برخی خواص فیزیکوشیمیایی، کیفی  و طول عمر شاخه بریده گل رز ارقام نامبرده، در دانشگاه آزاد اسلامی دامغان در سال ۱۳۹۲انجام گرفت و نمونه برداری ها به طور روزانه در طول مدت نگهداری گل های شاخه بریده انجام گرفت. در بررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی و کیفی شاخه های بریده گل رز مشخص شد کاربرد مواد شیمیایی نامبرده اثر معنی داری بر سطح برگ، وزن تر و خشک شاخه های بریده نداشتند ولی بین دو رقم مورد آزمایش از نظر این صفات اختلاف معنی داری وجود داشت. (در سطح احتمال یک درصد). از نظر قطر گل تیمار مخلوط نیترات نقره و ۱- متیل سیکلو پروپان بیشترین قطر گل را ایجاد نمود و اختلاف آن با سایر تیمارها معنی دار بود و نیز از نظر زمانی روز سوم پس از برداشت، بیشترین قطر گل را ایجاد نمود و نسبت به سایر زمان ها معنی دار بود (در سطح یک درصد).  اثر نوع رقم بر پتانسیل آب گلبرگ نشان داد، پتانسیل آب در گلبرگهای این دو رقم با یکدیگر اختلاف معنی داری داشته و میزان آن در رقم آنجلینا بالاتر از رقم دولس ویتا بود و میزان آن در رقم آنجلینا با قطر گل ۴۰ میلیمتر حدود ۲۵ درصد بیشتر از رقم دولس ویتا بود و همچنین از نظر این صفت تیمار ۱- متیل سیکلو پروپان با میزان ۵۵درصد بیشترین پتانسیل آب را نسبت به سایر تیمارها ایجاد نمود و نیز کابرد مختلط کلرید کلسیم و نیترات نقر ه کمترین پتانسیل آب را در گلبرگ ها ایجاد کرد. آزمایش ها نشان داد، درصد پژمردگی دو رقم مورد آزمایش اختلاف معنی داری بایکدیگر داشته و درصد پژمردگی در رقم آنجلینا حدود ۶ درصد بیشتر از رقم دولس ویتا بود. نتایج نشان داد، اثر تیمارهای مختلف مواد شیمیایی بر درصد پژمردگی گل اثر معنی داری نسبت به شاهد داشته و بیشترین درصد پژمردگی با کاربرد نیترات نقره حاصل شد و اختلاف معنی داری با تیمارهای دیگر نشان داد. تیمارهای  ۱- متیل سیکلو پروپان  و مخلوط هر سه ماده کمترین درصد پژمردگی را ایجاد کردند که می تواند به عنوان تیماری مطلوب برای کاهش درصد پژمردگی در گل رز پیشنهاد شوند. یک رابطه مثبت و معنی دار بین افزایش وزن خشک و افزایش قطر گل با کاهش پژمردگی گل و افزایش طول عمر گل بریده مشاهده شد

 

۱-۱-مقدمه

گل رز یا گل سرخ از مهم ترین گل ها می باشد که هم به صورت گلدانی و هم به صورت بریدنی در بازارهای جهانی داد و ستد می شود به طوری که امروزه رتبه اول جهانی را از لحاظ اقتصادی وکشت و کار دارد(وندورن و دوهانت ۱۹۹۴).

گل رز از مهمترین گل های شاخه بریده دنیا می باشد که مطالعات زیادی برای حفظ کیفیت پس از برداشت آن انجام شده است. ارقام جدید گل سرخ خصوصا در طی ۵۰ سال اخیر به ایران وارد شدند(خلیقی،۱۳۶۴).کوتاه بودن عمرماندگاری گل های رز به واسطه کاهش هدایت آبی در ساقه های آن است که معمولاًبا پژمردگی زود هنگام، خمیدگی گردن و عدم باز شدن گل ها همراه می باشد(جین و همکاران ۲۰۰۶).تغییر رنگ گلبرگ ها در گل های رز و خشکیدگی آن ها که معمولا از لبه گلبرگ ها شروع می شود از عوامل اصلی غیر قابل عرضه شدن گل ها به بازار می باشد(اسفنانی و همکاران،۱۳۸۶).از میان رنگیزه ها، آنتوسیانین های موجود در گلبرگ ها در مرحله پس از برداشت تغییرات ظاهری زیادی را نشان می دهد. کاهش آنتوسیانین در گلبرگ ها رابطه مستقیمی با کاهش طول عمر پس از برداشت و بازارپسندی گل رز دارد(اسفنانی و همکاران،۱۳۸۶).

عوامل متعددی عمر پس از برداشت گل های رز را کنترل می کند که می توان آن ها را به عوامل قبل از برداشت وعوامل پس از برداشت تقسیم کرد.رقم، مقدارکربوهیدرات ها، کلسیم و کبالت ذخیره شده در بافت های گل از جمله عوامل قبل از برداشت می باشد(باتاچارچ،۱۹۹۴).دمای انبار، غلظت اتیلن داخلی و محیط نگهداری، میزان آلودگی سطحی به میکروارگانیسم ها از عوامل پس از برداشت هستند که به شدت عمرماندگاری گل ها را تحت تأثیر قرار می دهد (فاراقروهمکاران،۱۹۸۶).

برای به تأخیر انداختن پیری و طولانی کردن عمرماندگاری و پس از برداشت گل های شاخه بریده از ترکیبات شیمیایی مختلف از جمله:۱-متیل سیکلو پروپان (۱-MCP)، یون نقره، آمینو وینیل گلیسین (AVG) ، و آمینو اتوکسی استیک اسید (AOA) استفاده می شود.

ترکیب ۱-MCP و یون نقره بازدارنده عمل اتیلن می باشد اما دو ترکیب دیگر به عنوان بازدارنده های سنتز اتیلن می باشند که با کاهش تولید اتیلن عمر پس از برداشت محصولات را زیاد می کنند(گینگ وهمکاران،۲۰۰۹).

عواملی مثل گرده افشانی، خشکی و تنش های دمایی با تغییرسطح هورمونی و تولید گونه های فعال اکسیژن ، پیری گل هارا تسریع می کند(ژانگ وکایرخام،۱۹۹۶).پیری یک فرآیند اکسیداتیو می باشد و در آن گونه های فعال اکسیژن و سیستم آنتی اکسیدانی دخالت دارد(باچانا،۱۹۹۷).کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و افزایش پراکسیده شدن لیپیدهای غشای سلولی به عنوان دلیلی بر پیری در گونه های مختلف گیاهی ذکر شده است(دیندساوهمکاران،۱۹۸۱).

تعداد صفحه : ۸۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 


بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  *** ***


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۱۲:۱۱ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق با موضوع شکل دهی الگوی تشعشعی آنتن


 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق - مخابرات
عنوان:
شکل دهی الگوی تشعشعی آنتن با استفاده از آنتن های آرایه ای تطبیقی و تخمین زاویه ورود سیگنال
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
استفاده از آنتن های آرایه ای وفقی در سیستم های مخابراتی بی سیم و سیار سلولی، مشکلات ناشی از تداخل ایجاد شده را به طور چشمگیری کاهش می دهد. با تغییر وزن های آرایه وفقی می توان پرتو تشعشعی آرایه را در جهت مورد نظر شکل دهی و تعیین کرد. برای به دست آوردن الگوهای تشعشعی مناسب، نحوه کنترل و وزن دهی به عناصر آرایه، الگوریتم های وفقی زیادی وجود دارد. هدف از این سمینار، بررسی روش ها و الگوریتم های وفقی مختلف شکل دهی به پرتو تشعشعی، از جمله الگوریتم های وفقی غیر کور (RLS، DSMI، LMS، گوس و...) و الگوریتم های وفقی کور (DD، CM و الگوریتم های ایستان دوره ای) و الگوریتم های تخمین زاویه ورود سیگنال (DOA) (بارتلت، تأخیر و جمع، ML،  Root-MUSIC، MUSIC  کاپون، WSF، ESPRIT، تخمین خطی، حداکثر آنتروپی، روش ماتریس مدادی،...) با استفاده از آنتن های آرایه ای و مقایسه روش های فوق است و در ادامه مقالات و تحقیقات جدید به صورت اجمالی بررسی شده است.
مقدمه:
با معرفی تلفن همراه، در اوایل دهه هشتاد میلادی به عنوان یک وسیله ارتباطی همگانی، سیر صعودی بهره مندی از این گونه سیستم ها با رشد همراه بود. با گسترش استفاده از سیستم های مخابرات سیار و شبکه های بی سیم، بخصوص در شهرهای بزرگ و مکان های پررفت و آمد، مشکل کمبود ظرفیت نمایان شد. این کمبود با بالا رفتن توقع کاربران در کیفیت و تنوع سرویس های ارائه شده، نمود بیشتری پیدا کرد. استفاده از مخابرات باند پهن تا حدودی این مشکل را حل کرده است، ولی در اکثر سیستم های مخابراتی و اطلاعاتی، طراحان با کمبود پهنای باند و افزایش تداخل روبرو هستند.
استفاده از آنتن های آرایه ای وفقی در سیستم های مخابراتی بی سیم و سیار سلولی، مشکلات ناشی از تداخل ایجاد شده را کاهش می دهد. آنتن های آرایه ای وفقی قابلیت شکل دهی به پرتو تشعشعی در جهت سیگنال مطلوب و هدایت صفرها در جهت سیگنال های مزاحم را به صورت خودکار دارا است. با تغییر وزن های آرایه وفقی می توان پرتو تشعشعی آرایه را در جهت مورد نظر شکل دهی و تنظیم کرد. برای به دست آوردن الگوهای تشعشعی مناسب، نحوه کنترل و وزن دهی عناصر آرایه، الگوریتم های وفقی زیادی وجود دارد. الگوریتم های وفقی به دو صورت است:
۱- الگوریتم هایی که نیاز به یک سیگنال مرجع یا رشته آموزشی دارند و به اصطلاح الگوریتم های غیر کور گفته می شوند.
۲- الگوریتم هایی که نیاز به یک سیگنال مرجع یا رشته آموزشی ندارند و با استفاده از الگوریتم های DOA، جهت ورود سیگنال به آرایه تخمین زده می شود و سپس از این اطلاعات در تعیین وزن های آرایه استفاده می شود. به این الگوریتم ها، الگوریتم های کور گفته می شود.
با استفاده از الگوریتم های مناسب تخمین جهت سیگنال، می توان به تخمین های قابل قبولی رسید. با معلوم بودن جهت سیگنال کاربرد، دامنه و فاز سیگنال های دریافتی، باعث تقویت سیگنال مطلوب و تضعیف تداخل می شوند و این خود باعث بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت می شود.
هدف از این سمینار، بررسی روش ها و الگوریتم های وفقی مختلف شکل دهی به پرتو تشعشعی، از جمله الگوریتم های وفقی غیر کور (RLS، DSMI، LMS، گوس،...) و الگوریتم های وفقی کور (DD، CM و الگوریتم های ایستان دوره ای) و الگوریتم های تخمین زاویه ورود سیگنال (DOA) (بارتلت، تأخیر و جمع، ML،  Root-MUSIC، MUSIC  کاپون، WSF، ESPRIT، تخمین خطی و حداکثر آنتروپی،...) با استفاده از آنتن های آرایه ای و بررسی مقالات و تحقیقات جدید در این موارد است.
در فصل اول این سمینار آنتن های آرایه ای، مفاهیم، معیارهای بهینه سازی وزن های آرایه (مانند MVDR، MMSE و Max SIR) و رابطه بین معیارهای مختلف ارائه گردیده است.
در فصل دوم، الگوریتم های وفقی کور (RLS، DSMI، LMS، گوس،...) و الگوریتم های وفقی غیر کور (DD، CM و الگوریتم های ایستان دوره ای) شکل دهی به پرتو تشعشعی آنتن های بررسی و مقایسه گردیده است.
فصل سوم اختصاص به تخمین جهت ورود سیگنال به آرایه و الگوریتم های مختلف تخمین طیفی جهت ورود سیگنال به آرایه، مانند بارتلت، حداقل واریانس یا Capon، روش تاخیر و جمع، روش پیش بینی خطی، روش حداکثر آنتروپی و روش بیشینه درست نمایی دارد.
فصل چهارم با تمرکز بر الگوریتم های مختلف تخمین مبتنی بر ساختار ویژه جهت ورود سیگنال به آرایه، مانند Unitary Circular Root -MUSIC، CLOSEST، Beamspace MUSIC، ESPRIT، Root-MUSIC، MUSIC و Minimum Norm بررسی و مقایسه الگوریتم های تخمین طیفی و مبتنی بر ساختار ویژه را بر عهده دارد. همچنین در فصل پنجم تخمین DOA با استفاده از ماتریس مدادی به صورت یک بعدی و دو بعدی ارائه شده است.
در فصل ششم مقالات و تحقیقات انجام شده شکل دهی به پرتو تشعشعی آنتن های آرایه ای و تخمین DOA بررسی شده است.
در فصل هفتم نتیجه گیری نهایی ارائه گردیده است و در انتها پیوست ها و مراجع آورده شده اند.
تعداد صفحات: ۱۲۵
قیمت: ۱۴۷۰۰ تومان
 


***
----
پشتیبانی سایت :       
****         serderehi@gmail.com


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۹:۱۶ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین ...

دانشکده علوم انسانی،گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
عنوان :
بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه
(و حقوق موضوعه)
استاد راهنما:
دکتر حسینعلی ملک نسب
 
استاد مشاور :
دکتر ابوالفضل علیشاهی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده ........................................................................................................................................................... ۱

فصل اول : کلیات و مفاهیم.................................................................................................................. ۲

مقدمه ............................................................................................................................................. ۲طرح تحقیق ................................................................................................................................. ۳
بیان مسأله ................................................................................................................................. ۳
سؤالات تحقیق............................................................................................................................. ۵
فرضیه های تحقیق .................................................................................................................... ۵
اهداف تحقیق .............................................................................................................................. ۶
پیشینه تحقیق ............................................................................................................................ ۶
جنبه نوآوری تحقیق .................................................................................................................. ۷
روش تحقیق ................................................................................................................................ ۷
دشواری تحقیق .......................................................................................................................... ۸
مفاهیم ........................................................................................................................................... ۸مفهوم لغوی اشتباه .................................................................................................................. ۸
معنای اصطلاحی اشتباه ........................................................................................................ ۱۰
مقایسه اشتباه با مفهوم خطا ، نسیان ، شبهه و جهل .................................................... ۱۰واژه نسیان .......................................................................................................................... ۱۴
واژه خطا .............................................................................................................................. ۱۴
واژه سهو .............................................................................................................................. ۱۵
اقسام اشتباه ........................................................................................................................ ۱۶اشتباه حکمی .................................................................................................................... ۱۶
اشتباه موضوعی ................................................................................................................ ۱۸
فصل دوم: بررسی قتل و انواع آن ................................................................................................. ۲۰

۲-۱- تعریف قتل .................................................................................................................................... ۲۰

۲-۲- قتل نفس در شریعت اسلام ....................................................................................................... ۲۱

۲-۳- انواع قتل ........................................................................................................................................ ۲۲

۲-۳-۱-  قتل عمدی ............................................................................................................................. ۲۲

۲-۳-۱-۱- تعریف های فقهی ............................................................................................................. ۲۳

۲-۳-۱-۲- تعریف های حقوقی .......................................................................................................... ۲۶

۲-۳-۱-۳- تعریف قانونی ................................................................................................................... ۲۶

۲-۳-۱-۴- عناصر تشکیل دهنده جرم ............................................................................................. ۲۷

۲-۳-۲- قتل شبه عمدی ..................................................................................................................... ۳۱

۲-۳-۲-۱- تعریف های فقهی ............................................................................................................. ۳۱

۲-۳-۲-۲- تعریف های حقوقی .......................................................................................................... ۳۳

۲-۳-۲-۳- تعریف قانونی ..................................................................................................................... ۳۴

۲-۳-۳- قتل خطئی محض ................................................................................................................. ۳۵

۲-۳-۳-۱- تعریف های فقهی .............................................................................................................. ۳۵

۲-۳-۳-۲- تعریف های حقوقی ........................................................................................................... ۳۶

 ۲-۳-۳-۳-  تعریف قانونی ................................................................................................................... ۳۷

فصل سوم: تأثیر اشتباه در هدف بر تعیین نوع قتل .................................................................... ۳۸

۳-۱- کیفیت تحقق اشتباه ................................................................................................................... ۳۸

۳-۱-۱- قتل ناشی از اشتباه در هدف ................................................................................................ ۳۹

۳-۱-۱-۱- پیشینه تاریخی اشتباه در قتل در قانون ....................................................................... ۴۰

۳-۱-۱-۲- اشتباه در هدف یا خطای در اصابت از دیدگاه فقها ................................................... ۴۱

  ۳-۱-۱-۳- اشتباه در هدف یا خطای در اصابت از دیدگاه حقوقدانان ....................................... ۴۲

 ۳-۱-۱-۴- نظر دیوان عالی پیش از انقلاب اسلامی در مورد قتل ناشی از اشتباه در                   هدف............................................................................................................................................................ ۴۳

 ۳-۱-۱-۵- قتل ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی پس از انقلاب اسلامی ایران......... ۴۴

 ۳-۱-۱-۶- ادله قائلین به خطای محض  بودن قتل در اشتباه  در هدف ................................. ۴۵

 ۳-۱-۱-۶-۱- قاعده تدرأالحدود باالشبهات ..................................................................................... ۴۵

     ۳-۱-۱-۶-۲- حدیث رفع ......................................................................................................................۵۰

    ۳-۱-۱-۶-۳- قصد و عدم وقوع ....................................................................................................... ۵۳

  ۳-۱-۱-۷- ادله قائلین به عمدی بودن قتل در اشتباه در هدف.................................................. ۵۴

۳-۲- تیراندازی ....................................................................................................................................... ۶۱

 ۳-۲-۱- تیراندازی با سوءنیت مجرمانه ............................................................................................ ۶۱

  ۳-۲-۱-۱- برخی استفتائات در تیراندازی با سوءنیت مجرمانه ................................................. ۶۴

 ۳-۲-۲- تیراندازی بدون سوءنیت مجرمانه ..................................................................................... ۶۶

 ۳-۲-۲-۱- برخی استفتائات در تیراندازی بدون سوءنیت مجرمانه ........................................... ۶۷

۴-۱- اشتباه در هویت ........................................................................................................................... ۷۰   

۴-۱-۱- رویه قضایی پیش از انقلاب اسلامی ................................................................................... ۷۰

۴-۱-۲- رویه قضایی پس از انقلاب اسلامی ..................................................................................... ۷۲

۴-۱-۳- اشتباه در هویت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ .......................................................... ۷۴

۴-۱-۴- تحلیل ماده ۲۰۶ ق م ا ......................................................................................................... ۷۵

۴-۱-۴-۱- تعیین هدفی (فیزیکی ) یا هویتی ................................................................................. ۷۵

۴-۲- نظر فقها ......................................................................................................................................... ۸۰

 ۴-۲-۱- ادله قائلین به شبه عمد بودن قتل در اشتباه در هویت مجنی علیه .......................... ۸۲

۴-۲-۲- ادله قائلین به عمدی بودن قتل در اشتباه در هویت مجنی علیه ............................. ۸۴

۴-۲-۳- تحلیل نظر موافقین و مخالفین عمدی بودن قتل در اشتباه در هویت .................. ۸۶

 ۴-۲-۳-۱- اشتباه در هویت مجنی علیه با سوءنیت مجرمانه ..................................................... ۸۶

  ۴-۲-۳-۱-۱- تجری............................................................................................................................ ۸۷

 ۴-۲-۳-۱-۲- برخی استفتائات در مورد اشتباه در هویت مجنی علیه با سوءنیت مجرمانه  ۸۹

 ۴-۲-۳-۲- اشتباه در هویت مجنی علیه بدون سوءنیت مجرمانه ............................................... ۹۰

۴-۲-۳-۲-۱- برخی استفتائات در مورد اشتباه در هویت در قتل بدون سوءنیت مجرمانه..... ۹۰

۴-۲-۳-۲-۲- اشتباه در استحقاق به قتل و تحلیل تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق م ........................... ۹۱

۴-۳- لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ......................................................................................... ۹۴

۴-۳-۱- تحلیل لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ....................................................................... ۹۶

نتیجه گیری کلی .................................................................................................................................. ۱۰۰

ضمائم ...................................................................................................................................................... ۱۰۷

پیشنهادات .............................................................................................................................................. ۱۱۶

فهرست منابع ......................................................................................................................................... ۱۱۷

چکیده

 

اشتباه در قتل حالتهای گوناگونی دارد که مهمترین آنها اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه می باشد. در اینکه این دو نوع اشتباه مصداق کدام یک از انواع قتل می باشد بین فقها و همچنین بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در بحث اشتباه در هدف اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل خطای محض می باشد و در بحث قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل شبه عمد است.

قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را خطای محض دانسته اما در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، سکوت کرده و رویه قضایی آن را شبه عمد می داند. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد و همچنین قتل ناشی از اشتباه در هویت را عمد می داند .

اصلی ترین هدف این پژوهش بررسی حکم اشتباه در قتل از منظر فقهی و حقوقی می باشد که در این راستا مباحثی چون قتل و انواع آن، اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه مورد بحث قرار می گیرد . مهمترین یافته های این پژوهش عبارتند از :

۱ – اشتباه در هدف در  قتل بدون سوءنیت مجرمانه ، عمد محسوب نمی شود.

۲ – اشتباه در هدف در قتل در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد، قتل عمد محسوب می شود.

۳ – اشتباه در هویت مجنی علیه در قتل، عمد محسوب می شود.

کلید واژگان: اشتباه ، قتل ، هدف ، هویت، قصد، خطا، عمد.

 

۱-۱-مقدمه            

از نظر اسلام قتل عمد از بزرگترین گناهانی است که حرمت آن را در قرآن کریم در موارد مختلف مورد تأکید قرار داده است؛ زیرا از دیدگاه اسلام حفظ حیات فرد در جامعه امری ضروری است. پس کسی که مرتکب قتل بی گناهی می شود نه تنها عضوی از اعضای فعال جامعه را از بین می برد بلکه جنایت او موجب ضرر و زیان اولیاء مقتول و اختلال در نظم جامعه نیز خواهد شد ؛ چنانچه در حقوق اسلام کشتن انسان بی گناه معادل کشتن تمام انسانها، تلقی شده است.(مائده/۳۲) اولین جرم و جنایتی که در زمینه قتل در گستره گیتی به وقوع پیوست، قابیل دستش را به خون برادرش هابیل آلوده ساخت.

( فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسرِینَ  )

«  پس نفس {اماره}اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد، و وی را کشت و از زیان کاران شد.»

در حقوق اسلامی قتل نفس از نظر شرعی و مذهبی مذموم و از نظر اجتماعی و اخلاقی ناپسند و عملی غیر انسانی و نابخشودنی است، تا آنجا که طبق نص صریح آیات قرآن و همچنین روایات و اجماع فقها مرتکب چنین عمل شنیعی مستوجب مجازات قصاص است. یعنی همان گونه که با عمل خود موجب از بین رفتن نفس بی گناه یک انسان شده خود نیز به عقوبت همان عمل مبتلا خواهد شد.

اما از آنجا که در جهان بینی اسلامی جایگاه و موقعیت انسان ارزش و احترام ویژه ای دارد و خون مردم و جان آنها بسیار محترم است، از این رو برای اثبات این جرم و مقدمات اجرای مجازات آن یعنی قصاص شرایط دشوار و سختی در نظر گرفته شده است، پس باید تمام این عناصر مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مواردی که در شرع و قانون مرتکب آن فاقد مسئولیت کیفری می باشد، اشتباه و خطاست.

در این نوشتار هدف بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل می باشد چنانکه تشریح و تبیین جرایم معمول است به بررسی ارکان و عناصر این جنایت پرداخته و در این راه ضمن استناد به منابع فقهی و مواد قانونی در مباحث خود، از فتاوای فقها و نظریات حقوق دانان استفاده خواهد شد.

طرح تحقیق
  بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه (و حقوق موضوعه)

بیان مسئله
یکی از مباحث مهم در مجازات قتل، مبحث اشتباه در قتل می باشد که خود دارای اقسام مختلفی است که از مهمترین آنها اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مقتول می باشد بدین معنا که کسی به قصد یک نفر گلوله ای شلیک می کند اما به علت عدم مهارت کافی، گلوله به شخص ثالثی برخورد می کند و آن شخص کشته می شود. مثلاً دو نفر در یک محلی در حال حرکت هستند، کسی قصد قتل یکی از این دو نفر را به نحو معینی دارد و گلوله را به طرف این شخص شلیک می کند اما به علت مهارت کافی، گلوله به بغل دستی اصابت کرده و وی را می کشد که این اشتباه، ناشی از اشتباه در هدف یا خطای در اصابت می باشد. چنین اشتباهی که در خارج از ذهن جانی، و در اثر عوامل جسمی او(مانند ضعف دید، لرزش غیر ارادی دستها و ..) و یا عوامل خارجی( مانند تغییر مکان یا تغییر وضعیت پیش بینی نشده فرد مورد نظر در ارتکاب جرم یا فرار آن شخص یا کمانه کردن تیر با وزیدن باد شدید که موجب انحراف مسیر گلوله شود و ..) صورت پذیرفته است، از آن با تعابیر گوناگون دیگر مانند اشتباه در هدفگیری یا اشتباه در عمل نیز یاد کرده اند.

صورت دیگری از اشتباه در قتل، اشتباه در هویت مقتول می باشد بدین معنا که کسی عمداً شخصی را با این اندیشه که شخص مورد نظر اوست مورد هدف قرار می دهد اما پس از کشته شدن متوجه می شود که اشتباه کرده و کسی غیر از شخص مورد نظر در نتیجه اقدامات مادی وی به قتل رسیده است. مثلاً قاتل تصمیم به قتل شخص الف می­گیرد و به سوی او نیز تیراندازی کرده و وی را می کشد، پس از کشته شدن شخص، متوجه می شود. کسی را که مورد هدف قرار داده بود شخص دیگری( مثلاً ب) بوده است که این اشتباه ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه می باشد و از مصادیق اشتباه موضوعی است.

اشتباه قاتل در این مورد نیز ممکن است در اثر عوامل داخلی(مانند اضطراب، هیجان و ..) و یا در اثر عوامل خارجی( مانند موردی که شخص مقتول با فرد مورد نظر قاتل از نظر ظاهری شباهت زیادی دارد) باشد.

قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۹۶ قتل ناشی از اشتباه در هدف را خطای محض دانسته و چنین مقرر می دارد: در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود.

اما این قانون در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت سکوت کرده و رویه قضایی ما چنین قتلی را بنا به فتاوای برخی مراجع عظام تقلید شبه عمد می داند.

در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در بحث اشتباه در هدف واژه کسی که در ماده ۲۹۶ به کار برده شده بود، حذف گردید و چنین مقرر می دارد: ماده ۲۹۳: جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:

...۳- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره: در مورد بند اخیر هر گاه مرتکب آگاه و متوجه بوده که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می گردد.

اما این لایحه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت بر خلاف قانون مجازات اسلامی که سکوت کرده چنین مقرر می دارد: ماده ۲۹۵: اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود جنایت عمدی محسوب می شود.

سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:

۱- سوء نیت مجرمانه یا سوء نیت غیر مجرمانه چه تأثیری در وقوع اشتباه خواهد داشت؟

سؤالات فرعی:

۱- ارکان یا عناصرتشکیل دهنده قتل عمد کدامند؟

۳- اشتباه در قتل چگونه رخ خواهد داد؟

۵- شارع و قانونگذار چه مجازاتی برای مشتبه در قتل پیش بینی کرده است؟

۱-۱-۴- فرضیه های تحقیق

۱-  در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مهدور الدم نبوده است، قتل عمد محسوب نمی شود.

۲-کشتن شخصی به جای شخص دیگر به علت اشتباه در هویت مجنی علیه، قتل عمد محسوب می شود.

۳- کشتن شخصی به جای شخص دیگر به علت اشتباه در هدفگیری، در صورتی که دیگری در معرض بوده و جانی نیز متوجه آن بوده و احتمال وقوع جنایت بر او را پیش بینی می کرده است، قتل عمد محسوب می شود.

 

۱-۱-۵- اهداف تحقیق

اهداف اصلی:

۱- اثبات مجرمیت مجرم و نیز تعیین مجازات متناسب با این جرم

۲- بررسی نگرش فقها و حقوقدانان به تأثیر اشتباه در قتل

اهداف فرعی:

۱- ارائه تعریف جامعی از قتل عمدی از منظر فقهی و حقوقی

۲- اثبات دقت نظر شارع در تشخیص جرم قتل عمد

۳- تعریف انواع اشتباه در وقوع قتل و بررسی آنها

پیشینه تحقیق
 جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان«جنایات» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، از مهمترین جرایمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تعرض را هدف قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده است.

در مورد سوابق مربوط این تحقیق و تاریخچه مطالعاتی درباره این موضوع باید گفت، از آنجا که عنوان پایان نامه بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه می باشد، عمده مباحث از جنبه فقهی در موجبات قصاص یا تحت عنوان«کتاب الجنایات» و یا در بحث «دیات» به بررسی جنایت قتل پرداخته شده است .

در کتب حقوقی نیز حقوقدانان جزا در تألیفات خود مبحثی را به قتل عمد اختصاص داده اند و بحث از بررسی تأثیر اشتباه در قتل به صورت پراکنده و غیر منسجم در کتب فقهی و حقوقی مطرح شده است. ولی تحقیق مدون و جامعی درباره تأثیر اشتباه در قتل از دیدگاه فقها
و حقوقدانان صورت نگرفته است . البته یک مورد پایان نامه اشتباه در هویت در دانشگاه امام صادق(ع) ارائه گردید که در آن به یک مورد از اشتباه در قتل یعنی اشتباه در هویت پرداخته است و مباحث مختلفی از جمله سوء نیت مجرمانه و غیر مجرمانه را مطرح کرده است اما در این پایان نامه سعی بر این است که اشتباه در قتل به دو صورت اشتباه در هدف یا خطای در اصابت و اشتباه در هویت در بحث قتل پرداخته شود که سوءنیت مرتکب در هر دو نوع قتل ناشی از اشتباه؛ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با توجه به اهمیت این موضوع انجام پژوهشی در این زمینه به صورت جامع و کامل از ابعاد فقهی و حقوقی بسیار لازم و ضروری می نماید که در این تحقیق با استفاده از منابع متقدم و متأخر(فقهی و حقوقی) به این مهم پرداخته است.

جنبه نوآوری تحقیق
با توجه به اینکه اسلام برای جان مردم ارزش و احترام ویژه ای قائل است، بنابراین ضرورت دارد اشتباه در وقوع این جرم و عواملی که موجب به وجود آمدن آن می شود، مورد بررسی قرار گرفته تا هیچ انسان بی گناهی چه به عنوان مرتکبی که اشتباه کرده و چه به عنوان مقصود جانش به خطرنیفتد. از سوی دیگر شناخت دقیق قتل عمد به ویژه برای دفاع از فقه جزایی اسلام در زمینه اثبات« وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَاب» ضروری می نماید.

۱-۱-۸-روش تحقیق:

در این رساله تلاش شده با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و استدلالی و کتابخانه ای تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل بررسی شود و ابزار اصلی در جمع آوری این مطالب با استفاده از فیش برداری می باشد همچنین از اسناد و سایت ها و رسالات و مجلات پژوهشی و علمی نیز مطالبی گردآوری گردیده است.

۱-۱-۹- دشواریهای تحقیق

۱-تطبیق آراء و نظرات فقها و حقوقدانان

۲-نبودن تألیفات جامع در این زمینه به عنوان پشتوانه کار

مفاهیم
۱-۲-۱- مفهوم لغوی اشتباه

واژه اشتباه ریشه در ادبیات عرب نیز دارد، بدون آنکه معانی آن با آنچه که در ادبیات فارسی به کار می رود اختلاف چندانی داشته باشد.

شبهه در اصل از شبه به معنای نوعی مس است که در آن ماده ای می ریزند که مانند طلا می شود. (خلیل بن احمد، ۱۴۱۰، ج۱، ص ۴۹ ) در قاموس قرآن آمده است: شبهه آن است که دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشود و در قرآن  آمده است" و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم" حضرت عیسی را نکشند و به دار نزدند بلکه او بر آنها مشبه شد.( قرشی، ۱۴۱۲، ج۴، ص ۲ )

تعداد صفحه :۱۴۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۶:۴۷ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی روابط باورهای غیرمنطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل

گرایش:عمومی


وزارت علوم تحقیقات و فن آوری
دانشگاه پیام نور
مرکزملایر
پایان نامه:
جهت اخذ درجه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی
عنوان:
بررسی روابط باورهای غیرمنطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل
دانشگاه پیام نور واحد ملایر در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
استاد راهنما:
 
دانشجو:
 
تابستان ۹۴
 
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                  شماره  صفحه
 
فصل اول.. ۱
مقدمه ۲
بیان مسأله ۳
ضرورت و اهمیت تحقیق. ۵
اهداف تحقیق. ۷
فرضیه های تحقیق. ۸
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۸
فصل دوم. ۱
مقدمه ۲
بخش اول : ادبیات تحقیق. ۳
مبحث اول : باورهای غیرمنطقی. ۳
مفهوم باورهای غیرمنطقی. ۴
مفاهیم بنیادی نظریه الیس... ۸
ریشه مشکلات هیجانی و فرآیند درمان. ۱۰
صورت کلی باورهای غیرمنطقی. ۱۱
شیوه ارزیابی تفکر غیرمنطقی. ۱۸
رویکرد درمانی منطقی، هیجانی الیس (RET) 20
اساس نظریه الیس... ۲۲
انواع باورهای غیرمنطقی. ۲۳
مبحث دوم : رضایت زناشویی. ۲۹
تعریف رضایت زناشویی. ۳۷
عوامل موثر دررضایت زناشویی. ۳۹
تأثیر رضایت زناشویی بر فرزندان. ۴۸
سازگاری ازدواج. ۵۰
حوزه های سازگاری در ازدواج. ۵۱
مدیریت هیجان و تأثیر آن بر زندگی زناشویی. ۵۴
ادراک هیجانی و روابط زوجین. ۵۵
جنسیت و هیجان. ۵۶
بخش دوم: پیشینه تحقیق. ۵۸
فصل سوم. ۱
مقدمه ۲
روش تحقیق. ۲
جامعه آماری. ۲
حجم نمونه ۳
روش نمونه گیری. ۳
متغیرهای تحقیق. ۷
روش آماری. ۷
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۷
فصل چهارم. ۱
۱-۴. مقدمه ۲
۲-۴. مشخصات عمومی پاسخگویان: ۲
۴-۲-۱. جنسیت پاسخگویان. ۲
۴-۲-۲. سن پاسخگویان. ۳
۴-۳. نتیجه سنجش متغیرهای تحقیق. ۴
۱-۴-۳. نتیجه سنجش متغیر مستقل تحقیق: میزان باورهای غیر منطقی دانشجویان. ۴
۲-۴-۳. نتیجه سنجش متغیر وابسته تحقیق: میزان رضایت زناشویی دانشجویان. ۵
۴-۴. تحلیل اطلاعات: نتیجه سنجش فرضیه ها: ۶
۲-۴-۴: آزمون فرضیه ی دوم پژوهش: ۷
۳-۴-۴: آزمون فرضیه ی سوم پژوهش: ۸
۴-۴-۴: آزمون فرضیه ی چهارم پژوهش: ۹
۵-۴-۴: آزمون فرضیه ی پنجم پژوهش: ۱۰
فصل پنجم. ۱
مقدمه ۲
خلاصه ی نتایج تحقیق. ۳
بحث در نتایج فرضیه های تحقیق. ۳
پیشنهادات تحقیق. ۵
محدودیت های پژوهش... ۵
منابع و مآخذ. ۱
منابع فارسی.. ۲
منبع اینترنتی http://WWW.magiran.com.. 4
 
 
 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                                                          صفحه
جدول ۱-۴ : توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان ۷۹
جدول ۲-۴ : توصیف اطلاعات مربوط به سن پاسخگویان ۷۹
جدول ۳-۴ : توزیع فراوانی میزان باورهای غیرمنطقی پاسخگویان ۸۰
جدول ۴-۴ : توزیع فراوانی میزان رضایت زناشویی پاسخگویان ۸۱
جدول ۵-۴ : سنجش میزان ارتباط بین باورهای غیرمنطقی و رضایت زناشویی دانشجویان ۸۲
جدول ۶-۴ : سنجش میزان ارتباط بین باورهای غیرمنطقی و سن دانشجویان ۸۳
جدول ۷-۴ : سنجش میزان ارتباط بین رضایت زناشویی و سن دانشجویان ۸۴
جدول ۸-۴ : سنجش تفاوت میزان تفکرغیرمنطقی دانشجویان زن و مرد ۸۶
جدول ۹-۴ : سنجش تفاوت میزان رضایت زناشویی زن و مرد ۸۷
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                                                                  صفحه
نمودار ۱-۴ : درصد فراوانی جنسیت پاسخگویان ۷۹
نمودار ۲-۴ : درصد فراوانی سن پاسخگویان. ۸۰
نمودار ۳-۴ : درصد فراوانی میزان باورهای غیرمنطقی پاسخگویان ۸۱
نمودار ۴-۴ : درصد فراوانی میزان رضایت زناشویی پاسخگویان ۸۲
 
 
چکیده ی تحقیق:
این پژوهش با عنوان «بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد ملایر درسال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳» با اهداف کلی فوق وبا ۵ هدف جزئی انجام شده است. روش آن توصیفی از نوع زمینه ای می باشد. جامعه ی آماری تحقیق شامل دانشجویان متأهل رشته ی روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد ملایر در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ می باشند که در مجموع ۲۳۹ نفر هستند.از بین این افراد با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده تعداد۱۰۰ نفر به عنوان نمونه های آماری انتخاب گردیدند. حجم نمونه ای این تحقیق با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه ی کرجسی و مورگان مشخص شده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش نامه های استاندارد تفکر غیرمنطقی جونز با ۴۰سوال دوگزینه ای است.کلیه اطلاعات و یافته های تحقیق توسط نرم افزار SPSS آنالیز وتجزیه وتحلیل شده است. آزمون های بکاربرده شده در این تحقیق، آزمون های همبستگی پیرسون و t-test گروه های مستقل می باشد.
نتیجه ی سنجش فرضیه ها به شرح زیر می باشد :

بین باورهای غیر منطقی و رضایت زناشویی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.
۲-بین تفکر غیر منطقی وسن دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.
۳-بین رضایت زناشویی وسن دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.
۴-بین میزان تفکر غیرمنطقی دانشجویان زن ومرد تفاوت معنادار وجود ندارد.
۵- بین میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.
کلید واژه ها :
«تفکرغیرمنطقی، رضایت زناشویی»

 

فصل اول
 
 
 

مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف مفهومی وعملیاتیاصطلاحات
 

مقدمه
برای دستیابی به حقایق، آدمی فطرتا کنجکاو آفریده شده و تمایلات طبیعی او بر آن است که هرچه بیشتر بتواند حقایق را کشف و رابطه ها را معلوم و مشخص نماید، زیرا انسان برای پاسخ دادن به  امیال فطری خود همیشه به تحقیق مبادرت ورزیده یعنی در واقع پژوهش را می توان کوشش های  سازمان یافته و منظمی در نظر داشت که پژوهشگر را در دستیابی به حقایق و روشن نمودن حقایق  یک موضوع یاری می نماید (زارعی، ۱۳۸۸، ص ۲).
    آلبرت الیس[۱] گروهی از باورهای غیر منطقی را مسبب مشکلات رفتاری می داند. وی متوسل شدن به این عقاید را زمینه ی اضطراب می داند. آلپورت[۲] یکی از نخستین روانشناسانی بود که توجه خود را به شخصیت سالم معطوف داشت. از نطر وی افراد سالم در سطح معقول وآگاه عمل می کنند، از قید وبند های گذشته آزادند واز نیروهایی که آنها را هدایت می کند کاملا آگاه اند و میتوانند بر آنها چیره  شوند(میلانی فر،۱۳۸۶،ص۲۶).
    رضایت زناشویی،انطباق بین وضعیتی که مورد انتظار است می باشد. گبق این تعریف رضایت  زناشویی وقتی وجود دارد که وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد  منطبق باشد. خانه ای که آرامشگاه است، مناسب ترین سکوی اعتلای وجود است و همسری که آرامش  بخش است و مطلوب ترین همدل و همراه می باشد. آرامش خاطر و آسایش روان همسران زمانی به  شایستگی فراهم می گردد که ارتباط متقابل ایشان بر پایه محبت، عطوفت، مهربانی و گذشت استوار  باشد.
بنابراین سلامت وسعادت جامعه به سلامت و پویایی نظام خانواده وابسته است وسلامت وتعادل وتعالی  نظام خانواده نیز به کیفیت روابط زن و شوهر، والدین و فرزندان بستگی دارد
(عیسایی، ۱۳۸۷ص ۳).
همچنان که الیس اشاره کرد تفکر منطقی بقای فرد را تضمین میکند. در این راستا مسأله اصلی واساسی آن است که پژوهشگر بتواند میزان تأثیر تفکرات غیر منطقی را و جهت رشد تفکر منطقی که باعث سلامت و رشد شخصیت جامعه می شود، و نیز افزایش رضایت زناشویی دانشجویان گامی هر چند کوچک بردارد.
در پژوهش حاضر که موضوع آن بر اساس علاقه و تجارب شخصی انتخاب شده است، میزان تأثیر تفکر غیر منطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متأهل رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد ملایر مورد سنجش قرار می دهد.

بیان مسأله
 باتوجه به اینکه باورهای غیرمنطقی، ریشه در اوهام و تخیلات دارد وحتی باعث بروز اختلالات رفتاری می گردد، بنابراین دانستن میزان تفکرات غیرمنطقی دانشجویان جهت برنامه ریزی  زندگی بهینه ی آنان بسیار ضروری می رسد(خراسانی،۱۳۸۹، ص۴)در پژوهش دیگری تحت عنوان «بررسی میزان تأثیر تفکر غیرمنطقی بر رضایت زناشویی در بین معلمان متأهل شهر تهران» نتایج بدست آمده دال برآن است که بین زنان و مردان متأهل در زمینه ی تفکر غیرمنطقی (توقع تایید از دیگران، انتظار بالا از خود داشتن، سرزنش کردن خود و واکنش با درماندگی، اجتناب از مشکل، درماندگی برای تغییرکمال گرائی) تفاوت معنی داری مشاهده شده است و در سایر باورها تفاوت معنی داری وجود ندارد (فرح بخش، ۱۳۸۶، ص۴).
      آنچه از دیرباز سهمی از تلاش های فکری اندیشمندان، فیلسوفان، جامعه شناسان و روان شناسان  را به خود اختصاص داده، تحقیق و تفحص در مقوله ارزش هاست. گذشت قرون و سال ها نه تنها از اوج واعتبار چنین حوزه ای نکاسته، بلکه با توجه به الزام های خاص خود بر اهمیت آن افزوده است. اکنون در آستانه ی قرن بیست ویکم، انسان مضطرب، افسرده و بحران زده بیش از هر زمان دیگری خود را درگیر سوال های اساسی در این باره می یابد. تحقیقات انجام شده حاصل پیدایش بسیاری از ناسازگاری ها و نا به هنجاری های روانی را تضادهای ارزشی و عدم استقرار یک نظام ارزشی سازمان یافته در فرد می دانند.
بنابراین می توان به این نکته تاکید کرد که ارزش های اساسی بنای یکپارچگی شخصیت سالمند. در حقیقت ارزش ها سازمان دهنده ی اصلی اعمال و رفتارهای شخصیت رشد یافته به شمار می روند و سلامت روان بی تردید محصول چنین شخصیتی است (زارعی، ۱۳۸۸، ص۵).
      رضایت یک متغیر نگرشی است وبنابراین یک خصوصیت فردی زناشویی محسوب می شود طبق این تعریف فوق رضایت زناشویی در واقع نگرشی مثبت ولذت بخش است که زن وشوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند ونارضایتی زناشویی در واقع نگرشی منفی و ناخشنودی از جنبه های مختلف زناشویی است رضایت فرد از رابطه زناشویی و موجب رضایت وی از خانواده شده و رضایت خانواده در حکم رضایت از زندگی به طور کلی می باشد.
سه زمینه ی کلی رضایت مندی وجود دارد که با یکدیگر تداخل داشته و وابسته به یکدیگراند عبارتند از رضایت افراد از ازدواجشان، رضایت از زندگی خانوادگی و رضایت از زندگی به طور کلی و اما پسرو دختری که با یکدیگر ازدواج می کنند، در حقیقت تولد تازه ای می یابند و در اقیانوس تازه ای وارد می شوند که یا باید کارآموزی وتجربه قبل کسب کرده و یا دارای هوش و فراستی باشنند که بتوانند خود را با جرز و مد دریا هماهنگ نموده، همچون مرغان و ماهیان با آن سازگارشوند وگرنه عمری کوتاه و پر مشقت دارند و بزودی در گرداب های غرق و هلاک می شوند (عیسایی،۱۳۸۷، ص ۴).
      دین مقدس اسلام که برای راهنمایی و تأمین سلامت بشر، نازل گشته و تمام ابعاد وجودی اورا در تمام مراحل زندگیش رعایت کرده است. دختر وپسری که می خواهند در آینده، پدر و مادر خانواده و رکن اجتماع انسانی باشند، در این وادی خطرناک بدون راهنما رها نکرده، بلکه با کمال لطف و عنایت، دست ایشان را گرفته و قدم به قدم رهبری و راهنمایی نموده و آنان را از خطرات طوفان ها و گرداب ها بر حذر داشته است.
سلیمانیان به نقل از هاپکینز[۳] رضایتمندی زناشویی را چنین تعریف می کند : «احساسات عینی از خشنودی رضایت و نیت تجربه شده توسط زن یا شوهر  موقعی که همه جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند» (سلیمانیان، ۱۳۸۳، ص۴۲).
در پژوهش حاضر قصد داریم به این مسأله بپردازیم که :

میزان تفکر غیر منطقی دانشجویان متأهل رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور ملایر چقدر است؟
۲.میزان رضایت زناشویی دانشجویان چقدر است؟
۳.چه ارتباطی بین تفکرات غیرمنطقی و رضایت مندی زناشویی دانشجویان وجود دارد؟
[۱]. Alis.A.1969                           
[۲]. Alport
[۳]. Hapkinze  
تعداد صفحات:۱۱۲

 

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان


***
و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com
 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۴:۱۷ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود پایان نامه : چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت ...

 
موضوع:
چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
 
The Legal Chalenges Resulting From Overcriminalization and the Ways of get out
 
استاد راهنما:
دکتر سعید حکیمیها
 
استاد مشاور:
دکتر میلانی
 
 
مقطع:
کارشناسی ارشد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                                                                                          صفحه

مقدمه

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون  بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

چکیده :

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از ۳۰۰ قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

فصل اول: کلیات

در فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است .

 

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم.

در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی.

 

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری

معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی بکار می رود .در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا ،تورم به معنای برآماهیدن ،تهییج و باد کردن ، آماسیدن پوست و بینی پر باد کردن معنا شده است .۱ در دایره المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « افزایش عمومی قیمت هاست» نگارنده با وجود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است .

 

 

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :

تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند .۱ از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری متعدد قانونگذار است بگونه ای که افزایش بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در اقتصاد افزایش بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت و در نتیجه ناکارآمدی اقتصادی            می گردد ، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد . از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش غیر ضروری عناوین مجرمانه ، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد .

۱ دهخدا ، علی اکبر ؛ ۱۳۴۶، لغت نامه دهخدا ، تهران ، چاپخانه دانشگاه تهران ، ص ۱۱۰۸

۱ حبیب زاده، محمد جعفر ؛ نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ، کتابفروشی کیومرث، ۱۳۸۰ ،تورم کیفری عوامل وپیامدها، ویژه نامه حقوق مدرس، ش۴، دوره ، ص ۶۰.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۹۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 


بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  *** ***


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۱:۴۶ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات گرایش شیعه شناسی: امر به معروف و نهی از ...

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه معارف اسلامی

 

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی شیعه شناسی

 

امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب، چالش ها و راهکارها نمونه مورد مطالعه دانشگاه اصفهان

 

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل ملکوتی خواه

 

استاد مشاور:

دکتر بهجت یزدخواستی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب امروزه ذهن بسیاری از اندیشمندان جامعه را درگیر خود نموده است، گروهی این مسئولیت خطیر را بر عهده گرفته اند و تلاش های پی در پی در این حوزه صورت گرفته است، در این پژوهش که در راستای بهبود این روش های امر و نهی  در این حوزه است به بررسی عوامل  مؤثر در اثر پذیری امر به حجاب و نهی از کم حجابی پرداخته شده است، عواملی همچون احساس امنیت مخاطب، تربیت و  اعتقادات او ، مقبولیت شخص آمر به معروف و ناهی از منکر، نحوه بیان ونوع الفاظ  او و همچنین ویژگی های شخصیتی او، شرایط پیرامونی امر و نهی ،  نحوه عملکرد نیروهای مرتبط با امر به حجاب و نهی از کم حجابی و روش­های عملی امر و نهی، که همگی عواملی هستنند که این امر را تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین برای  قدم نهادن در هر راهی باید آسیب ها و آفت های آن راه را شناخت تا بتوان محکم در این راه قدم برداشت، بنابراین علاوه بر  بررسی  عوامل مؤثر بر اثربخشی به بررسی  آسیب ها و شبهات مطرح شده در این حوزه پرداخته شده است ،  و فراوانی هر کدام  نشان داده شده است، آسیب های مطرح شده در این حوزه در دو دسته آسیب های مهم  معرفتی و آسیب های مهم مربوط به روش شناسایی شده اند، که آگاهی نسبت به آنها به داشتن دید وسیع در این زمینه کمک نموده است،  در این پژوهش که به روش پیمایشی با انتخاب دانشگاه اصفهان به عنوان جامعه آماری، جهت مدیریت بهتر بررسی موضوع مورد پژوهش، صورت گرفته است، به وسیله فرمول کوکران[۱] با حجم جامعه مشخص،  ۲۶۱ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده اند و با تهیه و اجرای پرسشنامه اطلاعات لازم گردآوری شده است، سپس با استفاده از آزمون پیرسون[۲] و اتا[۳] به بررسی عوامل اثر بخش در امر و نهی در حوزه حجاب  بررسی شده اند و با تحلیل رگرسیونی آن معناداری هریک از عوامل مطر ح شده بررسی، و  نشان داده شد که بین متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی ازمنکر و مقبولیت آمر و ناهی،احساس امنیت مخاطب امر و نهی، خصوصیات آمر و ناهی، اعتقادات و تربیت مخاطب امر و نهی و روش های عملی در این حوزه رابطه معنادار و مستقیم برقرار می باشد و  بیشترین اثرگذاری مربوط به روش های عملی امر و نهی و تربیت مخاطب آن است.

کلید واژه ها: امر به معروف  نهی از منکر، چالش، حجاب، راهکار

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

پیشگفتار ......................................................................................................................................................................... ۱
کلید واژه ها .................................................................................................................................................................. ۲
شرح و بیان مساله پژوهشی. ....................................................................................................................................... ۲
پیشینه وتاریخچه موضوع تحقیق . .......................................................................................................................... ۴
اهمیت و ارزش تحقیق ...............................................................................................................................................۱۰
اهداف تحقیق ...............................................................................................................................................................۱۰اهداف علمی ............................................................................................................................................................... ۱۰
۱-۶-۲ اهداف کاربردی ..............................................................................................................................................................۱۰

سوالهای تحقیق ........................................................................................................................................................ ۱۰
کاربرد نتایج تحقیق ................................................................................................................................................. ۱۱
روش تحقیق .............................................................................................................................................................. ۱۱
مشکلات و محدودیت های تحقیق ..................................................................................................................... ۱۱
 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱ امربه معروف و نهی از منکر .......................................................................................................................................... ۱۲

۲-۱-۱ مفهوم شناسی ............................................................................................................................................................. ۱۲

۲-۱-۱-۱ مفهوم شناسی امر به معروف و نهی از منکر ................................................................................................... ۱۲

۲-۱-۱-۲ دسته بندی مقدماتی امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن.......... ................................................. ۱۳

۲-۱-۲ شرایط امر به معروف و نهی از منکر ....................................................................................................................... ۱۶

۲-۱-۲-۱ علم به معروف و منکر (شرط اول) ..................................................................................................................... ۱۶

۲-۱-۲-۲ احتمال تأثیر ( شرط دوم) .................................................................................................................................. ۱۷

۲-۱-۲-۳ بنای بر استمرار گناه (شرط سوم) .................................................................................................................... ۱۸

۲-۱-۲-۴ امر و نهی بدون مفسده  و ضرر (شرط چهارم)............................................................................................... ۱۹

۲-۱-۳ مراتب امر به معروف و نهی از منکر ..................................................................................................................... ۲۰

۲-۱-۳-۱ مرحله قلبی (اظهار تنفر قلبی) ....................................................................... ................................................ ۲۱

۲-۱-۳-۲ مرحله لسانی (گفتار) ........................................................... ............................... ............................................. ۲۳

۲-۱-۳-۳ مرحله یدی........................................................................................................................................................... ۲۵

۲-۱-۲-۳ سیره پیشوایان معصوم در امر به معروف و نهی از منکر ............................................................................ ۲۷

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 

۲-۲ عفاف و حجاب .................................................................................................................................................... .................. ۳۳

۲-۲-۱ مفهوم حجاب .............................................................................................................. .................... ................... ........... ۳۳

۲-۲-۲ حجاب مرد مسلمان.................................................................................... ......... ........................................................... ۳۴

۲-۲-۲-۱ کنترل نگاه ............................................................................................ .... .............. ................................................. ۳۴

۲-۲-۲-۲ پوشاندن شرمگاه ................................................................................................ .............. ......................................... ۳۵

۲-۲-۳ حجاب زن مسلمان ......................................................................................................... .............. ................................ ۳۶

۲-۲-۳-۱کنترل نگاه ...................................................................................... ..................................... .............. ....................... ۳۷

۲-۲-۳-۲ پوشاندن شرمگاه ........................................................................ ................................................ ............... ............. ۳۷

۲-۲-۳-۳ حدود پوشش .................................................................................. .... ...................................................................... ۳۷

۲-۲-۳-۳-۱ خُمُر .................................................................................... ......... .................... ................................................... ۳۷

۲-۲-۳-۳-۲ جیب ..................................................................................... ............... .................... ........................................... ۳۸

۲-۲-۳-۴ زینت ........................................................................................... ............. .............................. ................................... ۳۹

۲-۲-۳-۵ تبرج ............................................................................................. ......... ......................................... ........................... ۳۹

۲-۲-۳-۶ جلباب .................................................................................................. ..................... ............................... ................ ۴۰

۲-۲-۳-۷ عفاف ................................................................................................... ................... ........................................... ....... ۴۱

۲-۲-۴ فلسفه پوشش .............................................................................................. ....................................... .......................... ۴۲

۲-۲-۴-۱ حق الهی ....................................................................................... .............................. ............ ................................ ۴۳

۲-۲-۴-۲ حفظ حرمت زن............................................................................ .................. .................. ...................................... ۴۳

۲-۲-۴-۳ مبارزه با نفس.............................................................................. ..................... .......................... ............................. ۴۴

۲-۲-۴-۴ ایجاد امنیت ............................................................................ ........................................ .................... .................... ۴۴

۲-۳  عوامل مؤثر بر امربه معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب .......... ................................................ ....................... ۴۵

۲-۳-۱ مقبولیت آمر و ناهی ....................................................................... ............................... .... ......................................... ۴۶

۲-۳-۲ نحوه بیان آمر و ناهی ..................................................................... ............................................. .............................. ۴۷

۲-۳-۳ نوع الفاظ ............................................................................................ ................................................ ... ...................... ۴۹

۲-۳-۴ امر و نهی متناسب با شرایط پیرامونی.................................... ........................................ ........................................ ۵۰

۲-۳-۵ احساس امنیت مخاطب .............................................................................................................................................. ۵۰

۲-۳-۶ تربیت مخاطب .............................................................................................................................................................. ۵۱

۲-۳-۷ عملکرد ارگان های مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر ....... ........................................................................ ۵۱

۲-۳-۸ روش های عملی  ............................................................................ ............................................................................ ۵۲

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 

۲-۳-۹ خصوصیات آمر و ناهی ............................................................................................................................................ ۵۲

۲-۳-۱۰ اعتقادات مخاطب .................................................................................................................................................. ۵۳

۲-۴ آسیب ها و آفت های امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب ................................................................. ۵۴

 

فصل سوم: روش شناسی

نوع تحقیق ................................................................................................................................................................ ۵۸
روش تحقیق ............................................................................................................................................................. ۵۸
نحوه جمع آوری داده ها و اطلاعات تحقیق ........................................................................................................۵۹
فرضیات ..................................................................................................................................................................... ۶۱
واحد و سطح تحلیل ............................................................................................................................................... ۶۲
جامعه آماری ............................................................................................................................................................ ۶۲
حجم نمونه .................................................................................................................................................................۶۲
شیوه نمونه گیری ................................................................................................................................................... ۶۲
روایی و پایایی پرسش نامه ................................................................................................................................... ۶۳روایی پرسش نامه .................................................................................................................................................. ۶۳
پایایی پرسش نامه ...................................................................................................................................................۶۴
سنجش متغیر ها ................................................................................................................................................. ۶۴
تعریف عملیاتی متغیر های مستقل و وابسته ................................................................................................... ۶۵
مکان پژوهش ......................................................................................................................................................... ۶۸
زمان پژوهش ......................................................................................................................................................... ۶۸
روش های آماری .................................................................................................................................................. ۶۸
استخراج ...................................................................................................... ......................................................... ۶۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱مقدمه ....................................... ..................................................................................................................................... ۷۰

۴-۲ آمار توصیفی؛ نتایج توصیفی و یک متغیره پژوهش ............................................................................................. ۷۱

۴-۲-۱ شاخص­های پراکندگی سن .................................................................................................................................. ۷۱

۴-۲-۳- توزیع پاسخگویان بر حسب جنس .................................................................................................................... ۷۲

۴-۲-۴- توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی .................................................................................................... ۷۲

۴-۲-۵- توزیع پاسخگویان بر حسب حدود درآمد ماهیانه خانوار ............................................................................... ۷۲

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                               صفحه

۴-۲-۶- شاخص­های پراکندگی اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر ..............................................................................۷۴

۴-۲-۷- توزیع ابعاد اثر بخشی امر به معروف و نهی از منکر بر وضعیت پوشش و رفتار.................................................. ۷۵

۴-۲-۸- توزیع پاسخگویان بر حسب احساس امنیت مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف....................... ۷۷

۴-۲-۹- شاخص­های پراکندگی مقبولیت آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف.........................................................۷۸

۴-۲-۱۰-توزیع ابعاد اثر بخش بر امر به معروف و نهی از منکر ..........................................................................................  ۷۹

۴-۲-۱۱-شاخص­های نوع الفاظ آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر  ...........................................۸۰

۴-۲-۱۲-شاخص الفاظ آمر و ناهی جهت اثر بخشی امر به معروف .................................................................................... ۸۱

۴-۲-۱۳-شاخص­های پراکندگی نحوه بیان امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف ..................................................... ۸۲

۴-۲-۱۴-توزیع پاسخ پاسخگویان به گویه های شاخص تاثیر نحوه بیان امر ونهی .......................................................... ۸۳

۴-۲-۱۵- شاخص­های پراکندگی خصوصیات آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف ............................................. ۸۵

۴-۲-۱۶- شاخص های خصوصیات آمر و ناهی ...................................................................................................................... ۸۵

۴-۲-۱۷- شاخص­های پراکندگی روش های امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف ................................................. ۸۶

-۲-۱۸-  شاخص روش های امر  به معروف و و نهی از منکر ................................................................................................۸۶

۴-۲-۱۹- شاخص­های پراکندگی شرایط پیرامونی امر و نهی  جهت اثربخشی امر به معروف ...................................... ۸۸

۴-۲-۲۰- شاخص­های شرایط پیرامونی امر و نهی  جهت اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر................................ ۸۹

۴-۲-۲۱- شاخص­های پراکندگی نحوه عملکرد نیروهای مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشی امر به معروف ........................................................................................................................................................................................................ ۹۰

۴-۲-۲۲- شاخص­های نحوه عملکرد نیروهای مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشی امر به معروف.......................... ۹۱

۴-۲-۲۴-شاخص های اعتقادات مخاطب امربه معروف و نهی از منکر نسبت به امر به معروف و نهی از منکر............ ۹۳

۴-۲-۲۵- شاخص­های پراکندگی تربیت مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف ......................................... ۹۴

۴-۲-۲۵- شاخص­های پراکندگی تربیت مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف........................................... ۹۵

۴-۲-۲۶- شاخص­های پراکندگی آسیب­های معرفتی ............................................................................................................ ۹۶

۴-۲-۲۷- شاخص­های آسیب­های معرفتی................................................................................................................................ ۹۷

۴-۲-۲۸- شاخص­های پراکندگی آسیب­های روشی .............................................................................................................. ۹۹

۴-۲-۲۹- شاخص­های آسیب­های روشی ............................................................................................................................... ۱۰۰

۴-۳- آمار استنباطی.................................................................................................................................................................... ۱۰۳

۴-۳-۱- آزمون فرضیات پژوهش ............................................................................................................................................ ۱۰۳

۴-۳-۱- ۱- آزمون فرضیه اول ................................................................................................................................................ ۱۰۳

۴-۳-۱- ۲- آزمون فرضیه دوم ................................................................................................................................................ ۱۰۴

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

۴-۳-۱- ۳- آزمون فرضیه سوم .................................................................................................................................... ۱۰۵

۴-۳-۱- ۴- آزمون فرضیه چهارم ................................................................................................................................. ۱۰۶

۴-۳-۱- ۶- آزمون فرضیه ششم ................................................................................................................................... ۱۰۷

۴-۳-۱- ۶- آزمون فرضیه ششم ....................................................................................................................................۱۰۸

۴-۳-۱- ۷- آزمون فرضیه هفتم ................................................................................................................................... ۱۰۹

۴-۳-۱-۸- آزمون فرضیه هشتم .................................................................................................................................. ۱۱۰

۴-۳-۱-۹- آزمون فرضیه نهم ....................................................................................................................................... ۱۱۱

۲-۳-۱-۱۰- آزمون فرضیه دهم ................................................................................................................................... ۱۱۲

۴-۳-۲- تحلیل رگرسیونی ............................................................................................................................................ ۱۱۳

۴-۴- برخی مسائل و شبهات ............................................................................................................................................۱۱۵

۴-۴-۱- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب از اولویت­های

جامعه خارج است ............................................................................................................................................................ ۱۱۵

۴-۴-۲- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه پوشش و نحوه حضور در جامعه شخصی است و از حیطه ی

امر و نهی خارج است ....................................................................................................................................................... ۱۱۶

۴-۴-۳- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه آنچه در قرآن واجب است خمار (پوشیدن روسری) است نه

پوشیدن کامل مو .............................................................................................................................................................. ۱۱۷

۴-۴-۴- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه اصل در حجاب حفظ کرامت زنان است و حفظ کرامت

با زور نمی­شود.................................................................................................................................................................... ۱۱۸

۴-۴-۵- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه وضعیت پوشش جامعه مناسب است و امر و نهی ضرورتی

ندارد..................................................................................................................................................................................... ۱۱۹

۴-۴-۶- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب سبب پوشیدن زیبایی­ها و بالا رفتن سن ازدواج می­شود

................................................................................................................................................................................................ ۱۲۰

۴-۴-۷- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه باید پذیرفت همه چیز در حال تغییر است بعد از ۱۴۷۰۰ سال

نوع پوشش تغییر می­کند ................................................................................................................................................ ۱۲۱

۴-۴-۸- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه استفاده از جلباب(چادر و پوشش کامل) بر همه واجب نبوده

و توصیه است ......................................................................................................................................................................۱۲۲

۴-۴-۹- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه دستوری بر حجاب دخترها در قرآن نیامده .................................. ۱۲۳

۴-۴-۱۰- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه در قرآن اول به مردان سفارش شده نگاهشان را حفظ کنند

بعد به زنان، بهتر است ابتدا مردها از لحاظ کنترل میل جنسی قوی شوند ....................................................... ۱۲۴

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

۴-۴-۱۱- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب نسبی و عرفی است در هر زمان و مکان نوع پوشش

متفاوت است ........................................................................................................................................................................... ۱۲۵

۴-۴-۱۲- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب حق (اختیاری) است نه تکلیف(واجب.................................. ۱۲۶

۴-۴-۱۳- توزیع پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب عفت نمی­آورد ولی عفت حجاب می­آورد، اندیشه

اصلاح شود ظاهر اصلاح می­شود ........................................................................................................................................ ۱۲۷

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

عوامل اثر بخش .............................................................................................................................................. ۱۲۸
چالش ها ........................................................................................................................................................... ۱۳۱آسیب ها ............................................................................................................................................................. ۱۳۱
شبهات ............................................................................................................................................................... ۱۳۲
۵-۳ پیشنهادات ................................................................................................................................................................ ۱۳۴

منابع ..................................................................................................................................................................................... ۱۳۵

[۱] Cochran

[۲] Pearson

[۳] Eta

 

مقدمه

در دین مبین اسلام امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک مسئله اجتماعی ، جایگاه خاصی دارد  و یکی از بهترین جلوه های اخلاق اجتماعی است برای کنترل جامعه، و به اشکال مختلف ظهور پیدا می کند چنانچه به عنوان ضروریات ایمان و رستگاری امت شناخته می شود، مکمل فریضه‏هایی چون نماز و زکات است و غالبا در قرآن در کنار آن ها آمده است. احیای این دو اصل بیانگرحیات و سرزندگی جامعه می باشد و فراموش کردن این دو اصل موجب رخوت، سستی،  بی تفاوتی، و به تدریج اضمحلال و مرگ در معنویت گرائی جامعه را به دنبال خواهد داشت.

در جامعه کنونی ما این دو فریضه، خود را در حوزه حجاب نمایان کرده است - حجاب به عنوان یک حکم صریح قرآنی -، و برخی از مسئولان سخت درگیر عملی کردن این حکم الهی در جامعه  شده اند، از آنجایی که پژوهش به معنای فعالیتی منظم و مدون است که هدفش کشف، گسترش دانش و حقیقت و تبیین روابط بین پدیده ها و در حد امکان اثبات رابطه علت و معلولی موجود در بین آن ها می باشد، براین اساس، پژوهشی با هدف بررسی زمینه های اثر بخشی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب به دنبال ارتقاء این دو فرضیه در این حوزه است، و با مطالعه و بررسی چالش های پیش روی این دو فریضه ، در صدد شناسایی آسیب ها ی پیرامون آن،  به کنکاش در این زمینه پرداخته است، و در صدد بوده با ارائه راهکارهای لازم قدمی هرچند کوچک در این زمینه بردارد. این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است؛ فصل اول آن شامل کلیات طرح تحقیق است، در فصل دوم که مبانی نظری پژوهش می باشد به توضیح و تبیین امر به معروف و نهی از منکر، حجاب و عوامل مؤثر بر امر به حجاب و نهی از کم حجابی پرداخته است و به صورت مختصر آسیب هایی که در ضمن مصاحبه ها توسط پاسخگویان بیان شده اند مطرح شده است، در فصل سوم که فصل روش شناسی پژوهش است توضیحات لازم در این حیطه بیان شده است و در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفته است وبه ارائه آمار کیفی و استباطی در این زمینه پرداخته شده است و در فصل پنجم نتایج و پیشنهادات کاربردی مطرح شده است.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و

کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۶۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 


 
***
----
پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۰۹:۱۷ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)