میهن سایت میهن سایت .

میهن سایت

پایان نامه ارشد - بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی‌ اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم

فهرست مطالب

عنوان...................................................................... صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده............................................................................ 1

1-1- مقدمه.................................................................... 3

1-2- موضوع پژوهش..................................................... 4

1-3- اهمیت سرمایه‌ی اجتماعی....................................... 5

1-4- سرمایه‌ی اجتماعی در جهان و ایران........................ 6

1-5- بیان مسئله............................................................. 7

1-6- ضرورت و اهمیت تحقیق....................................... 9

1-7- هدف تحقیق........................................................ 10

1-8- سئوالات پژوهش................................................. 11

1-9- فرضیه های تحقیق............................................... 12

1-10- تعریف مفاهیم اصلی تحقیق................................ 13

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه.................................................................. 22

2-2- مبانی نظری تحقیق مفاهیم سرمایه‌ی اجتماعی و ابعاد آن................................................................................ 24

2-2-1- شبکه‌ی اعتماد................................................. 25

2-2-2-1- اعتماد اجتماعی........................................... 25

2-2-2-1-1- انواع اعتماد............................................. 25

2-2-2- انسجام اجتماعی.............................................. 27

2-2-3- جامعه‌ی مدنی................................................. 27

2-2-4- مشارکت اجتماعی........................................... 27

2-2-5- ماهیت و منشاء سرمایه‌ی اجتماعی.................... 28

2-2-6- هنجارها و ارزش ها......................................... 28

2-2-7- شبکه ها.......................................................... 29

2-3- نظریات جامعه شناسانه در مورد سرمایه‌ی اجتماعی 30

2-3-1-نظریه جیمز کلمن............................................. 31

2-3-2- نظریه کلاس افه و سوزان فوش........................ 34

2-3-3- نظریه پیر بوردیو.............................................. 34

2-3-4- نظریه مایکل ولکاک و دیپا نارایان..................... 36

2-3-4-کارکرد و هدف سرمایه‌ی اجتماعی..................... 38

2-3-5- نظریه فرانسیس فوکویاما................................... 39

2-4- جرم و انحرافات اجتماعی.................................... 44

2-4-1- انواع جرم....................................................... 45

2-4-2- نظریه‌های انحرافات.......................................... 46

2-4-2-1- تئوری فشار................................................ 48

2-4-2-1-1- مرتن...................................................... 48

۲-4-2-1-2- کلوارد و اهلین........................................ 48

2-4-2-1-3- نظریه بی­سازمانی اجتماعی....................... 52

2-4-2-1-4- دور کیم................................................. 53

2-4-2-1-5- نظریه خرده فرهنگی کوهن....................... 53

2-4-2-1-6- نظریه فرآیند کنترل اجتماعی..................... 54

2-5- چارچوب نظری تحقیق......................................... 56

2-6- مروری بر تحقیقات انجام شده.............................. 59

2-6-1- تحقیقات داخلی............................................... 60

2-6-2- تحقیقات خارجی............................................. 63

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه.................................................................. 68

3-2- روش تحقیق........................................................ 70

3-3- جامعه آماری....................................................... 70

3-4-قلمرو مکانی تحقیق............................................... 70

3-5- روش نمونه گیری حجم نمونه............................... 71

3-6- تکنیک تجزیه و تحلیل یافته ها.............................. 71

3-7- اعتبار(روایی) ابزار تحقیق..................................... 72

3-8- اعتماد(پایایی) ابزار تحقیق.................................... 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- یافته‌های توصیفی................................................. 76

4-2- یافته‌های تحلیلی.................................................. 79

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه.................................................................. 88

5-2- یافته‌ها و نتایج کلی تحقیق.................................... 90

5-3- بحث و نتیجه گیری.............................................. 91

5-4- ارائه‌ی راهکارها................................................... 94

5-5- پیشنهادات........................................................... 94

5-5- محدودیت‌ها وموانع تحقیق................................... 98

منابع تحقیق................................................................ 100

ضمایم........................................................................ 106

 

 


 

فهرست جداول

عنوان.................................................................... صفحه

جدول 1-2: تعاریف پیرامون سرمایه‌ی اجتماعی....... 38

جدول 2- 2: هدف و کارکرد سرمایه‌ی اجتماعی...... 38

جدول 1-3: مقدار آلفای به دست آمده برای متغیرهای ترکیبی........................................................................ 74

جدول1-4 :توزیع پاسخگویان براساس جنس............ 76

جدول 2-4 :جدول توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات................................................................... 77

جدول3-4 :جدول توزیع فراوانی پاسخگویان براساس سن............................................................................. 78

جدول شماره 4-4: رابطه بین میزان سرمایه‌ی اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم........................................... 80

جدول شماره 5-4: رابطه بین میزان مشارکت اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم........................................... 81

جدول شماره 6-4: رابطه بین میزان کنترل اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم.............................................. 82

جدول شماره7-4: رابطه بین میزان پیوند اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم.............................................. 83

جدول شماره ی11-4: آزمون مقایسه سرمایه‌ی اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر........................................... 84

جدول شماره 10-4: رابطه بین میزان اعتماد اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم.............................................. 85

جدول شماره 9-4: رابطه بین میزان رعایت هنجارهای اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم............................ 86

 

 

 


 

فهرست نمودارها

عنوان.................................................... صفحه

نمودار1-4 :توزیع پاسخگویان براساس جنس.................. 76

نمودار2-4 :توزیع پاسخگویان براساس تحصیلات........... 77

نمودار3-4 :جدول توزیع فراوانی پاسخگویان براساس سن 78

 

 

متن کامل :
پایان نامه بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی‌ اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۱۱:۲۵ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)