میهن سایت میهن سایت .

میهن سایت

پایان نامه ارشد در رشته روانشناسی: مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش ...

گرایش : عمومی
عنوان : مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
گروه روان­شناسی
عنوان:
مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی
استادان راهنما:
دکتر مهناز خسرو جاوید
دکتر ایرج صالحی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

پیش درآمد............................................................................................................................................................................۲

مقدمه......................................................................................................................................................................................۲

۱-۱بیان مسئله......................................................................................................................................................................۳

۱-۲اهمیت وضرورت پژوهش...........................................................................................................................................۵

۱-۳هدفهای پژوهش..........................................................................................................................................................۷

۱-۳-۱هدفهای اصلی........................................................................................................................................................۷

۱-۳-۲هدفهای جانبی.......................................................................................................................................................۷

۱-۴فرضیه های پژوهش...................................................................................................................................................۷

۱-۴-۱فرضیه های اصلی..................................................................................................................................................۶

۱-۴-۲یافته های جانبی.....................................................................................................................................................۷

۱-۵تعاریف مفهومی............................................................................................................................................................۷

۱-۵-۱خودنظم بخشی.......................................................................................................................................................۷

۱-۵-۲ویژگی های شخصیتی..........................................................................................................................................۸

۱-۵-۳کارکردخانواده..........................................................................................................................................................۹

۱-۵-۴تیزهوشی..................................................................................................................................................................۹

۱-۵-۵مدارس عادی.........................................................................................................................................................۹

۱-۶تعاریف عملیاتی............................................................................................................................................................۹

۱-۶-۱خودنظم بخشی.....................................................................................................................................................۱۰

۱-۶-۲ویژگی شخصیتی...................................................................................................................................................۱۰

۱-۶-۳کارکردخانواده.........................................................................................................................................................۱۰

۱-۶-۴تیزهوشی.................................................................................................................................................................۱۰

فصل دوم:پیشینه پژوهش.........................................................................................................................................۱۱

پیش درآمد..........................................................................................................................................................................۱۲

۲-۱تعاریف ومفاهیم خودنظم بخشی............................................................................................................................۱۲

۲-۱-۱خودنظم بخشی رفتار..........................................................................................................................................۱۲

۲-۱-۲انواع خودنظم بخشی.........................................................................................................................................۱۳

۲-۱-۳خودنظم دهی بیرونی.........................................................................................................................................۱۳

۲-۱-۴خودنظم دهی درون فکنی شده......................................................................................................................۱۴

۲-۱-۵ویژگی های یادگیرنده خودتنظیم..................................................................................................................۱۴

۲-۱-۶منابع خودنظم بخشی..........................................................................................................................................۱۶

۲-۱-۷ تعیین کننده های شخصی.............................................................................................................................۱۶

۲-۱-۸تعیین کننده های رفتاری.................................................................................................................................۱۷

۲-۱-۹تعیین کننده های محیطی.................................................................................................................................۱۷

۲-۱-۱۰اصول آموزش برای خودنظم بخشی...............................................................................................................۱۷

۲-۱-۱۱ضرورت آموزش خودنظم بخشی در مدارس...............................................................................................۱۷

۲-۱-۱۲الگوهای یادگیری خودنظم بخشی..................................................................................................................۱۸

۲-۱-۱۳الگوی کرنو...........................................................................................................................................................۱۸

۲-۱-۱۴الگوی بوگارتس...............................................................................................................................................۱۸

۲-۱-۱۵الگوی کارور وشییر.........................................................................................................................................۱۹

۲-۱-۱۶الگوی باتلر ووین...............................................................................................................................................۲۱

۲-۱-۱۷الگوی پنتریچ.....................................................................................................................................................۲۲

۲-۱-۱۸راهبردهای شناختی یادگیری........................................................................................................................۲۵

۲-۱-۱۹راهبردهای خودگردانی جهت کنترل شناخت.........................................................................................۲۵

۲-۱-۲۰راهبردهای مدیریت منابع...............................................................................................................................۲۵

۲-۱-۲۱دیدگاه هاو نظریه های یادگیری خودگردان..............................................................................................۲۵

۲-۱-۲۲پدیدارشناسان....................................................................................................................................................۲۵

۲-۱-۲۳کنشگران............................................................................................................................................................۲۵

۲-۱-۲۴ویگوتسکی...........................................................................................................................................................۲۶

۲-۱-۲۵پردازش اطلاعات.................................................................................................................................................۲۸

۲-۲تعاریف ومفاهیم ویژگی های شخصیتی...............................................................................................................۲۹

۲-۲-۱ماهیت شخصیت....................................................................................................................................................۳۰

۲-۲-۲کارکردهای روانشناختی.......................................................................................................................................۳۰

۲-۲-۳دیدگاه های موجود درباره شخصیت.................................................................................................................۳۱

۲-۲-۴ساختار واندازه گیری شخصیت..........................................................................................................................۳۱

۲-۲-۵نظریه ها و رویکردهای شخصیت......................................................................................................................۳۳

۲-۲-۶رویکرد روان تحلیلگری........................................................................................................................................۳۳

۲-۲-۷حالت من والدینی...............................................................................................................................................۳۴

۲-۲-۸حالت من کودکی................................................................................................................................................۳۵

۲-۲-۹حالت من بالغ.......................................................................................................................................................۳۵

۲-۲-۱۰رویکرد شناختی................................................................................................................................................۳۶

۲-۲-۱۱رویکرد یادگیری..................................................................................................................................................۳۶

۲-۲-۱۲رویکرد زیستی.....................................................................................................................................................۳۷

۲-۲-۱۳رویکرد صفاتی....................................................................................................................................................۳۸

۲-۲-۱۴رویکرد یونگ.......................................................................................................................................................۳۹

۲-۲-۱۵ رویکرد انسانگرایی............................................................................................................................................۳۹

۲-۲-۱۶نظریه آیزنگ.......................................................................................................................................................۴۰

۲-۲-۱۷نظریه کتل............................................................................................................................................................۴۱

۲-۲-۱۸الگوهای پنج عامل شخصیت...........................................................................................................................۴۲

۲-۲-۱۹عوامل پنج گانه شخصیت................................................................................................................................۴۳

۲-۳تعاریف و مفاهیم کار کرد خانواده..........................................................................................................................۴۶

۲-۳-۱راهبردهای خانواده................................................................................................................................................۴۷

۲-۳-۲رویکردهاودیدگاه های تبیین خانواده...............................................................................................................۴۷

۲-۳-۳رویکرد چند نسلی................................................................................................................................................۴۸

۲-۳-۴رویکرد ساختاری.................................................................................................................................................۴۸

۲-۳-۴-۱خانواده گسسته...............................................................................................................................................۴۹

۲-۳-۴-۲خانواده به هم تنیده.......................................................................................................................................۴۹

۲-۳-۵طرح سه محوری....................................................................................................................................................۴۹

۲-۳-۵-۱بد کارکردی رشدی خانواده....................................................................................................................۵۰

۲-۳-۵-۲بدکارکردی نظام خانواده...........................................................................................................................۵۰

۲-۳-۵-۳بدکارکردی گروه خانواده..........................................................................................................................۵۰

۲-۳-۶دیدگاه راهبردی................................................................................................................................................۵۱

۲-۳-۷ کارکردهای اساسی خانواده..........................................................................................................................۵۱

۲-۳-۸حمایت ومراقبت................................................................................................................................................۵۲

۲-۳-۹جامعه پذیری.......................................................................................................................................................۵۲

۲-۳-۱۰عاطفه وهمراهی.............................................................................................................................................۵۳

۲-۳-۱۱مدل فرآیند کارکرد خانواده..........................................................................................................................۵۴

۲-۳-۱۲نقش ها...............................................................................................................................................................۵۵

۲-۳-۱۳ارتباط.................................................................................................................................................................۵۵

۲-۳-۱۴دخالت عاطفی...................................................................................................................................................۵۶

۲-۳-۱۴-۱عدم دخالت یافقدان دخالت......................................................................................................................۵۶

۲-۳-۱۴-۲علاقه...............................................................................................................................................................۵۶

۲-۳-۱۴-۳آمیختگی خودخواهانه................................................................................................................................۵۶

۲-۳-۱۴-۴دخالت دلسوزانه..........................................................................................................................................۵۶

۲-۳-۱۴-۵شبکه................................................................................................................................................................۵۶

۲-۳-۱۵کنترل...................................................................................................................................................................۵۷

۲-۳-۱۶ارزشها وهنجارها.................................................................................................................................................۵۸

۲-۳-۱۷پیشینه پژوهش..................................................................................................................................................۵۸

۲-۳-۱۸پژوهش های انجام شده در ایران................................................................................................................۵۸

۲-۳-۱۹پژوهش های انجام شده خارج از ایران........................................................................................................۶۵

فصل سوم:

طرح پژوهش......................................................................................................................................۷۰

۳-۱پیش درآمد..................................................................................................................................................................۷۱

۳-۲طرح پژوهش................................................................................................................................................................۷۱

۳-۳جامعه آماری................................................................................................................................................................۷۱

۳-۴ابزارپژوهش..................................................................................................................................................................۷۳

۳-۴-۱پرسشنامه پنج عاملی شخصیت.........................................................................................................................۷۳

۳-۴-۲پرسشنامه عملکرد خانواده..................................................................................................................................۷۴

۳-۴-۳پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد...........................................................................................................................۷۷

۳-۵شیوه اجرا...................................................................................................................................................................۷۸

۳-۶ روش آماری.................................................................................................................................................................۷۸

فصل چهارم:یافته های پزوهش........................................................................................................۷۹

۴-۱پیش درآمد.................................................................................................................................................................۸۰

۴-۲تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه یک..............................................................................................................۸۰

۴-۳تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه دو..................................................................................................................۸۲

۴-۴تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه سه..................................................................................................................۸۶

۴-۵یافته های جانبی........................................................................................................................................................۹۰

۴-۶یافته های جانبی یک...............................................................................................................................................۸۹

۴-۷یافته های جانبی دو...................................................................................................................................................۹۰

۴-۸یافته های جانبی سه................................................................................................................................................۹۰

۴-۹یافته های جانبی چهار.............................................................................................................................................۹۱

۴-۱۰یافته های جانبی پنج.............................................................................................................................................۹۲

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری..............................................................................................................................۹۵

۵-۱پیش درآمد................................................................................................................................................................۹۶

۵-۲مروری برمسئله وهدف پژوهش.............................................................................................................................۹۶

۵-۳تبیین یافته ها به ترتیب.........................................................................................................................................۹۶

۵-۴فرضیه یک....................................................................................................................................................................۹۶

۵-۵فرضیه دو.....................................................................................................................................................................۹۸

۵-۶فرضیه سه...................................................................................................................................................................۹۹

۵-۷یافته یک....................................................................................................................................................................۱۰۰

۵-۸یافته دو....................................................................................................................................................................۱۰۱

۵-۹یافته سه...................................................................................................................................................................۱۰۱

۵-۱۰یافته چهار..............................................................................................................................................................۱۰۱

۵-۱۱یافته پنج...............................................................................................................................................................۱۰۲

۵-۱۲محدودیت های پزوهش.....................................................................................................................................۱۰۲

۵-۱۳پیشنهادهای پژوهشی.........................................................................................................................................۱۰۳

۵-۱۴پیشنهادهای کاربردی........................................................................................................................................۱۰۳

فهرست منابع فارسی.....................................................................................................................................................۱۰۵

فهرست منابع انگلیسی.................................................................................................................................................۱۱۱.

پیوست.............................................................................................................................................................................۱۱۴

پرسشنامه کارکرد خانواده..........................................................................................................................................۱۱۳

پرسشنامه شخصیت نئو..............................................................................................................................................۱۱۶

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد.................................................................................................................................. ۱۲۳

فهرست جداول

جدول۴-۱ : شاخص­های توصیفی توانایی خودنظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی..............۸۰          

جدول۴-۲: آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس   .....................۸۱

جدول ۴-۳ : نتایج آزمون مقایسه توانایی خود نظم بخشی در دانش­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی...................۸۱

جدول ۴-۴ : بررسی تفاوت توانایی خود نظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش ، غیرتیزهوش و هنرستانی.............................۸۲

جدول ۴-۵ : شاخص­های توصیفی ویژگی­های شخصیتی در دانش­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی.......................۸۳

جدول ۴-۶ : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس ویژگی­های شخصیتی................................................................................۸۴

جدول ۴-۷ : نتایج آزمون مقایسه ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی......................۸۴

جدول ۴-۸ : بررسی تفاوت ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی..................................۸۵

جدول ۴-۹ : شاخص­های توصیفی کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی.................................۸۶

جدول ۴-۱۰ : آزمون لون برای یکسانی واریانس کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی......۸۷

جدول ۴-۱۱ : نتایج آزمون مقایسه ابعاد کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی.....................۸۸

جدول ۴-۱۲ : بررسی تفاوت کارکرد خانواده دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی................................................۸۹

جدول ۴-۱۳ : همبستگی­­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و توانایی خودنظم بخشی.......................................................۹۰

جدول ۴-۱۴ : همبستگی­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و کارکرد خانواده......................................................................۹۰

جدول۴-۱۵ : همبستگی بین توانایی خودنظم بخشی و کارکرد خانواده در دختران...................................................................۹۱

جدول ۴-۱۶ : تحلیل رگرسیون برای پیش بینی توانای خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی............................۹۱

جدول ۴ -۱۷ :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی..۹۲

جدول ۴-۱۸ - خلاصه نتایج رگرسیون پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی......................۹۲

جدول ۴-۱۹ : خلاصه تحلیل رگرسیون برای پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی.........................۹۳

جدول ۴ -۲۰ :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی..................۹۳

جدول ۴-۲۱ خلاصه نتایج رگرسیون پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی......................................۹۴

چکیده

نوجوانان سرمایه­های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می­باشند تفاوت دو محیط آموزشی می­تواند موجب تقویت با ایجاد ویژگی­های شخصیتی متفاوت در دو گروه دانش­آموزان این مدارس شود. پژوهش حاضر برای بررسی تفاوت­های اجتماعی موجود در خود نظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد خانواده دانش­آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع علی مقایسه­ای بوده ونمونه­گیری بصورت خوشه­ای چند مرحله­ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش رشت در سال تحصیلی ۹۳- ۹۴بود، که به تعداد ۶۹۹۰ نفر بودند. نمونه آماری شامل ۱۸۰نفر از دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی در سطح متوسطه بود. در این پژوهش از پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (۱۹۹۵)، پنج عاملی شخصیت (کاستا و مک کری، ۱۹۸۵) و پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب، ۱۹۸۳) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین سه گروه دانش آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی در خود نظم بخشی (۰۵/۰>p)، ویژگی­های شخصیت (۰۵/۰>p).، و کارکرد خانواده (۰۵/۰>p)، وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می­رسد که دانش­آموزان دبیرستان­های تیزهوشان از نظر برخی از ابعاد خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و نیز عملکرد خانواده با دانش­آموزان عادی متفاوت هستند. شرایط مطلوب محیط آموزشی و نوع برخورد خانواده می­تواند در این تفاوت­ها نقش داشته باشد.

مقدمه

دانش بشری درباره نیازهای مختلف یک انسان، دست­اندرکاران آموزش و پرورش را به تحقق نیازهای دانش­آموزان در ابعاد گوناگون ملزم ساخته است. رشد همه جانبه نوجوان و برآوردن نیازهای آنان از جهت جسمی، حرکتی، شناختی، زبان و گفتار، عاطفی واجتماعی و بالاخره رشد خلاقیت و ابراز وجود مدنظر بسیاری از دست­اندرکاران تعلیم و تربیت می­باشد که در مراحل آموزشی بالاتر باید دنبال شوند (مفیدی،۱۳۹۰).

از آنجایی که انسان­ها در ابعاد مختلف دارای تفاوت­هایی هستند، این تفاوت­ها در توانایی­ها، استعدادها، رغبت­ها و سرانجام در شخصیت آنها نمود می­یابد. شناخت ویژگی­های شخصیتی دانش آموزان این امکان را فراهم می­آورد تا با شناخت و آگاهی، مسائل را با علایق و صلاحیت­های آنها تطبیق داده و از نظر روحی روانی محیط زندگی و    زمینه­های تحصیلی را ایمن سازیم، تا دانش آموزان بتوانند در آن محیط، توانایی­ها و مهارت­های خویش را بکار گیرند. کیفیت افکار دانش آموزان برای یادگیری بسیار مهم است. دانش آموزان در پردازش، رمزگذاری، فراخوانی و سازماندهی و همچنین نحوه بکارگیری اطلاعات آموخته شده با هم متفاوت هستند. برخی از آنها یادگیرندگان متفکری هستند و برخی دیگر اطلاعات را به صورت کاملاً سطحی پردازش می­کنند (ابراهیم اوغلو[۱]، ۲۰۱۳).

عصرکنونی نیازمند افرادی با ویژگی­های شخصیتی است که توانایی خودنظم بخشی را داشته باشند. افراد علاوه بر تفاوت­های فردی، در چگونگی برخورد با یک تکلیف نیز با یکدیگر متفاوتند. اما این تفاوت­ها تنها بیانگر تفاوت سطح بهره هوشی یا الگوهای توانایی ویژه نیست، بلکه به راهبرد­های یادگیری خود – تنظیمی معطوف می­شود (زومبرن[۲] و همکاران، ۲۰۱۱). در حالی که پیشرفت­هایی در درک یادگیری خود- تنظیمی مشاهده می­شود، هنوز سوالاتی وجود دارند که بی­پاسخ مانده­اند. یکی از آنها به این موضوع می­پردازد که یادگیری خود– تنظیمی را می­توان یک ویژگی قابل یادگیری در نظر گرفت، یا باید آن ویژگی مربوط به تفاوت­های فردی دانست. به بیان دیگر، این که یادگیری خودتنظیمی تا چه حد در پیوند با گرایش­های شخصیتی ثابت است، هنوز به طور منظم بررسی نشده است (بیدجرانو و یون دای[۳]، ۲۰۰۷).

اخیراً کارشناسان تعلیم و تربیت به مقوله­های شناخت و انگیزش توجه بیشتری کرده­اند. شناخت دربرگیرنده  پاره­ای از توانایی و اعمال ذهنی از قبیل درک کردن و تشخیص و تفکر می­باشد که نقش آن در یادگیری مد نظر است. راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل مهارت­های خودآموزی، سوال پرسیدن از خود، خود بازبینی و تقویت خود است که به یادگیرندگان کمک می­کند تا با استفاده از فرایندهای شناختی، یادگیری­شان تسهیل شود. عوامل مختلفی در جهت­گیری خودنظم­بخشی دانش­آموزان در موقعیت­های مختلف تأثیر دارد که از آن جمله می­توان به محیط خانواده و ویژگی شخصیتی دانش­آموزان اشاره نمود (پنتریچ [۴]، ۲۰۰۲؛ نقل ازسیف، ۱۳۸۸).

خانواده بعنوان اولین و مهمترین نماینده جامعه نقش اساسی را در آموزش شیوه زندگی به افراد بازی می­کند. تحقیقات بسیاری نشان­دهنده است که بیشتر بچه­هایی که از نظر تحصیلی موفق هستند از خانواده­هایی هستند که روابط سالمی بین اعضای خانواده برقرار است. همواره خانواده بعنوان مهم­ترین سیستم انسانی مورد توجه بوده است. به بیان نظریه­پردازان سیستم خانواده­، خانواده مانند بدن انسان است که هر جزء بر جزء دیگر تأثیر می­گذارد و از آن تأثیر می­پذیرد (قریشی، ۱۳۹۱).

با توجه به جایگاه و اهمیت سیستم آموزشی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش­آموزان، هدف در این پژوش بر این اصل استوار است که با شناخت ویژگی­های شخصیتی دانش­آموزان و اهمیت دادن به توانایی خودنظم­گری­شان با توجه به شرایط و ضوابط خانوادگی آنها دست­اندرکاران تعلیم و تربیت با جلب مشارکت والدین بتوانند آینده­سازان جامعه علمی را به مهارت­های لازم تجهیز کنند.

تعداد صفحه : ۱۴۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۴:۴۶ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)