میهن سایت میهن سایت .

میهن سایت

پایان نامه ارشد : بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول:طرح تحقیق.. 2

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسأله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-4 اهداف تحقیق. 6

1-4-1- اهدف اصلی. 6

1-4-2- اهداف فرعی. 6

1-5 – سوالات تحقیق. 7

1-5-1- سوال اصلی. 7

1-5-2- سوالات فرعی. 7

1-6- تبیین فرضیه های تحقیق. 7

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق. 8

1-6-2- فرضیات فرعی. 8

1-7- متغیرهای تحقیق. 8

1-8- قلمروتحقیق. 9

1-9- طرح پژوهش وروشهای تجزیه وتحلیل داده ها 9

1-10- مدل فرآیندپژوهش.. 10

1-11مدل مفهومی اولیه تحقیق. 11

فصل دوم: بررسی وپیشینه تحقیق.. 13

2-1- مقدمه. 13

2-2- مبانی نظری پژوهش.. 14

2-2-1- انگیزش.. 14

2-2-2- انگیزش درونی درمقابل انگیزش بیرونی. 14

2-2-3- نظریه پردازی درموردانگیزش.. 18

2-2-3-1- نظریه سلسله مراتب نیازها 19

2-2-3-2- نظریه عوامل بهداشت روانی و انگیزاننده ها 23

مقایسه نظریه مزلو ونظریه هرزبرگ.. 24

2-2-3-3- نظریهxونظریهy. 25

2-2-3-4- نظریةERGآلدرفر. 27

2-2-3-5- نظریه مک کللند 29

2-2-3-6-نظریه ویژگی های شغل. 29

2-2-3-7- نظریه شناختی اجتماعی. 37

2-2-3-8- نظریه تقویت واصلاح رفتار. 43

2-2-3-9- نظریه انتظار. 47

2-2-3-10- نظریه برابری.. 49

2-2-3-11- نظریه هدفگذاری.. 50

2-2-3-12- مدل تلفیقی انگیزش.. 58

2-2-4- عملکردوخشنودی.. 63

2-2-5- عوامل موثرو مرتبط باانگیزش شغلی. 66

2-3- مبانی پژوهشی تحقیق. 71

2-3-1- پیشینةپژوهش درخارجازایران. 71

فصل سوم: روش تحقیق.. 74

3-1- مقدمه. 75

3-2- روش تحقیق. 75

3-2-1- بررسی نوع تحقیق براساس هدف.. 75

3-2-2- بررسی نوع تحقیق براساس روش.. 76

3-3- جامعه آماری مورد تحقیق. 78

3-4- حجم نمونه مورد تحقیق. 78

3-5- روش نمونه گیری.. 79

3-6- ابزارهای جمع آوری اطلاعات.. 80

3-7-معرفی پرسشنامه. 81

3-8- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه. 82

3-9- آزمون توزیع نرمال داده ها 85

3-10- ابزارکار. 86

3-11- روش تجزیه وتحلیل آماری اطلاعات.. 86

3-12- محدودیت های تحقیق. 87

فصل چهارم:یافته های تحقیق.. 88

4-1- مقدمه. 89

4-2- تجزیه وتحلیل داده ها 89

4-3- مشخصات توصیفی نمونه. 90

4-4- چگونگی تحلیل داده ها 95

4-5- بررسی فرضیه های تحقیق. 96

4-5-1- بررسی فرضیه اصلی اول تحقیق. 97

4-5-1-1- بررسی فرضیه فرعی اول. 97

4-5-1-2- بررسی فرضیه فرعی دوم 98

4-5-1-3- بررسی فرضیه فرعی سوم 99

4-5-2- بررسی فرضیه اصلی دوم تحقیق. 100

4-5-2-2- بررسی فرضیه فرعی پنجم 102

4-5-3- بررسی فرضیه اصلی سوم تحقیق. 103

4-5-3-1- بررسی فرضیه فرعی ششم 103

4-5-3-2- بررسی فرضیه فرعی هفتم 104

4-5-4- بررسی فرضیه اصلی چهارم تحقیق. 105

4-5-4-1- بررسی فرضیه فرعی هشتم 106

4-5-4-2- بررسی فرضیه فرعی نهم 107

4-6- بررسی مدل انگیزش شغلی بر اساس رگرسیون. 109

4-7- بررسی میانگین سطح انگیزش درگروه های سنی مختلف.. 112

4-10- بررسی میانگین سطح انگیزش درگروه های باسنوات تجربه مختلف.. 115

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری و پیشنهادات.. 117

5-1- مقدمه. 117

5-2- بررسی نتایج تحقیق. 118

5-2-1- بررسی نتایج حاصل ازتأییدفرضیه اول. 118

5-2-2- بررسی نتایج حاصل ازتأییدفرضیه اصلی دوم 121

5-2-3- بررسی نتایج حاصل ازتأییدفرضیه اصلی سوم 122

5-2-4- بررسی نتایج حاصل ازتأییدفرضیه اصلی چهارم 123

5-3- مقایسه نتایج تحقیقی افته های دیگر محققین. 124

5-4- بحث.. 125

5-5- پیشنهادات.. 126

5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 127

5-5-2- پیشنهادات پژوهشی. 127

5-6- نتیجه گیری.. 128

منابع و مآخذ 130

منابع فارسی. 130

ضمیمه 1 : پرسشنامه انگیزش شغلی. 136

ضمیمه 2: پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی. 138

ضمیمه3: جداول فراوانی سوالات پرسشنامه انگیزش شغلی. 139

پیوست3: جداول فراوانی سوالات پرسشنامه مولفه های موثر بر انگیزش.. 150

 


فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول(1-1): مدل فرآیندپژوهش.. 10

جدول(2_1): ویژگی های سبک مورداستفاده مدیران، بر مبنای مفروضاتxوy. 26

جدول (3_1) : جدول مورگان. 79

جدول (3-2): ارتباط بین شاخص ها سوالات پرسشنامه. 81

جدول(3-3): آلفایکرونباخ پرسشنامه انگیزش شغلی. 84

جدول(3-4) آلفایکرونباخ پرسشنامه عملکرد شغلی. 84

جدول(3-5): آزمون توزیع نرمال داده ها : آزمون کولموگروفواسمیرنوف.. 85

جدول (4-1) مشخصات جنسیتی نمونه آماری.. 91

جدول (4-2) : مشخصات سنی نمونه آماری.. 92

جدول(4-3): مشخصات تحصیلی نمونه. 93

جدول (4-4)سنوات تجربه نمونه. 94

جدول (4-5): میزان درآمدنمونه. 95

جدول (4-6) دسته بندی فرضیات تحقیق. 96

جدول(4- 7): تعیین ضریت همبستگی حقوق و انگیزش شغلی. 98

جدول(4- 8): تعیین ضریت همبستگی ترفیعات وانگیزش شغلی. 99

جدول(4- 9): تعیین ضریت همبستگی خط مشی وانگیزش شغلی. 100

جدول(4- 10): تعیین ضریت همبستگی رهبری و انگیزش شغلی. 101

جدول(4- 11): تعیین ضریت همبستگی گروه کاری وانگیزش شغلی. 102

جدول(4- 12): تعیین ضریت همبستگی تنوع کاری و انگیزش شغلی. 103

جدول(4- 13): تعیین ضریت همبستگی عدم ابهام درنقش و انگیزش شغلی. 104

جدول(4- 14): تعیین ضریت همبستگی نگرش مثبت وانگیزش شغلی. 106

جدول(4- 15): تعیین ضریت همبستگی سنوان انگیزش شغلی. 107

جدول(4- 16): تعیین ضریت همبستگی تجربه کاری و انگیزش شغلی. 108

جدول( 4- 17): ضریب تعیین معادله رگرسیون انگیزش.. 109

جدول( 4-18 ): بررسی وجود رابطه خطی بین عوامل شناسایی شده و انگیزش شغلی. 110

جدول(4-19 ): محاسبه ضرایب معادله رگرسیون انگیزش.. 110

جدول (4-20): بررسی سطح انگیزش درگروه های سنی مختلف.. 112

جدول(4-21): مقایسه میانگین سطح انگیزش در دو گروه جنسیتی. 113

جدول (4-22): بررسی میانگین سطح انگیزش درگروه های تحصیلی مختلف.. 113

جدول(4-23): مقایسه میانگین سطح انگیزش درگروه های مختلف تحصیلی. 114

جدول (4-24): بررسی میانگین سطح انگیزش در گروه های با سطح تجربه متفاوت.. 115

جدول(4-25): مقایسه میانگین سطح انگیزش کارکنان در گروه هایی با سطح تجربه متفاوت.. 116

جدول (5-1) :الگوی بلوغ انگیزش.. 124


فهرست نمودارها
عنوان صفحه

 

 

نمودار(1-1) :مدل مفهومی اولیه تحقیق. 12

نمودار(2_1): نحوه شکل گیری رفتار انسان. 14

نمودار(2_2): سلسله‏ مراتب نیازهای مازلو. 20

نمودار(2_3): الگوی تلفیقی انگیزش شغلی. 60

نمودار (4-1): مشخصات جنسیتی نمونه آماری.. 91

نمودار(4- 2): مشخصات سنی نمونه آماری.. 92

نمودار (4-3) سطح تحصیلات نمونه آماری.. 93

نمودار (4-4): سنوات تجربه نمونه. 94

نمودار (4-5): میزان درآمد نمونه. 95

 

 

 

چکیده
منظور از انگیزش کار، اوضاع و احوال و شرایطی است که باعث انگیختن¸ هدایت و ادامه رفتارهای مرتبط با موقعیت‌های شغلی افراد می‌شود. متخصصان معتقدند که ایجاد انگیزش در تعیین سطح عملکرد کارکنان نقش مهمی بر عهده دارد و عملکرد آنان نیز به نوبه خود در حصول اهداف سازمانی مؤثر و اثر بخش است. حتی عده‌ای اظهار داشته‌اند که انگیزش شغلی برای ادامه اشتغال لازم و ضروری است. اگر انسان به شغلش علاقه ‌مند نباشد و شغل، فردرا برنیانگیزاند، ادامه اشتغال ملالت‌آور و حتی غیرممکن خواهد بود. به هر حال درصورتی‌که انگیزه‌ های افراد در سازمان شناخته و تمایلات و نیازهای آنان برآورده شود باعث می شود که آنان رضایت خاطر کسب کنند و نتایج مثبت و ارزنده ای حاصل ‌شود، چراکه افراد ضمن ارضای نیازهای خویش به خدمت دیگران نیز می‌پردازند و رسیدن به هدف‌های سازمانی ممکن می‌شود، درغیر این صورت از فعالیت‌های گروهی، خاصه تحت شرایط کاردردنیای کنونی هرگز نتیجه مطلوب به دست نخواهدآمد. این تحقیق به منظور بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان شهرداری شاهرود انجام گرفته است. در این تحقیق ضمن بیان تعاریف و نظریه های پیرامون انگیزش شغلی مدل محقق ساخته ای از عوامل موثر بر انگیزش شغلی طراحی شده است. این عوامل عبارتند از: عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردی و ماهیت شغل. رابطه این عوامل با انگیزش شغلی به کمک دو پرسشنامه در کارکنان شهرداری شاهرود سنجیده شده است. نمونه شامل 125 نفر است که به صورت تصادفی و بر اساس جدول مورگان انتخاب شده اند. برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که انگیزش شغلی بیشترین همبستگی را به ترتیب با :حقوق با ضریب همبستگی 0.776 ، ترفیعات با ضریب همبستگی 756 ، سبک رهبری با ضریب همبستگی 0.783 و گروه کاری با ضریب همبستگی0.713 دارد. از طرف دیگر تأیید شده که متغییر سن رابطه معناداری با انگیزش شغلی ندارد. پس می توان نتیجه گرفت که عوامل سازمانی و عوامل محیطی بیشترین تأثیر را بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود دارند.
کلید واژه: رضایت شغلی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردی، ماهیت شغل

 

فصل اول
طرح تحقیق


1-1 مقدمه
رفتار آدمی بر اساس دو دسته عوامل تحت تأثیر قرار می گیرد. یک دسته خصوصیات، توانایی ها و قدرت های کم و بیش دایمی هستند و دسته دیگر رشته عواملی موقتی هستند که مهمترین آنها را انگیزش تشکیل می دهد(عظیمی: 1381: 32). انگیزش از ریشه لاتین Movere به معنی حرکت دادن مشتق شده است(استرز و پرتر). انگیزش را می توان ساختار لازم برای فعالیت یک موجود زنده فرض کرد و اجزاء ترکیب کننده انگیرش که به نوع خاص از رفتار مربوط می شود را انگیزه[1] می نامند(ریچارد و باری، 1377: 4). از دیدگاه دیگر می توان گفت انگیزش یعنی گرایش ویژه یا گرایش نسبتاً ثابت زمانی است که به موقعیت بستگی ندارد. مانند انگیزه پیشرفت و انگیزه پیوند جویی. انگیزش، مجموع متغییرهای پیچیده ارگانیزمی و محیطی است که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهت دار احساس و رفتار منجر می شود(خداپناهی: 1386: 54).
ویکتوروروم[2] (1964) انگیزش را فرآیندی تصور می کند که گرایش هایی را که توسط انسان یا موجودات زنده دیگر صورت می پذیرد، تحت نفود قرار می دهد( استرز و پرتر، 1979: 134). فرآیند انگیزش به نیروهای پیچیده ای از نیازها، شرایط کنش زا یا مکانیسم های دیگری اطلاق می شود که فعالیت فرد را برای تحقق هدف های وی، آغاز کرده و به آن تداوم می بخشد(نایلی، 1372: 122). همچنین می توان انگیزش را یک فرآیند درونی دانست که فرد را برای اقدام به عمل یا رفتار ویژه ای هدایت کند. پس لازم است بگوییم که انگیزش ساختاری فرضی است، یعنی نمی توان به گونه ای مستقیم آن را مشاهده کرد. تنها چیزی که می توانیم ببینیم رفتار شخص و محیطی است که در آن فعالیت می کند. انگیزش چیزی است که در درون فرد و در کنش محیطی که ما فرض کرده

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۳۱:۰۵ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)